Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

texter av Mikhail Lermontov

Mikhail Lermontov
Låttitel, Album, Språk
LåttexterÖversättningar
10 июля (1830) (10 ijulâ (1830)) ryska
11 июля (11 iyulâ) ryska engelska
kazakiska
1830 год. Июля 15-го (1830 god. Iyulâ 15-go) ryska
1830. Майя. 16 числа (Боюсь не смерти я. О, нет!..) (1830. Maya 16 chisla (Boyus' ne smerti ya. O, net!..)) ryska
1831-го июня 11 дня (1831-go ijunâ 11 dnâ) ryska engelska
serbiska
ungerska
1831-го января (1831-go yanvarâ) ryska
30 июля. – (Париж) 1830 года (30 iyulâ. – (Parizh) 1830 goda) ryska
Farewell (Из Байрона) (Farewell (Iz Bajrona)) ryska
Had we never loved so kindly* ryska
Sentenz ryska
Un visrumänska engelska
А. А. Олениной (A. A. Oleninoy) ryska engelska
serbiska
А. О. Смирновой (Без вас хочу сказать вам много...) (A. O. Smirnovoj (Bez Vas hochu skazat' Vam mnogo...)) ryska
А. О. Смирновой (В простосердечии невежды...) (A. O. Smirnovoj (V prostoserdechii nevezhdy...)) ryskaserbiska
А.Г. Хомутовой (A.G. Homutovoj) ryska
Азраил (Azrail) ryska engelska
kazakiska
Ангел (Angel) ryska
engelska #1 #2 #3
spanska
franska
turkiska
tyska #1 #2
italienska
grekiska
Translitteration #1 #2 #3 #4
rumänska #1 #2
serbiska #1 #2
ungerska #1 #2
polska #1 #2
bulgariska
kinesiska
svenska #1 #2
ukrainska
katalanska
slovakiska
estniska #1 #2 #3 #4
Armeniska #1 #2
kazakiska
Esperanto #1 #2
IPA
Tjetjenska #1 #2
+39
Ангел смерти (восточная повесть) (Angel smerti (vostochnaya povest')) ryskapolska
kazakiska
Арфа (Arfa) ryska
Атаман (Ataman) ryska azerbajdzjanska
Аул Бастунджи (Aul Bastundży) ryskakazakiska
Баллада (В избушке позднею порою...) (Ballada (V izbushke pozdneyu poroyu...)) ryska
Баллада (из Байрона) (Берегись! берегись! над бургосским путём...) | Ballada (iz Bajrona) ryskapolska
hebreiska
kazakiska
Баллада (Над морем красавица-дева сидит...) (Ballada (Nad morem krasavica-deva sidit...)) ryska
Беглец. Горская легенда (Beglec. Gorskaya legenda) ryska
Безумец я! вы правы, правы! (Bezumec ya! vy pravy, pravy!) ryska
Благодарность (Blagodarnost') ryska
Благодарю! (Blagodarû!) ryska
Бой (Boj) ryska
Бородинo (Borodino) ryska
Боярин Орша (Boyarin Orsha) ryska ungerska
kazakiska
Булевар (Bulevar) ryska ungerska
В альбом (из Байрона) (V al'bom (iz Bajrona)) ryska
В альбом (Нет! — я не требую вниманья...) (V al'bom (Net! — ya ne trebuyu vniman'ya...)) ryska
В альбом Д.Ф. Ивановой (V al'bom D.F. Ivanovoj) ryska engelska
polska
В альбом Н.Ф. Ивановой (V al'bom N.F. Ivanovoj) ryska
В рядах стояли безмолвной толпой... (V râdah stoyali bezmolvnoj tolpoj...) ryska
Валерик (Valerik) ryska
Великий муж! Здесь нет награды... (Velikij muzh! Zdes' net nagrady...) ryska
Весна (Vesna) ryska
Ветка Палестины (Vetka Palestiny) ryska
Вечер (Vecher) ryska
Вечер после дождя (Vecher posle dozhdâ) ryska
Воздушный корабль (из Цедлица) (Vozdushnyj korabl' (iz Cedlica)) ryska
Война (Vojna) ryska
Волны и люди (Volny i lûdi) ryska
Воля (Volâ) ryska engelska
kazakiska
Время сердцу быть в покое... (Vremâ serdcu byt' v pokoe...) ryska engelska
