Advertisements

Please translate Brahma Samhita

  • Şarkıcı: AtmAsfera
  • Albüm: Forgotten love
  • Şarkı: Brahma Samhita
  • İstek: Sanskritçe → Rusça
Sanskritçe

Brahma Samhita

cintamani-prakara-sadmasu kalpa-vrksa-
laksavrtesu surabhir abhipalayantam
laksmi-sahasra-shata-sambhrama-sevyamanam
govindam adi-purusam tam aham bhajami

venum kvanantam aravinda-dalayataksam-
barhavatamsam asitambuda-sundaraìgam
kandarpa-koti-kamaniya-vishesa-shobham
govindam adi-purusam tam aham bhajami

alola-candraka-lasad-vanamalya-vamshi-
ratnangadam pranaya-keli-kala-vilasam
shyamam tri-bhanga-lalitam niyata-prakasham
govindam adi-purusam tam aham bhajami

angani yasya sakalendriya-vrtti-manti
pashyanti panti kalayanti ciram jaganti a
nanda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya
govindam adi-purusam tam aham bhajami

Yorumlar