AtmAsfera - Samsara (Mangala arati) (संसार (मंगल अरति))

Advertisements
Sanskritçe

Samsara (Mangala arati) (संसार (मंगल अरति))

संसार-दावानल-लीढ-लोक-
त्राणाय कारुण्य-घनाघनत्वम्
प्राप्तस्य कल्याण-गुणार्णवस्य
वन्दे गुरोः श्री-चरणारविन्दम्
 
महाप्रभोः कीर्तन-नृत्य-गीत-
वादित्र-माद्यन-मनसो रसेन
रोमाञ्च-कम्पाश्रु-तरङ्ग-भाजो
वन्दे गुरोः श्री-चरणारविन्दम्
 
श्री-विग्रहाराधन-नित्य-नाना-
शृङ्गार-तन्-मन्दिर-मार्जनादौ
युक्तस्य भक्तांश् च नियुञ्जतोऽपि
वन्दे गुरोः श्री-चरणारविन्दम्
 
चतुर्-विध-श्री-भगवत्-प्रसाद-
स्वाद्व्-अन्न-तृप्तान् हरि-भक्त-सङ्घान्
कृत्वैव तृप्तिं भजतः सदैव
वन्दे गुरोः श्री-चरणारविन्दम्
 
श्री-राधिका-माधवयोर्-अपार-
माधुर्य-लीला गुण-रूप-नाम्नाम्
प्रति-क्षणास्वादन-लोलुपस्य
वन्दे गुरोः श्री-चरणारविन्दम्
 
निकुञ्ज-यूनो रति-केलि-सिद्ध्यै
या यालिभिर् युक्तिर् अपेक्षणीया
तत्राति-दाक्ष्याद् अति-वल्लभस्य
वन्दे गुरोः श्री-चरणारविन्दम्
 
साक्षाद् धरित्वेन समस्त-शास्त्रैर्
उक्तस् तथा भाव्यत एव सद्भिः
किन्तु प्रभोर् यः प्रिय एव तस्य
वन्दे गुरोः श्री-चरणारविन्दम्
 
यस्य प्रसादाद् भगवत्-प्रसादो
यस्याप्रसादान् न गतिः कुतोऽपि
ध्यायन् स्तुवंस् तस्य यशस् त्रि-सन्ध्यं
वन्दे गुरोः श्री-चरणारविन्दम्
 
श्रीमद्-गुरोर् अष्टकम् एतद् उच्चैर्
ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात्
यस् तेन वृन्दावन-नाथ साक्षात्
सेवैव लभ्या जुषणोऽन्त एव
 
Sciera kullanıcısı tarafından Çarş, 09/04/2014 - 17:21 tarihinde eklendi
Sciera tarafından en son Salı, 27/05/2014 - 16:04 tarihinde düzenlendi
Ekleyenin yorumları:

Taken from: http://www.youtube.com/watch?v=RHIy6dTfiKQ

There were some small differences between the version in the source link and the romanized transliteration here, I've changed the text to match the romanized transliteration.
I don't know which version is correct.

Btw, if the ligatures aren't displayed correctly I recommend copying it into an office program and installing the font Chandas.

The devanagari spelling of the title is guessed since its romanized version doesn't use the same transliteration system as the text.

Teşekkürler!2 teşekkür aldı

 

Advertisements
Video
"Samsara (Mangala ..." çevirileri
AtmAsfera: Top 3
lütfen "Samsara (Mangala ..." çevirisine yardım edin
Yorumlar