Hua Chenyu şarkı sözleri

Hua Chenyu
Şarkı sözleriÇevirilerİstekler
Dear FriendÇince
THE NEXT 2016
İngilizce
Rusça
Equal to Heaven 齐天 (Qí tiān)ÇinceÇevriyazım
İngilizce
Rusça #1 #2
For Foreverİngilizce
H (2017)
Çince
Portekizce
Rusça
Here We AreÇince, İngilizce
H (2017)
Çevriyazım
İngilizce
İspanyolca
Rusça #1 #2
Let you goÇince
Quasimodo's Gift (2014)
Çevriyazım #1 #2
İngilizce
Rusça
To Be FreeÇince, İngilizce
電影勇士之門宣傳曲 (2017)
Çevriyazım
İngilizce
Rusça
Portekizce
《The Mayfly + Ultimate Belief》İngilizce
Ace VS Ace
一人饮酒醉 [Drinking Alone] (yīrén yǐnjiǔ zuì)ÇinceÇevriyazım
Rusça
七重人格 [Seven Personalities] (Qī chóng rén gé)Çince
NEW WORLD 2020
İngilizce
Rusça
不朽 [Immortal] (Bù xiǔ)Çince, İngilizce
Quasimodo's Gift (2014)
İngilizce
Rusça
与火星的孩子对话 [Conversations with ET] (Yǔ huǒxīng de háizi duìhuà)Çince
NEW WORLD 2020
Çevriyazım
İngilizce
Rusça
世界是个动物园 [World is a zoo] (shìjiè shìgè dòngwùyuán)Çince
Aliens (2015)
Rusça
代号魂斗罗 [Code Name Contra] (dàihào hún dòu luō)Çince
Contra Konami
Rusça
你要相信这不是最后一天 [You have to believe it's not the last day] (Nǐ yào xiāngxìn zhè bùshì zuìhòu yītiān)Çince, İngilizce
你要相信这不是最后一天 single 2020
Çevriyazım
İngilizce
Rusça
假行僧 [Fake Monk] (jiǎ xíng sēng)Çince
SINGER歌手2018
Çevriyazım #1 #2
İngilizce
Rusça
光年之外 [Light years away] (guāng nián zhī wài)Çince
SINGER歌手2018
İngilizce
Rusça
写给未来的孩子 [For my future child] (Xiě gěi wèilái de háizi)Çince
Aliens (2015)
Çevriyazım
南屏晚钟 [Nanping Evening Bell] (Nán píng wǎn zhōng)Çince
THE NEXT 2016
Rusça #1 #2
卡西莫多的礼物 [Quasimodo's Gift] (Kǎxīmòduō de lǐwù)Çince
Quasimodo's Gift (2014)
İngilizce
Rusça #1 #2
Türkçe
双节棍 [Nunchucks] (Shuāng jié gùn)Çince
SINGER歌手2018
Çevriyazım
İngilizce #1 #2
Rusça
Portekizce
反义词 [The Antonym] (Fǎn yì cí)Çince
Aliens (2015)
变相怪杰 [The Mask] (Biàn xiāng guài jié)Çince, İngilizce
Aliens (2015)
呐喊 [SHOUT] (nàhǎn)Çince
SINGER歌手2018
İngilizce #1 #2
Rusça
国王与乞丐 [Kings and Paupers] (Guówáng yǔ qǐgài)Çince
Aliens (2015)
Çevriyazım
İngilizce #1 #2
Rusça #1 #2
地球之盐 [Salt Of The Earth] (Dìqiú zhī yán)Çince
Aliens (2015)
Çevriyazım
İngilizce
Rusça #1 #2
夏之旅 [Fresh Trip] (Xià zhī lǚ)Çince, İngilizce
《夏之旅 Fresh trip》六神主题曲 (2018)
İngilizce
Rusça
