دل باختن

Inskickad av ahmad aziz Ons, 03/06/2020 - 09:53

Idiomatic translations of "دل باختن"

engelska
To lose one's heart to somebody (or something)
Förklaringar:

Meanings of "دل باختن"

persiska

عاشقِ کسی شدن

förklarat av ahmad azizahmad aziz Ons, 03/06/2020 - 09:53
Explained by ahmad azizahmad aziz

"دل باختن" i sångtexter

Googoosh - نمی‌دونی

راه نجات من از این بیداد نمی شوی

عاشق شدن تنها فقط دل باختن که نیست
با شیرین شیرین گفتنت فرهاد نمی شوی