ungerska
kazakiska
Всё тихо — полная луна... (Vsë tiho — polnaya luna...) ryska
Выхожу один я на дорогу (Vyhozhu odin ya na dorogu) ryska
engelska #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11
spanska #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
franska #1 #2 #3 #4 #5 #6
turkiska #1 #2
tyska #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
italienska #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
grekiska
Translitteration #1 #2 #3
portugisiska #1 #2
rumänska #1 #2
serbiska #1 #2 #3
koreanska #1 #2 #3 #4 #5
japanska
ungerska #1 #2 #3 #4
arabiska #1 #2
polska #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
kroatiska #1 #2 #3
finska #1 #2 #3 #4
bulgariska #1 #2 #3
kinesiska
holländska #1 #2 #3 #4
svenska
ukrainska #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
hebreiska
tjeckiska #1 #2
azerbajdzjanska #1 #2
albanska
bosniska
norska #1 #2 #3
slovakiska #1 #2
Tongan
lettiska
Vietnamesiska #1 #2
vitryska #1 #2 #3
Slovenska #1 #2 #3
Armeniska #1 #2
kazakiska
litauiska #1 #2
Esperanto #1 #2 #3
isländska
malaysiska
IPA #1 #2
kirgisiska
Gaeliska
Tjetjenska #1 #2
Mari #1 #2
Udmurt
Marathi
Ingush
Kalmyk #1 #2
+141
Г[-ну] Павлову (Как вас зовут?..) (G[-nu] Pavlovu (Kak vas zovut?..)) ryskaTatariska
Глупой красавице (Амур спросил меня однажды...) (Glupoj krasavice (Amur sprosil menâ odnazhdy...)) ryska
Гляжу на будущность с боязнью... (Glâzhu na budushhnost' s boyazn'yu...) ryska
Гость (Как прошлец иноплеменный) (Gost' (Kak proshlec inoplemennyj)) ryskakazakiska
Графине Ростопчиной (Grafine Rostopchinoj) ryska
Гроб Оссиана (Grob Ossiana) ryska
Гроза (Groza) ryska
Гусар (Gusar) ryska
Дары Терека (Dary Tereka) ryska
Два великана (Dva velikana) ryska
Два сокола (Dva sokola) ryska
Демон. Часть I (Demon. Čast' I) ryska
Демон. Часть II (Demon. Čast' II) ryska
Дитя в люльке (из Шиллера) (Ditâ v lûl'ke (iz Shillera)) ryskakazakiska #1 #2
Tatariska
Для чего я не родился... (Dlya chego ya ne rodilsya...) ryska
Договор (Dogovor) ryska
Дума (Duma) ryska
Душа моя должна прожить в земной неволе... (Duša moja dolžna prožit' v zemnoj nevole...) ryska engelska
turkiska
polska
Еврейская мелодия (из Байрона) (Evrejskaya melodiya (iz Bajrona)) ryska
engelska #1 #2
italienska
polska
kazakiska #1 #2
+4
Еврейская мелодия (Я видал иногда...) (Evrejskaya melodiya (Ya vidal inogda...)) ryska
Есть речи – значенье... (Est' rechi – znachen'e...) ryska
Жалобы турка (Zhaloby Turka) ryska
Желание (Зачем я не птица, не ворон степной...) (Zhelanie (Zachem ya ne ptica, ne voron stepnoj...)) ryska
Желанье (Отворите мне темницу...) (Želan'je (Otvorite mne temnicu...)) ryska ungerska
estniska
Жена севера (Zhena severa) ryska italienska
Журналист, читатель и писатель (Zhurnalist, chitatel' i pisatel') ryskaserbiska
ungerska
polska
Заблуждение Купидона (Zabluzhdenie Kupidona) ryskarumänska
kazakiska
Завещание (Zaveschanie) ryska
Звезда (Zvezda) ryska
Звуки (Zvuki) ryska
Земля и небо (Zemlâ i nebo) ryska