夜半歌声 [Midnight song] (Yè bàn gē shēng)Çince
THE NEXT 2017
Rusça
夜的第七章 + Skyfall (yè de dì qī zhāng)Çince
Trump card 2021
Rusça
天堂 [Paradise] (tiāntáng)Çince
THE NEXT 2017
Almanca
Çevriyazım
İngilizce
Rusça
好想爱这个世界啊 [I want to love this world] (Hǎo xiǎng ài zhège shìjiè a)Çince
NEW WORLD 2020
Almanca
Çevriyazım
İngilizce
İspanyolca
Portekizce
Rusça #1 #2
Türkçe
如果你是李白 [If you were Li Bai] (Rúguǒ nǐ shì lǐ bái)Çince
THE NEXT 2016
Rusça
如果爱 [Perhaps Love] (rúguǒ ài)Çince
THE NEXT 2016 (cover OST "Perhaps Love" 2005)
Rusça #1 #2
孩子 [Child] (háizi)Çince
SINGER歌手2018
İngilizce
Rusça #1 #2
İspanyolca
Portekizce
寒鸦少年 [Jackdaw boy] (nányā shàonián)Çince
斗破苍穹
Çevriyazım
Fransızca
İngilizce
İspanyolca
Japonca
Rusça #1 #2
Yunanca
寻 [Seek] (Xún)Çince
Single
Çevriyazım
İngilizce #1 #2
Rusça
少年英雄小哪吒 [Young little hero Nezha] (Shào nián yīng xióng xiǎo nǎ zhā)Çince
TrumpCard 王牌对王牌4
Rusça
山海 [Mountain and Sea] (Shānhǎi)Çince
SINGER歌手2018
Çevriyazım
İngilizce
Rusça
巨鹿 [Giant Deer] (jù lù)Çince
H (2017)
Çevriyazım
İngilizce
Rusça
平凡之路 [Ordinary Path] (Píng fán zhī lù)Çince
SINGER歌手2018
Çevriyazım
İngilizce #1 #2 #3
Rusça
异类 [Aliens] (yìlèi)Çince
Aliens (2015)
İngilizce
Rusça #1 #2
微光 [Shimmer] (wéi guāng)Çince
Quasimodo's Gift (2014)
Çevriyazım
İngilizce
Japonca
Rusça
忧伤的巨人 [The Giant In Sorrow] (Yōus shāng de jù rén)Çince
Aliens (2015)
Rusça
想见你 (Want to see you)ÇinceRusça
愿 (yuàn)Çince
Trump card 2021
Rusça
我 (Wǒ)Çince
SINGER歌手2018
İngilizce
Rusça
我们都是孤独的 [All Lonely] (Wǒmen dōu shì gūdú de)Çince
Quasimodo's Gift (2014)
Rusça
我的滑板鞋2016 [My Skateboard Shoes] (wǒ de huá bǎnxié)Çince
THE NEXT 2016
Rusça
我离孤单几公里 [Few Miles Away From Loneliness] (Wǒ lí gūdān jǐ gōnglǐ)Çince
H (2017)
Çevriyazım
Rusça
我管你 [I don't care] (wǒ guǎn nǐ)Çince
Aliens (2015)
Çevriyazım
İngilizce
Rusça #1 #2
投食歌 [Song of seeking food] (tóu shí gē)Çince
Mars Concert 2016
Rusça
拆弹专家 [Bomb Squad] (chāi dàn zhuānjiā)Çince
Quasimodo's Gift (2014)
Rusça
故乡的云 [Cloud in Hometown] (Gùxiāng de yún)Çince
THENEXT2016
Rusça
斗牛 [BULLFIGHT] (dòuniú)Çince
NEW WORLD 2020
İngilizce
Rusça
新世界 [New World] (Xīn shìjiè)Çince
NEW WORLD 2020
İngilizce
Rusça #1 #2
无渴不爽 (wú kě bù shuǎng)Çince
