Song Lyrics

Sorted by
ŞarkıcıŞarkıDilDillerÇeviriler
EggPlantEgg浪流連 (Long lui lian)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
1 çeviri
İngilizce
EggPlantEgg 浪子回頭 (Long ji hue thau)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
1 çeviri
İngilizce
Jody Chiang家後 (Ke au)  TayvancaTayvanca
  → Fransızca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
  → Çince
4 çeviri
Fransızca
İngilizce
Çevriyazım
Çince
+3
Waa Wei你啊你啊 (Nǐ a nǐ a)  Çince, TayvancaÇince, Tayvanca
  → İngilizce
1 çeviri
İngilizce
Huang Fei追追追 (Tui tui tui)  TayvancaTayvanca
Karen Mok爱情 (Ài qíng)  Çince, TayvancaÇince, Tayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
2 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Chyi Chin港都夜雨 (Kang too yia yue)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
1 çeviri
İngilizce
Crowd Lu明仔載 (Bin a tsai)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Lehçe
2 çeviri
İngilizce
Lehçe
Teresa Teng望春風 (Bang tshun hong)   TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Lehçe
  → Çevriyazım
3 çeviri
İngilizce
Lehçe
Çevriyazım
+2
Harlem Yu酒矸倘賣嘸 (Jiu Gan Tang Mai Wu)  Çince, TayvancaÇince, Tayvanca
Chan Ya-wen漂浪的海沙 (Phiau long e hai sua)  TayvancaTayvanca
Yeh Chi-Tien愛拼才會赢 (Ai phing tsiah yei yen)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
1 çeviri
İngilizce
Jacky Wu真心換絕情 (Tsin sim uann tsuat tsing)  TayvancaTayvanca
Shen Wen Cheng男兒的心聲 (Lam ji ei sim siann)  TayvancaTayvanca
  → Çevriyazım
1 çeviri
Çevriyazım
Hong Bai-Hui阮的伊 (Guan ei yi)  TayvancaTayvanca
  → Çevriyazım
  → Çince
2 çeviri
Çevriyazım
Çince
Fong Fei-Fei四季紅 (Su kui hong)  TayvancaTayvanca
  → Çevriyazım
1 çeviri
Çevriyazım
Yuan Xiao-Di嘸通做歹子 (Mn thang tso phainn gann)  TayvancaTayvanca
  → Çevriyazım
1 çeviri
Çevriyazım
Jody Chiang風吹風吹 (Hong tshue hong tshue)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
  → Çince
3 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Çince
+2
Zhang Rong Rong咖啡 (Ka pi)  TayvancaTayvanca
Teresa Teng燒肉粽 (Sio bah tsang)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
1 çeviri
İngilizce
Crowd Lu魚仔 (He ya)  Çince, TayvancaÇince, Tayvanca
  → İngilizce
1 çeviri
İngilizce
Teresa Teng雨夜花 (Wu yia hue)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Tayca
  → Çevriyazım
3 çeviri
İngilizce
Tayca
Çevriyazım
+2
Jody Chiang遠走高飛 (Wan tsau ko fue)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
  → Çince
3 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Çince
+2
Chris Hungㄧ生為你醉 (Yi sing ui li tsui)  TayvancaTayvanca
  → Çevriyazım
1 çeviri
Çevriyazım
Julie Su 花若離枝 (Hue na li ki)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
  → Çince
3 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Çince
+2
Jay ChouMine Mine  Çince, İngilizce, TayvancaÇince, İngilizce, Tayvanca
Nine One One再會中港路 (Tsai hue tiong kang loo)  TayvancaTayvanca
Chris Hung今生為你我願意 (Kim senn yui li gua guan yi)  TayvancaTayvanca
  → Çevriyazım
1 çeviri
Çevriyazım
Joey Chiang露螺 (Lo le) [Snails]  TayvancaTayvanca
Chen Mao-Feng鴛鴦 (Wuan yiunn)  TayvancaTayvanca
  → Çevriyazım
1 çeviri
Çevriyazım
Jason Wang腳印 (Kioh in)  TayvancaTayvanca