Зови надежду сновиденьем... (Zovi nadezhdu snoviden'em...) ryska
И на театре, как на сцене света (I na teatre, kak na scene sveta) ryskarumänska
И скучно, и грустно... (I skuchno, i grustno...) ryska
engelska #1 #2
spanska
franska #1 #2
turkiska
italienska #1 #2 #3 #4 #5
grekiska
Translitteration #1 #2 #3
portugisiska
rumänska #1 #2 #3 #4
serbiska #1 #2
japanska
ungerska #1 #2
arabiska
polska #1 #2 #3
kroatiska #1 #2
kinesiska
holländska #1 #2 #3 #4
svenska #1 #2 #3
tjeckiska
azerbajdzjanska
albanska
norska #1 #2 #3
estniska #1 #2
Vietnamesiska
Slovenska #1 #2 #3
Armeniska #1 #2 #3
latin
Esperanto
IPA
Gaeliska
Tjetjenska #1 #2
Mari
Udmurt
+60
Из Андрея Шенье (Iz Andreya Shen'e) ryska ungerska
kazakiska
Из Гёте (Горные вершины...) (Iz Gëte (Gornye veršiny...)) ryska
Из Паткуля (Iz Patkulâ) ryskakazakiska
Из-под таинственной, холодной полумаски... (Iz-pod tainstvennoj, holodnoj polumaski...) ryska
Измаил-Бей (восточная повесть) (Izmail-Bej (vostochnaya povest')) ryskakazakiska
Измученный тоскою и недугом... (Izmuchennyj toskoyu i nedugom...) ryska grekiska
К * (Мы случайно сведены судьбою...) (K * (My sluchajno svedeny sud'boyu...)) ryska
К * (Оставь напрасные заботы...) (K * (Ostav' naprasnye zaboty...)) ryska spanska
ungerska
polska
К * (Печаль в моих песнях, но что за нужда?..) (K * (Pechal' v moih pesnâh, no chto za nuzhda..)) ryska ungerska
polska
К * (Прости! ‒ мы не встретимся боле...) (K * (Prosti! ‒ my ne vstretimsâ bole...)) ryska
К * (Я не унижусь пред тобою...) (K * (Ya ne unizhusʹ pred toboyu...)) ryska
К *** (Глядися чаще в зеркала...) (K *** (Glâdisâ chashhe v zerkala...)) ryskaTatariska
К *** (Дай руку мне, склонись к груди поэта...) (K *** (Daj ruku mne, sklonis' k grudi poèta...)) ryska
К *** (из Шиллера) (K *** (iz Shillera)) ryskaTatariska
К *** (Мы снова встретились с тобой...) (K *** (My snova vstretilis' s toboj...)) ryska
К *** (Не думай, чтоб я был достоин сожаленья...) (K *** (Ne dumaj, chtob ya byl dostoin sozhalen'ya...)) ryska
К *** (Не медли в дальной стороне) (K *** (Ne medli v dol'noj storone)) ryskakazakiska
К *** (Не ты, но судьба виновата была...) (K *** (Ne ty, no sud'ba vinovata byla...)) ryska ungerska
kazakiska
К *** (О, не скрывай! ты плакала об нём...) (K *** (O, ne skryvaj! ty plakala ob nëm...)) ryska
К *** (О, полно извинять разврат!..) (K *** (O, polno izvinât' razvrat!..)) ryska
К *** (Ты слишком для невинности мила) (K *** (Ty slishkom dlâ nevinnosti mila)) ryskaserbiska
К ... (Не привлекай меня красой) (K ... (Ne privlekaj menâ krasoj)) ryskarumänska
serbiska
kazakiska
К ... (Простите мне, что я решился к вам) (K ... (Prostite mne, chto ya reshilsâ k vam)) ryskakazakiska
К N.N.*** (Не играй моей тоской) (K N.N.*** (Ne igraj moej toskoj)) ryskakazakiska
К Д. (K D.) ryska
К Д[урно]ву (K D[urno]vu) ryska ungerska
Vietnamesiska
К деве небесной (K deve nebesnoj) ryska
К другу (K drugu) ryska
К другу В.Ш[еншину] (K drugu V. Sh[enshinu]) ryskakazakiska
К друзьям (K druz'yam) ryska
К кн. Л. Г-ой (K kn. L. G-oj) ryskakazakiska
