Reklam

널 내게 담아 (You in my heart) (neol naege dam-a) (Translitteration)

Translitteration
A A

널 내게 담아 (You in my heart) (Ноль нэге дама) [Кирилизация]

Versioner: #1#2
Чжами очжи анын оныль бамэ
На удукони анчжа
Банчжагинын чжо ханыль бомё
Хана дуль щиг бёль хэнын и бамэ
Энд ол дэй
Барамгёрэ сырык нун гама
Сарансырон нэ сумгёль
Будыроун могсориро нэ мамэ
Сымёдыро наль бичвочжунын но
Нэ мами ког ирон голь
Погынхи нэ пум анэ
Дамго щипын ноя
 
Нэ нуныль парабва
Нэгеман да боёчжульке
Ду нунэ бичин сэсаныль
Еппын но маымэ
Дамыль су итге ёнвонхи
Гатын щиган согесо
Нова на дандурисо
Нэга ноль камсачжульке
 
Нэ нуныль парабва
Нэгеман да боёчжульке
Ду нунэ бичин сэсаныль
Ноль хончжа дучжинын
Анхыль гоя альчжанха
Гатын щиган согесо
Нова на дандурисо
Нэга ноль камсачжульке
Ноль нэге дама
 
Гатын щиганэ ури дандури
Гатын егирыль хаго
Гатын готэсо сумыль щвимё
Хана дуль щиг чуоги дальмага
Энд ол дэй
Харуе кытэ нэга исо
 
Нэ ёпэ итданын гот
Кыготманыродо ному чунбунхэ
Ию общи нэ мами пёнхэчжё
Сумыль щвиль тэмада ког
Погынхи нэ пум анэ
Дамго щипын ноя
 
Нэ нуныль парабва
Нэгеман да боёчжульке
Ду нунэ бичин сэсаныль
Еппын нэ маымэ
Дамыль су итге ёнвонхи
Гатын щиган согесо
Нова на дандурисо
Нэга ноль камсачжульке
Ноль нэге дама
 
Чжо банчжагинын бёли двэчжульке
Одисодын ноль бичунын
Ончжэна ноль балькхёчжунын
Нова на ког дандури
Ныль хамкеинголь ури
Ончжэна нэ ёпэман
 
Нэ нуныль парабва
Нэгеман да боёчжульке
Ду нунэ бичин сэсаныль
Еппын нэ маымэ
Дымыль су итге ёнвонхи
Гатын щиган согесо
Нова на дандурисо
Нэга ноль камсачжульке
 
Нэ нуныль парабва
Нэгеман да боёчжульке
Ду нунэ бичин сэсаныль
Ноль хончжа дучжинын
Анхыль гоя альчжанха
Гатын щиган согесо
Нова на дандурисо
Нэге ноль камсачжульке
Ноль нэге дама
 
Tack!
Inskickad av WanseuWanseu Sön, 26/09/2021 - 09:39

널 내게 담아 (You in my heart) (neol naege dam-a)

Översättningar av "널 내게 담아 (You in my ..."
Translitteration Wanseu
Collections with "널 내게 담아 (You in my ..."
Kommentarer
Read about music throughout history