Reklam

שישי בצהריים (Shishi Batzoraeim) (Çevriyazım)

  • Şarkıcı: Eyal Golan (אייל גולן)
  • Şarkı: שישי בצהריים (Shishi Batzoraeim) 3 çeviri
  • Çeviriler: Çevriyazım, İngilizce #1, #2
Çevriyazım
A A

Shishi Batsohorayim

Yom shishi hasha'on kvar mar-eh tsohorayim
Vehashemesh tso'eket lakum
Mit'argen mit'labesh metsakhtse'akh shinayim
Loke'akh tik katan ani kim'at mukhan
Hayom holkhim layam
Baradio Umm Kulthum nizkar shelo akhalti klum
Ani khone shniya megi-ah
 
Bayam shishi batsohorayim
Kol shavu-ah ze rak
Birot matkot veshamayim
Kulam zrukim kan al hakhol
Ve'at overet kmo beshir
Im beged yam za'ir, ulay hakhi yafa ba'ir
Harosh ktsat mistovev, halev margish ra'ev
Birot shemesh ze shiluv ko'ev
 
Yom shishi hasha'on kvar mar-eh ben arbayim
Vehashemesh tsolelet le'at
Mit'kapel veshotef et hakhol baraglayim
Ve'at mamash mimul, menase lihiyit ktsat 'cool'
Ve'et halev rak lehargi-ah
 
Mit'karevet bekhiyukh, lakhuts margish khasuf
Slikha le'an ata megi-ah
 
Veshneynu bam'khonit, ani bayshan at khaykhanit
Veze bidiyuk ma she'at ohevet
 
Thomas222Thomas222 tarafından Cum, 02/06/2017 - 14:00 tarihinde eklendi
Added in reply to request by Quitterie FrutuosoQuitterie Frutuoso

שישי בצהריים (Shishi Batzoraeim)

"שישי בצהריים (Shishi..." şarkısına ait daha çok çeviri
Çevriyazım Thomas222
Collections with "שישי בצהריים (Shishi..."
Yorumlar