К Л. (подражание Байрону) (K L. (podrazhanie Bajronu)) ryska
К Н.И. Бухарову (K N.I. Buharovu) ryskaTranslitteration
ungerska
К Н.И[вановой] (K N.I[vanovoj]) ryska grekiska
serbiska
polska
К Нине (из Шиллера) (K Nine (iz Shillera)) ryskaVietnamesiska #1 #2
kazakiska
К Нэере (K Nèere) ryskaserbiska
kazakiska
К портрету (K portretu) ryska
К приятелю (K priyatelû) ryska ungerska
ukrainska
К себе (K sebe) ryska
К Су[шковой] (K Su[shkovoj]) ryskakazakiska
К чему волшебною улыбкой (K chemu volshebnoyu ulybkoy) ryska
К Э. К. Мусиной-Пушкиной (K E. K. Musinoy-Pushkinoy) ryska engelska
spanska
Кавказ (Kavkaz) ryska
Кавказский пленник (Kavkazskij plennik) ryskakazakiska
Кавказу (Kavkazu) ryska
Казачья колыбельная песня (Kazach'ja kolybel'naja pesnja) ryska
Как в ночь звезды падучей пламень... (Kak v noch' zvezdy paduchej plamen'...) ryska
Как дух отчаянья и зла... (Kak duh otchayan'ya i zla...) ryska
Как небеса твой взор блистает... (Kak nebesa tvoj vzor blistaet...) ryska
Как часто, пёстрою толпою окружён... (1-е января) (Kak chasto, pëstroyu tolpoyu okruzhën... (1-e yanvarâ)) ryska
Кинжал (Kinzhal) ryska
Когда б в покорности незнанья... (Kogda b v pokornosti neznan'ya...) ryskaserbiska
Когда волнуется желтеющая нива... (Kogda volnuetsya zhelteyushchaya niva...) ryska
Корсар (Korsar) ryskakazakiska
Крест на скале (Krest na skale) ryska
Кто видел Кремль в час утра золотой... (Kto videl Kreml' v chas utra zolotoj...) ryska turkiska
ungerska
kazakiska
Листок (Listok) ryska
Люблю я цепи синих гор... (Lûblû ya cepi sinih gor...) ryska
Любовь мертвеца (Lyubov mertvetsa) ryska
М.А. Щербатовой (M.A. Shherbatovoj) ryska
М.П. Соломирской (M.P. Solomirskoj) ryskaserbiska
ungerska
Мадригал (Madrigal) ryskapolska
ukrainska
Метель шумит и снег валит... (Metel' shumit i sneg valit...) ryska
Могила бойца (дума) (Mogila bojca (duma)) ryska
Мой демон (1829) (Moj demon (1829)) ryska
Мой демон (1830-1831) (Moj demon (1830-1831)) ryska
Мой дом (Moj dom) ryska
Молитва (В минуту жизни трудную...) (Molitva (V minutu žizni trudnuju...)) ryska
Молитва (Не обвиняй меня, всесильный...) (Molitva (Ne obvinâj menâ, vsesil'nyj...)) ryska
engelska #1 #2
spanska
italienska #1 #2
ungerska
polska #1 #2
holländska #1 #2
estniska
Slovenska
Gaeliska
Tjetjenska #1 #2
+13
Молитва (Я, матерь божия, ныне с молитвою...) (Molitva (Ya, mater' bozhiya, nyne s molitvoyu...)) ryska
Монолог (Monolog) ryska
Морская царевна (Morskaya carevna) ryska
Мцыри (Mcyri) ryska
Н.Ф. И[вано]вой (N.F. I[vano]voj) ryska
Н.Ф. И[вановой] (N.F. I[vanovoj]) ryska spanska
kazakiska
На буйном пиршестве задумчив он сидел... (Na bujnom pirshestve zadumchiv on sidel...) ryska spanska
ungerska
polska
На картину Рембрандта (Na kartinu Rembrandta) ryska
На севере диком стоит одиноко (Na severe dikom stoit odinoko) ryska
На серебряные шпоры... (Na serebrânye shpory...) ryska
На тёмной скале над шумящим Днепром... (Na tëmnoj skale nad shumâshhim Dneprom...) ryska
Надежда (Nadezhda) ryska
