Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

กะเทยไม่เคยนอกใจ (Translitteration)

  • Artist: Vid Hiper R siam (วิด ไฮเปอร์ อาร์ สยาม)
  • Låt: กะเทยไม่เคยนอกใจ
    2 översättningar
    engelska, Translitteration
  • Översättningar: engelska, Translitteration
Translitteration
A A

Ladyboy Never Cheats

gà-toie mâi koie nôk jai
 
yàak jà kŏr kâe kon têe kâo jai
rák kon têe râang bpen chaai dtàe jai- bpen yĭng
săao bprà-pâyt chăn · mĕuan tòok sà-wăn tôt tíng
mâi mee kwaam măai jing · jing · dohn kăo ching chang
gèrt maai om láe próm hâi lòk luang
kâm keun chăn dtông yeun kuang gàp kwaam pìt wăng
săao bprà-pâyt sŏng · bin glàp gòn fáa jà săang
kăo dàa tú-râyt tú rang · dtông fang táng nám dtaa
* táng hŭa jai têe mee · gôr bpen sàt-dtree naang nèung
kâe kŏr gà-toie bpai tĕung sàk krêung fáa
kŏr oh-gàat chăn tee · hâi chăn mee dang bpràat-tà-năa
kŏr krai sàk kon chûay maa-paa chăn bpai
** chăn bpen gà-toie · rák krai mâi koie nôk jai
bplom kâe piang gaai · dtàe wâa hŭa jai kâang nai mâi bplom
rák chăn dâai măi · chăn mee dtàe hâi · chăn mee dtàe yom
dòk-máai-bplom bplom · ror kon mâyt-dtaa kâo mâat om dom
pôo yĭng bplom bplom · ror kon mâyt-dtaa kâo maa rák gan
 
Tack!
tackad 2 gånger
Inskickad av wuhuahua089wuhuahua089 Fre, 01/04/2016 - 05:22
Added in reply to request by natejjjnatejjj

กะเทยไม่เคยนอกใจ

Översättningar av "กะเทยไม่เคยนอกใจ"
Translitteration wuhuahua089
Collections with "กะเทยไม่เคยนอกใจ"
Kommentarer
SindArytiySindArytiy    Ons, 26/01/2022 - 09:21

The lyrics' layout has been updated. Please review your translation.

Read about music throughout history