Sprite 2021
Rusça
无聊人 [I'm Boring] (Wúliáo rén)ÇinceÇevriyazım #1 #2
İngilizce #1 #2
Rusça #1 #2
易燃易爆炸 [Flammable and Explosive] (yì rán yì bàozhà)Çince
SINGER歌手2018
Çevriyazım
İngilizce
Rusça #1 #2
春 [Spring] (chūn)Çince
BE THE IDOL
Rusça
智商二五零 [IQ 250] (zhìshāng èrwǔ líng)Çince
single 2017
İngilizce
杀破狼 (shā pò láng)Çince
Trump card 2021
Rusça
枕邊故事 [Bedtime Story] (Zhěn biān gùshì)Çince
Quasimodo's Gift (2014)
横冲直撞 [The Rampage] (Héng chōng zhí zhuàng)Çinceİngilizce #1 #2
Rusça
İspanyolca
流浪记 [Wandering] (liúlàng jì)Çince
THE NEXT 2016
Rusça
消失的昨天 [Disappeared yesterday] (Xiāo shī de zuó tiān)Çince
H (2017)
Çevriyazım
深情相拥 [Gentle embrace] (Shēn qíng xiāng yōng)Çince
THE NEXT 2017
Rusça
渴不停 [Thirsty] (kě bù tíng)İngilizce, Çince
Sprite adv 2020
Rusça
Fransızca
渺小 [Insignificance] (Miǎoxiǎo)Çince
THE NEXT 2017
Rusça #1 #2
火星情报局 [MIA] (huǒ xīng qíng bào jú)Çince
single 2016
烟火里的尘埃 [Ashes From Fireworks] (yān huǒ lǐ de chén āi)Çince
Quasimodo's Gift (2014)
Boşnakça
Çevriyazım
İngilizce #1 #2 #3
Rusça #1 #2
爸,我回来了 (Dad, I'm Back) [Cover]Çince
THENEXT2017
Rusça #1 #2
环游 (Traveling)Çince
Quasimodo's Gift (2014)
İngilizce
疯人院 [Madhouse] (fēngrényuàn)Çince
NEW WORLD 2020
İngilizce
Rusça #1 #2
白天不懂夜的黑 [Daytime won't understand dark night] (báitiān bù dǒng yè de hēi)Çince
TrumpCard 王牌对王牌4
İngilizce
Rusça
白痴 (bái chī)Çince
THE NEXT 2017
Rusça
神树 (Shén shù)Çince, İngilizce
NEW WORLD 2020
İngilizce
Rusça #1 #2 #3
老鼠愛大米 [Mouse loves rice] (Lǎo shǔ ài dà mǐ)Çince
THE NEXT 2016
荒野魂斗罗 [Wild Contra] (Huāng yě hún dòu luō)Çinceİngilizce
Rusça
蜉蝣 [The Mayfly] (Fúyóu)Çince
Aliens (2015)
Çevriyazım #1 #2
İngilizce #1 #2
Rusça
趁你还年轻 [While you are still young] (сhèn nǐ hái niánqīng)Çinceİngilizce
Rusça
逃离乌托邦 [The Escape From Utopia] (táolí wūtuōbāng)Çince
Aliens (2015)
Çevriyazım
İngilizce
造物者 [Creator] (Zàowùzhě)Çince
H (2017)
Çevriyazım
Rusça
阿里山的姑娘 [Alishan girl] (Ā lǐ shān de gū niáng)Çince
THE NEXT 2017
Rusça
降临 [Arrival] (jiànglín)Çince
NEW WORLD 2020
İngilizce #1 #2
Rusça
鞋儿破 帽儿破 (cover)Çince
TrumpCard 王牌对王牌4
Rusça
飞行指挥家Çince
《和平精英》2周年起飞主题曲
Rusça
齐天大圣 [Monkey King] (Qi Tian Da Sheng)ÇinceRusça
Yorumlar
Read about music throughout history