Настанет день – и миром осужденный... (Nastanet den' – i mirom osuzhdennyj...) ryska
Не верь, не верь себе, мечтатель молодой... (Ne ver', ne ver' sebe, mechtatel' molodoj...) ryska
Не плачь, не плачь, моё дитя... (Ne plach', ne plach', moë ditâ...) ryska
Не смейся над моей пророческой тоскою... (Ne smejsâ nad moej prorocheskoj toskoyu...) ryska
Небо и звёзды (Nebo i zvyozdy) ryska
Незабудка (сказка) (Nezabudka (skazka)) ryska ungerska
kazakiska
Нередко люди и бранили (Neredko lûdi i branili...) ryskaserbiska
Нет, не тебя так пылко я люблю (Net, ne tebya tak pylko ya lyublyu) ryska
Нет, я не Байрон… (Net, ya ne Bajron…) ryska
Никто моим словам не внемлет... я один... (Nikto moim slovam ne vnemlet... ya odin...) ryska
Никто, никто, никто не усладил... (Nikto, nikto, nikto ne usladil...) ryskaserbiska
Нищий (У врат обители святой...) (Nishhij (U vrat obiteli svâtoj...)) ryska
Новгород (Novgorod) ryska
Ночь (В чугун печальный сторож бьёт...) (Noch' (V chugun pechal'nyj storozh b'ët...)) ryska ungerska
kazakiska
Ночь (Один я в тишине ночной...) (Noch' (Odin ya v tishine nochnoj...)) ryska engelska
polska
Ночь I (Я зрел во сне, что будто умер я...) (Noch' I (Ya zrel vo sne, chto budto umer ya...) ryska italienska
kazakiska
Ночь. III (Noch. III) ryskakazakiska
Один среди людского шума (Odin sredi lûdskogo shuma) ryskarumänska
Одиночество (Odinochestvo) ryska
Он был рождён для счастья, для надежд... (On byl rozhdën dlâ schast'ya, dlâ nadezhd...) ryska spanska
ungerska
Она была прекрасна, как мечта... (Ona byla prekrasna, kak mechta...) ryska
Она не гордой красотою (Ona ne gordoj krasotoju) ryska
Она поёт – и звуки тают... (Ona poët – i zvuki tayut...) ryska
Они любили друг друга (Oni lyubili drug druga) ryska
Опасение (Opasenie) ryskaserbiska
polska
Tatariska
Оправдание (Opravdanie) ryska
Осень (Osen') ryska
Ответ (Otvet) ryska
Отрывок (На жизнь надеяться страшась...) (Otryvok (Na zhizn' nadeyat'sâ strashas'...)) ryska ungerska
Отрывок (Приметив юной девы грудь...) (Otryvok (Primetiv yunoj devy grud'...)) ryskakazakiska
Отрывок (Три ночи...) (Otryvok (Tri nochi...)) ryska spanska
ungerska
kazakiska
Отрывок из поэмы "Ангел смерти" (Otryvok iz poemy "Angel smerti") ryska
Отчего? (Мне грустно...) (Otčego? (Mne grustno...)) ryska
Очи. N.N. (Ochi. N.N.) ryskapolska
Памяти А.И. Одоевского (Pamâti A.I. Odoevskogo) ryska
Парус (Parus) ryska
engelska #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
spanska #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
franska #1 #2 #3 #4 #5
turkiska #1 #2 #3 #4 #5 #6
tyska #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12
italienska #1 #2 #3 #4
grekiska
Translitteration #1 #2 #3 #4 #5 #6
portugisiska #1 #2
rumänska #1 #2
serbiska #1 #2 #3 #4 #5 #6
japanska
ungerska #1 #2 #3 #4 #5 #6
arabiska #1 #2
polska #1 #2 #3 #4 #5
persiska
kroatiska
finska
bulgariska #1 #2 #3 #4
kinesiska
holländska #1 #2
svenska #1 #2 #3 #4 #5
ukrainska #1 #2 #3 #4 #5
hebreiska
tjeckiska #1 #2 #3 #4 #5 #6
azerbajdzjanska
indonesiska
albanska
bosniska