  → Çevriyazım
1 çeviri
Çevriyazım
Sasha Li逗陣的 (Dau tin ae)  TayvancaTayvanca
Hong Bai-Hui弱者不是阮的名 (riok-tsia puh si gun e mia)  TayvancaTayvanca
Michelle Pan純情青春夢 (Sun tsing tshing tshun bang)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
2 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Andy Lau世界第一等 (Se kai te it tien)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
2 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Jody Chiang當時袂嫁 (Tang si be ke)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
  → Çince
3 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Çince
+2
Ric Jan愛沒遺憾 (Ai but wui ham)  TayvancaTayvanca
  → Çevriyazım
1 çeviri
Çevriyazım
Chen Lei歡喜就好 (Huann hi tiu ho)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
  → Çince
3 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Çince
+2
Yuan Xiao-Di人生啊人生 (Jin sing ah jin sing)  TayvancaTayvanca
Silent Hell海嘯 (Tsunami)  Çince, TayvancaÇince, Tayvanca
  → İngilizce
  → Portekizce
2 çeviri
İngilizce
Portekizce
Huang Pin-Yuan白鷺鷥 (Peh linn si)  TayvancaTayvanca
  → Çevriyazım
  → Çince
2 çeviri
Çevriyazım
Çince
Yoyo Qiao招弟 (Tsio di)  TayvancaTayvanca
Chen Lei台灣話 (tâi-uân uē)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
  → Çince
3 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Çince
+2
Fong Fei-Fei河邊春夢 (Ho pinn tshun bang)  TayvancaTayvanca
  → Çevriyazım
  → Çince
2 çeviri
Çevriyazım
Çince
Liu Lingling一人一半感情袜散 (Medley)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
1 çeviri
İngilizce
Yeh Chi-Tien十五暝的月台 (Tsap goo mi ei guat tai)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
  → Çince
3 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Çince
+2
Jody Chiang繁華攏是夢 (Huan hua long si bang)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
  → Çince
3 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Çince
+2
Joey Chiang不得已 (But tik yi)  TayvancaTayvanca
Chris Hung一支小雨傘 (Tsit ki sio hoo suann)  TayvancaTayvanca
Christine Hsu天頂的月娘啊 (Thinn ting ei gueh niu ah)  TayvancaTayvanca
Chen Mao-Feng兄弟 (Hiann ti)  TayvancaTayvanca
  → Çevriyazım
1 çeviri
Çevriyazım
Chan Ya-wen人生公路 (Jin sing kong loo)  TayvancaTayvanca
Jody Chiang藝界人生 (Ge kai jin sing)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
1 çeviri
İngilizce
Huang Yee-ling無字的情批 (Bô Jī ê Tsîng-phue)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
2 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Yeh Chi-Tien免飲人先醉 (Bian lim lang sing tsui)  TayvancaTayvanca
Jody Chiang七老八十 (Tshit lau peh tsap)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
  → Çince
3 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Çince
+2
Ric Jan風雨聲 (Hong yu siann)  TayvancaTayvanca
Chan Ya-wen罔市仔 (Bong tshi a)  TayvancaTayvanca
Nine One One妳不愛我 (Li put ai gua)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
1 çeviri
İngilizce
Yuan Xiao-Di情願 (Tsing guan)  TayvancaTayvanca
Lin Yu-Ying酒國艷花 (Tsiu kok yan hue)  TayvancaTayvanca
  → Çince
1 çeviri
Çince
Jay Chou好久不見 (Hǎo jiǔ bù jiàn) [Long Time No See]  Çince, TayvancaÇince, Tayvanca
Pai Bing-bing來去花蓮 (Lai khi hua lian)  TayvancaTayvanca
