Advertisements

Пожалуйста переведите Braj Mandala

Sanskritçe

Braj Mandala

Sri Radhe Jaya Jaya Madhava Dayite
Gokula Taruni Mandala Mahite

Damodara Rati Vardhana-Vese
Hari-Niskuta Vrndavipinese

Sri Radhe Jaya Jaya Madhava Dayite
Gokula Taruni Mandala Mahite

Vrishabhanu-Dadhi-Nava-Sashi-Lekhe
Lalita-Sakhi!-Guna Ramita-Vishake!

Sri Radhe Jaya Jaya Madhava Dayite
Gokula Taruni Mandala Mahite

Karunam Kuru Mayi Karuna-Bharite
Sanaka-Sanatana-Varnita-Carite

Sri Radhe Jaya Jaya Madhava Dayite
Gokula Taruni Mandala Mahite

lütfen "Braj Mandala" çevirisine yardım edin
Yorumlar