norska #1 #2
slovakiska
Tongan
lettiska
estniska #1 #2 #3 #4
Vietnamesiska #1 #2
vitryska
makedonska
Slovenska #1 #2 #3 #4 #5 #6
uzbekiska
Armeniska #1 #2 #3
kazakiska #1 #2 #3
litauiska
latin
Esperanto #1 #2
IPA
kirgisiska
Gaeliska
Basque (Modern, Batua) #1 #2
Turkish (Ottoman)
Tjetjenska #1 #2
Mari
Tjuvasjiska
Interslavic
Mordvinic languages #1 #2
+155
Первая любовь (Pervaya lûbov') ryska
Перчатка (из Шиллера) (Perchatka (iz Shillera)) ryskarumänska
kazakiska
Песнь барда (Pesn' barda) ryska
Песня (Жёлтый лист о стебель бьётся...) (Pesnâ (Zhëltyj list o stebel' b'ëtsâ...)) ryska
Песня (Колокол стонет...) (Pesnâ (Kolokol stonet...)) ryska spanska
polska
kazakiska
Песня (Не знаю, обманут ли был я...) (Pesnâ (Ne znayu, obmanut li byl ya...)) ryska ungerska
polska
Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова (Pesnâ pro сarâ Ivana Vasil'eviča, molodogo opričnika i udalogo kupсa Kalašnikova) ryska italienska #1 #2
ungerska
Пир (Pir) ryska ungerska
polska
Пир Асмодея (сатира) (Pir Asmodeya (satira)) ryska ungerska
kazakiska
Письмо (Pis'mo) ryska ungerska
Письмо М. Ю. Лермонтова к Плаутину Н. Ф. (Pisʹmo M. YU. Lermontova k Plautinu N. F.) ryska turkiska
tyska
ukrainska
Плачь! плачь! Израиля народ... (Plach'! plach'! Izrailâ narod...) ryskakazakiska
Пленный рыцарь (Plennyj rycar') ryska
По произволу дивной власти... (Po proizvolu divnoj vlasti...) ryska ungerska
Подражание Байрону (Podrazhanie Bajronu) ryskarumänska
Поле Бородина (Pole Borodina) ryska engelska
ungerska
kazakiska
Портрет (Portret) ryska
Портреты (Portrety) ryskarumänska
kazakiska
Посвящение (Прими, прими мой грустный труд...) (Posvâshhenie (Primi, primi moj grustnyj trud...)) ryska ungerska
Посвящение (Тебе я некогда вверял...) (Posvâshhenie (Tebe ya nekogda vverâl...)) ryska grekiska
kazakiska
Последнее новоселье (Poslednee novosel'e) ryska ungerska
Последний сын вольности (Poslednij syn vol'nosti) ryska ungerska
kazakiska
Послушай, быть может... (Poslushaj, byt' mozhet...) ryska
Посреди небесных тел... (Posredi nebesnyh tel....) ryskaserbiska
Поток (Potok) ryska
Поцелуями прежде считал... (Poceluyami prezhde schital...) ryska
Поэт (Когда Рафаэль вдохновенный…) (Poèt (Kogda Rafael vdohnovennyj…)) ryska
Поэт (Отделкой золотой блистает мой кинжал...) (Poèt (Otdelkoj zolotoj blistaet moj kinzhal...)) ryska
Предсказание (Predskazanie) ryska
Прекрасны вы, поля земли родной... (Prekrasny vy, polâ zemli rodnoj...) ryska ungerska
Приветствую тебя, воинственных славян... (Privetstvuyu tebâ, voinstvennyh slavân...) ryska ungerska
Примите дивное посланье... (Primite divnoye poslan'ye...) ryskaserbiska
Пророк (Prorok) ryska
Прощай, немытая Россия (Proshchai, Nemytaya Rossiya) ryska
Прощанье (Не уезжай, лезгинец молодой...) (Proshhan'e (Ne uezzhaj, lezginec molodoj...)) ryska
Прощанье (Прости, прости!..) (Proshhan'e (Prosti, prosti!..)) ryska turkiska
kazakiska
Пускай поэта обвиняет... (Puskaj poèta obvinâet...) ryska
Пусть я кого-нибудь люблю... (Pust' ya kogo-nibud' lûblû...) ryska
