ஐWingS_oF_ButterFlyஐ

Bild för ஐWingS_oF_ButterFlyஐ
Medlem:
20.11.2019
Roll:
Medlem
Poäng:
130
Bidrag:
13 översättningar, tackad 93 gånger, infriat 8 önskningar, hjälpt 8 medlemmar

"ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪᴛ sᴇᴇᴍs ᴘᴀᴛʜᴇᴛɪᴄ ɴᴏᴛ ᴛᴏ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ᴅʀᴇᴀᴍ ʟɪᴋᴇ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ᴇʟsᴇ. "ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ꜰɪɴᴇ ɪꜰ ʏᴏᴜ ɢᴏ ᴛᴏ ᴜɴɪᴠᴇʀsɪᴛʏ ᴀɴᴅ ᴅᴏ ᴀs ᴡᴇ ᴛᴇʟʟ ʏᴏᴜ» ɪ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇᴅ ᴛʜᴏsᴇ ᴡᴏʀᴅs, ʙᴜᴛ ɪ ʟɪᴠᴇ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ɪ ᴄᴀɴɴᴏᴛ ᴅɪᴇ."

Språk
Modersmål
ryska
Flytande i
engelska
Läst
engelska
Kontakta mig

13 översättningar publicerade av ஐWingS_oF_ButterFlyஐ, DetaljerSamtliga översättningar

ArtistÖversättningSpråkKommentarerInfoInfosort descending
RMСпешкаvideo engelska, koreanska →  ryska
tackad 1 gång
engelska, koreanska →  ryska
tackad 1 gång
RMРастратьvideo engelska, koreanska →  ryska
tackad 1 gång
engelska, koreanska →  ryska
tackad 1 gång
BTS (Bangtan Boys)Чёрный лебедьvideo engelska, koreanska →  ryska
tackad 36 gånger
engelska, koreanska →  ryska
tackad 36 gånger
Selena GomezУязвимаяvideo engelska →  ryska
tackad 1 gång
engelska →  ryska
tackad 1 gång
BTS (Bangtan Boys)"Интерлюдия : Тень"video engelska, koreanska →  ryska
tackad 24 gånger
engelska, koreanska →  ryska
tackad 24 gånger
YounhaЗимний цветокvideo engelska, koreanska →  ryska
tackad 13 gånger
engelska, koreanska →  ryska
tackad 13 gånger
Blanco WhiteХолодные Небеса engelska →  ryska
tackad 2 gånger
engelska →  ryska
tackad 2 gånger
RadiovolnaSubwayvideo ryska →  engelska2
tackad 2 gånger
ryska →  engelska
tackad 2 gånger
Belle ÉpoqueМисс Бродвейvideo engelska →  ryska
tackad 2 gånger
engelska →  ryska
tackad 2 gånger
Lost SkyМечты (pt.2)video engelska →  ryska
tackad 3 gånger
engelska →  ryska
tackad 3 gånger
TeSTaMeNTR Рассказ о Восстании турокvideo engelska →  ryska1
tackad 2 gånger
engelska →  ryska
tackad 2 gånger
SMTOWNВозвращение домойvideo koreanska →  ryska
tackad 1 gång
koreanska →  ryska
tackad 1 gång
NFПарализованныйvideo engelska →  ryska1
5
1 röst, tackad 1 gång
engelska →  ryska
5
1 röst, tackad 1 gång