Vänligen hjälp till att översätta "יהדות התורה 2020"

A A

יהדות התורה 2020

גימל גימל
אידעליך נלך באחדות נקיים
חסידים מקדשים שם שמים
מלחמה לנשמה על זכות הקיום
לך כנוס את כל היהודים
 
כלל ישראל נאך א מאל באגודה אחת
קהילות הקודש גי זה האות
מי ישמור על הדור בדרך המסורה
גדולי יהדות התורה
 
אורך ימים בימינה
גימל
בני חיי ומזוני
ג
 
יחד כולם מצביעים אויפן זכות הקיום
ועשית ככל הצדיקים
 
שמחים לעשות רצון קונם
ג
בני חיי ומזוני
גימל
 
חוב קדוש וגדול להפעיל ולפעול
זכות הקיום זה הכל
 
ויעשו כולם אגודה אחת
לעשות רצונך בלבב שלם
 
אידעליך נלך באחדות נקיים
חסידים מקדשים שם שמים
מלחמה לושמה על זכות הקיום
לך כנוס את כל היהודים
 
כלל ישראל נאך א מאל באגודה אחת
קהילות הקודש גי זה האות
מי ישמור על הדור בדרך המסורה
גדולי יהדות התורה
 
אורך ימים בימינה
גימל
בני חיי ומזוני
ג
 
וחד כולם מצביעים אויפן זכוח הקיום
ועשית ככל הצדיקים
 
אורך ימים בימינה
ג
בני חיי ומזוני
גימל
 
חוב קדוש וגדול להפעיל ולפעול
זכות הקיום זה הכל
אורך ימים בימינה
ג
 
engelska

 

Logga in eller registrera dig för att publicera översättning
Översättningar av "יהדות התורה 2020"
Kommentarer