Разлука (Razluka) ryska ungerska
Раскаянье (Raskayanʹye) ryska
Расстались мы, но твой портрет... (Rasstalis' my, no twoj portret...) ryska
Ребёнка милого рожденье... (Rebënka milogo rozhden'e...) ryska ungerska
uzbekiska
Ребёнку (Rebënku) ryskaserbiska #1 #2
ungerska
Родина (Rodina) ryska
Романс (В те дни, когда уж нет надежд…) (Romans (V te dni, kogda uzh net nadezhd…)) ryska
Романс (Коварной жизнью недовольный…) (Romans (Kovarnoj zhizn'yu nedovol'nyj…)) ryskaholländska
kazakiska
Романс (Невинный нежною душою...) (Nevinnyj nezhnoyu dushoyu...)) ryska
Романс (Стояла серая скала на берегу морском...) | Romans ryska engelska
rumänska
polska
Романс (Ты идёшь на поле битвы...) (Romans (Ty idësh' na pole bitvy...)) ryska ungerska
polska
Tjetjenska
Романс (Хоть бегут по струнам моим звуки веселья) / Romans (Hot' begut po strunam moim zvuki vesel'ya) ryskakazakiska
Романс к И. (Romans k I.) ryska
Русалка (Rusalka) ryska
Русская мелодия (Russkaya melodiya) ryska
Русская песня (Russkaya pesnâ) ryska
Св. Елена (Sv. Elena) ryskakazakiska
Свиданье (Svidan'e) ryskaserbiska
ungerska
Tjetjenska
Сентября 28 (Опять, опять я видел взор твой милый...) (Sentâbrâ 28 (Opât', opât' ya videl vzor tvoj milyj...)) ryskaserbiska
polska
Силуэт (Siluèt) ryska
Синие горы Кавказа, приветствую вас!.. (Sinie gory Kavkaza, privetstvuyu vas!..) ryskarumänska
ungerska
Сказка для детей (Skazka dlâ detej) ryska ungerska
Сказка для детей Verse 21 ryska spanska
Склонись ко мне, красавец молодой!.. (Sklonis' ko mne, krasavec molodoj!..) ryska
Слава (Slava) ryskaTranslitteration
ungerska
kazakiska
Слова разлуки повторяя... (Slova razluki povtorâya...) ryska
Слышу ли голос твой... (Slyshu li golos tvoj) ryska
Смело верь тому, что вечно... (Smelo ver' tomu, chto vechno...) ryska engelska
serbiska
polska
Смерть (Закат горит огнистой полосою…) (Smert' (Zakat gorit ognistoj polosoyu…)) ryska engelska
polska
albanska
Смерть (Ласкаемый цветущими мечтами...) (Smert' (Laskaemyj cvetushhimi mechtami...)) ryska ungerska
Смерть (Оборвана цепь жизни молодой...) (Smert' (Oborvana cep' zhizni molodoj...)) ryska
engelska
ungerska #1 #2
holländska #1 #2
uzbekiska
+4
Смерть поэта* (Smert' poèta*) ryska
Совет (Sovet) ryska
Солнце (Solnce) ryska
Солнце осени (Solnce oseni) ryska
Сон (Son) ryska franska
rumänska
Сон (В полдневный жар в долине Дагестанa…) (Son (V poldnevnyj zhar v doline Dagestana…)) ryska
Сон (Я видел сон: прохладный гаснул день...) (Son (Ya videl son: prohladnyj gasnul den'...)) ryska engelska
Сонет (Sonet) ryska
Сосед (Кто б ни был ты, печальный мой сосед...) (Sosed (Kto b ni byl ty, pechal'nyj moj sosed...)) ryska
Сосед (Погаснул день на вышинах небесных...) (Sosed (Pogasnul den' na vyshinah nebesnyh...)) ryska ungerska
kazakiska
Соседка (Sosedka) ryska
Спасибо (Spasibo) ryska
Спеша на север издалёка... (Spesha na sever izdalëka...) ryska
Спор (Spor) ryska
Стансы (Взгляни, как мой спокоен взор) (Stansy (vzglâni, kak moj spokoen vzor)) ryskakazakiska
