Beni Vurup Yerde Bırakma ( översättning till persiska)

Reklam
översättning till persiska persiska
A A

من را تنها نگذار

Versioner: #1#2
میدانم که در حقیقت
هیچکس از صمیم قلب کسی را دوست ندارد
 
من را نزن و رها نکن
نبودنت را هرگز تحمل نمیکنم
من را نزن و اینجا رها نکن
در درونم فریاد کشیدم اما بر زبان نیاوردم
 
در ذهنم میلیون ها فکر است
اگر نمیرفتی می شنیدی
میخواستم شروع کنم بگویم
یکبار به من فکر کن
 
حتی نمیتوانم بگویم مراقب خودت باش
حتی نمیتوانم بگویم مراقب خودت باش
اگر حرف بزنم بی فایده است اما نمی توانم ساکت بمانم
 
من را نزن و تنها رهایم نکن
رفتنت را تحمل نمیکنم
من را نزن و تنها رهایم نکن
از درون فریاد میکشم اما بر زبان نمی آورم
 
در حقیقت تنها یک چیز دیگر باقی مانده است
اگر میتوانستم صحبت کنم
میخواستم فریاد بکشم و بگویم
من را اینگونه رها نکن
 
حتی نمیتوانم بگویم مراقب خودت باش
حتی نمیتوانم بگویم مراقب خودت باش
اگر حرف بزنم بی فایده است اما نمی توانم ساکت بمانم
 
من را نزن و تنها رهایم نکن
رفتنت را تحمل نمیکنم
من را نزن و تنها رهایم نکن
از درون فریاد میکشم اما بر زبان نمی آورم
 
من را نزن و تنها رهایم نکن
رفتنت را تحمل نمیکنم
من را نزن و تنها رهایم نکن
از درون فریاد میکشم اما بر زبان نمی آورم
 
Inskickad av firooze68firooze68 Ons, 02/05/2018 - 11:23
turkiskaturkiska

Beni Vurup Yerde Bırakma

Kommentarer