Reklam

Կորցրած մեղեդի (Korc'raç meghedi) ( översättning till engelska)

Կորցրած մեղեդի

Մոռանալ երբեք, երբեք ես չեմ կարող
Այն պահ դաժան:
Մոռանալ երբեք, երբեք ես չեմ կարող
Կորուստն այն թանկ:
 
(2x)
Մեղեդին այնքան, այնքան հեռվից տենչում է,
Համարձակ թռչում թեթև, արագ:
Կորցրած իր տեղ(ը) երգում նա թափառում է
Այս կյանքում:
 
Հիշելով գարնան ծաղկի անուշ բուրմունքը՝
Նա տխրեց:
Լսելով երգի խնդրանքն ու կանչ-կոհակը՝
Նա դարձավ:
 
(3x)
Մեղեդի, արի, արի ինձ մոտ հեռվից դու,
Մեղեդի, արի, սպասում եմ քեզ:
Առանց քեզ չունի մեր երգն իմաստ ու կյանք
Այս աշխարհում…
 
Այս աշխարհում,
Մեղեդի…
 
Inskickad av chrekdal86chrekdal86 Tor, 22/04/2021 - 20:38
översättning till engelska engelska
Align paragraphs

Lost Melody

I can never forget, never forget
That dreadful moment.
I can never forget, never forget
That heavy loss.
 
(2x)
The melody tempts me from afar, so afar,
It soars confidently, easy and quick.
Having lost its place in the song, it roams
Around this life.
 
Remembering the sweet odour of spring flowers,
It became sad.
Listening the prayer and call from the song,
It turned back.
 
(3x)
Come on, melody, come to me from afar.
Come on, melody, I'm waiting for you.
Without you our song has no sense and no life
In this world...
 
In this world...
Melody...
 
Tack!
tackad 1 gång
Inskickad av Gregory DavidianGregory Davidian Lör, 19/06/2021 - 01:30
Added in reply to request by Zarina01Zarina01
Kommentarer
Read about music throughout history