Стансы (Люблю, когда, борясь с душою...) (Stansy (Lûblû, kogda, borâs' s dushoyu...)) ryskaserbiska
Стансы (Мгновенно пробежав умом...) (Stansy (Mgnovenno probezhav umom...)) ryskapolska
Стансы (Мне любить до могилы творцом суждено...) (Stansy (Mne lûbit' do mogily tvorcom suzhdeno...)) ryska spanska
ungerska
uzbekiska
Стансы (Не могу на родине томиться...) (Stansy (Ne mogu na rodine tomit'sâ...)) ryska
Стансы (Я не могу ни произнесть...) (Stansy (Ya ne mogu ni proiznest'...)) ryska engelska
polska
Стансы. К Д*** (Stancy. K D***) ryskakazakiska
Счастливый миг (Schastlivyj mig) ryska engelska
kazakiska
Тамара (Tamara) ryska
Три ведьмы (из «Макбета» Шиллера) (Tri ved'my (iz "Makbeta" Shillera)) ryskakazakiska
Три пальмы (восточное сказание) (Tri pal'my (vostochnoe skazanie)) ryska
engelska
grekiska #1 #2
serbiska
ungerska #1 #2
arabiska
estniska #1 #2
latin #1 #2
Esperanto
Mari
+11
Тростник (Trostnik) ryska
Тучи (Tuchi) ryska
Ты молод. Цвет твоих кудрей... (Ty molod. Cvet tvoih kudrej...) ryskaserbiska
Ты помнишь ли, как мы с тобою... (Ty pomnish' li, kak my s toboyu...) ryska engelska
ungerska
polska
Ужасная судьба отца и сына... (Uzhasnaya sud'ba otca i syna...) ryska
Узник (Uznik) ryska
Уланша (Ulansha) ryska
Умирающий гладиатор (Umirayushhij gladiator) ryska
Унылый колокола звон... (Unylyj kolokola zvon...) ryska ungerska
Утёс (Utos) ryska
Утро на Кавказе (Utro na Kavkaze) ryska
Хаджи Абрек (Hadzhi Abrek) ryska italienska
polska #1 #2
Цевница (Tsevnitsa) ryska engelska
Чаша жизни (Chasha zhizni) ryska
Челнок (По произволу дивной власти...) (Chelnok (Po proizvolu divnoj vlasti...)) ryskapolska
Черкесы (Cherkesy) ryskakazakiska
Черкешенка (Cherkeshenka) ryska
Чёрны очи (Chërny ochi) ryska
Что толку жить!.. Без приключений... (Čto tolku žit'! Bez priklûčenij...) ryska
Чума в Саратове (Chuma v Saratove) ryska tyska
kazakiska
Элегия (Дробись, дробись, волна ночная...) (Èlegiya (Drobis', drobis', volna nochnaya...)) ryska ungerska
polska
kazakiska
Элегия (О! Если б дни мои текли...) (Èlegija (O! Esli b dni moi tekli...)) ryskarumänska
ungerska
Эпиграмма (Дурак и старая кокетка...) (Èpigramma (Durak i staraya koketka...)) ryskaTatariska
Эпиграмма (Под фирмой иностранной иноземец) (Èpigramma (Pod firmoj inostrannoj inozemec)) ryskaserbiska
Эпиграммы (Epigrammy) ryskarumänska
Эпитафия (Прости! увидимся ль мы снова?) (Èpitafiya (Prosti! Uvidimsâ l' my snova?)) ryska
Эпитафия (Простосердечный сын свободы...) (Èpitafiya (Prostoserdechnyj syn svobody...)) ryska
Я видел раз её в весёлом вихре бала... (Ya videl raz eë v vesëlom vihre bala...) ryska
Я видел тень блаженства; но вполне... (Ya videl ten' blazhenstva; no vpolne...) ryska tyska
ungerska
Я жить хочу! хочу печали... (Ya zhit' hochu! hochu pechali...) ryska
Я не для ангелов и рая... (Ya ne dlâ angelov i raya) ryska
Я не люблю тебя; страстей... (Ya ne lûblû tebâ; strastej...) ryska
Я не хочу, чтоб свет узнал… (Ya ne xachu, shtob svet uznal…) ryska
Я счастлив (Ja schahstliv) ryska
Kommentarer
Read about music throughout history