Jody Chiang歹逗陣 (Phainn dau tin)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çince
2 çeviri
İngilizce
Çince
Jody Chiang落雨聲 (Loh hoo siann)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
  → Çince
3 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Çince
+2
Jody Chiang甲你攬牢牢 (Kah li lam tiau tiau)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
  → Çince
3 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Çince
+2
Chen Fen Lan孤女的願望 (Koo lu ei guan bong)  TayvancaTayvanca
Jason Wang慣習 (Kuan sip)  TayvancaTayvanca
  → Çevriyazım
1 çeviri
Çevriyazım
Yeh Chi-Tien寶島曼波 (Po to ban pho)  TayvancaTayvanca
Yuan Xiao-Di阿郎 (A long)  TayvancaTayvanca
Chan Ya-wen山伯英台 (San phik Ling tai)  TayvancaTayvanca
Chthonic (band)皇軍 (Hong Kun) [TAKAO]  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
1 çeviri
İngilizce
Yeh Chi-Tien情淚  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
1 çeviri
İngilizce
Chen Lei上美ㄟ一首歌 (siōng suí ê tsi̍t siú kua)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
  → Çince
3 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Çince
+2
Sasha Li想你 (Siunn li)  TayvancaTayvanca
Daniel Lo郎啊 (Long ah)  TayvancaTayvanca
Crowd Lu港邊男兒 (Kang pian lam ji)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Japonca
  → Çevriyazım
3 çeviri
İngilizce
Japonca
Çevriyazım
+2
Chen Xiao-Yun愛人跟人走 (Ai jin due lang tsau)  TayvancaTayvanca
Jody Chiang美麗的交換 (Mi le ei kau uann)  TayvancaTayvanca
Jacky Wu大聲說出心內的話 (Tua siann suat tshut sim lai ei ue)  TayvancaTayvanca
  → Çevriyazım
1 çeviri
Çevriyazım
Jay Chou火車叨位去 (Hue tshia do ui khi)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
  → Çince
3 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Çince
+2
Chris Hung舊情綿綿 (Ku tsing mi mi)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
2 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Ric Jan就是我 (To si gua)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Çevriyazım
2 çeviri
İngilizce
Çevriyazım
Jody Chiang金針花 (Kim tsiam hue)  TayvancaTayvanca
Jody Chiang莎喲娜啦 (Sa yiou na lah)  TayvancaTayvanca
Joey Chiang彼眠紅的花 (Hit mi ang ei hue)  TayvancaTayvanca
Teresa Teng天黑黑 (Ti O O)  TayvancaTayvanca
Yeh Chi-Tien最後的探戈 (Tsue au ei than goo)  TayvancaTayvanca
Chan Ya-wen墓仔埔也敢來 (Bong a poo yia kam lai)  TayvancaTayvanca
  → Çevriyazım
1 çeviri
Çevriyazım
Wu Bai台北孤兒 (Tai pak koo ji)  TayvancaTayvanca
Shen Wen Cheng心事誰人知 (Sim su tsui lang tsai)  TayvancaTayvanca
  → Çevriyazım
1 çeviri
Çevriyazım
Chan Ya-wen真愛等一個人 (Tsin ai tan tsit e lang)  TayvancaTayvanca
Jia Jia何妨 (Hé fáng)  Çince, TayvancaÇince, Tayvanca
A-Mei好膽你就來 (Ho tann li to lai)  TayvancaTayvanca
  → İngilizce
  → Japonca
  → Çevriyazım
  → Çince
4 çeviri
İngilizce
Japonca
Çevriyazım
Çince
+3
Xi Qing基隆山之戀 (Ke lang suann tsi luan)  TayvancaTayvanca
Cao Tun Jian Zai媽祖 (Mazu)  TayvancaTayvanca
Nine One One沒你我沒差 (But li gua but tsha)  Çince, TayvancaÇince, Tayvanca
  → Filipince/Tagalogca
1 çeviri
Filipince/Tagalogca
Zhang Rong Rong大甲溪邊 (Tai kah khe pian)  TayvancaTayvanca
Twinkling Ting放心 (Hong sim)  TayvancaTayvanca
Chan Ya-wen阿比仔的心事 (A pi a e sim su)  TayvancaTayvanca

Pages