Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Ukrayna'nın Yanında Olun!
  • Carl Quinn

    Nipin • Nehiyo

Paylaşmak
Yazı tipi boyutu
Orijinal

Nipin sözleri

PEYAK AWA NAMOYA ISI KAYAS
 
E NAKISKAWAK
 
SEMAK OHJI E KISKAYIHTAMAN
 
E SAKIHAK
 
NIPIN ASPIN OHJI KA TAKOHTEYAN
 
OH NIPIN
 
KAHKIYO KIKWI ASKIHTAKONAKWAN
 
OH OH OH NIPIN
 
EKOTE E OTOHTEYAN
 
NIPIN MISTAHI E SAKIHITAN
 
OH NIPIN
 
EKOTE E OTOHTEYAN
 
NIPIN KA PIHJAK PIMATISIWIN
 
E KITAPAMIYAN
 
KAHKIYO KIKWI E WASENAKWAK
 
E PAHPIHIYAN MISTAHI AYIWAK
 
E JIHKISTAMAN
 
NIPIN KITAKONAHOWIN TAKAHKINAKWAN
 
OH NIPIN, WAPIKWANIA
 
KATAWASISINWA
 
OH OH OH NIPIN
 
EKOTE E OTOHTEYAN
 
NIPIN MISTAHI E SAKIHITAN
 
OH NIPIN
 
EKOTE E OTOHTEYAN
 
NIPIN KA PIHJAK PIMATISIWIN
 
OH OH OH NIPIN
 
EKOTE E OTOHTEYAN
 
NIPIN MISTAHI E SAKIHITAN
 
OH NIPIN
 
EKOTE E OTOHTEYAN
 
NIPIN KA PIHJAK PIMATISIWIN
 
OH OH OH NIPIN
 
EKOTE E OTOHTEYAN
 
NIPIN MISTAHI E SAKIHITAN
 

 

lütfen "Nipin" çevirisine yardım edin
Yorumlar