Thunder (雷电) (Çevriyazım)

Advertisements
Çevriyazım

Léidiàn

Versiyonlar: #1#2
shùnjiān xiāoshī de yīdào guāng
chōngmǎn xìngfú huíyì dì nà yīdào guāngmáng
jīhū ràng wǒ biàn dé mù máng
nǐ què yǐ yuǎn qù dàodá wǒ jiēchù bùliǎo dì dìfāng
 
nǐ xiàng shì shǎndiàn chànà de guāngmáng
shìjiè bèi diǎn liàng yòu yǐncáng
xiàng quán shìjiè dōu shǔyú wǒ yīyàng
què zhǐ néng cāngcù yīyǎn de zhāngwàng
 
wǒ xiàng léi shēng yīyàng de chíhuǎn
xiǎng zhǎoxún nǐ què tài màn
Boom, boom, boom, boom
xiàng nǐ zhàohuàn zhè yīqiè dōu yǐ tài wǎn
 
(Oh, oh, oh, oh, oh) shì dào rújīn wǒ cái dǒng
(Oh, oh, oh, oh, oh) xiànzài cái yīn nǐ xīntòng
Thunder, thunder, thunder xiǎng yào bǎ nǐ jǐn wò
Thunder, thunder, thunder
 
nǐ de bèiyǐng yǐ zǒuxiàng yuǎnfāng
shíjiān bǎ wǒmen de jùlí biàn dé gèng zhǎng
zài nǐ yuǎn qù de fāngxiàng
huì bù huì shì wǒ zhōng yú mòshēng de xīngguāng
 
nǐ jiù xiàng shǎndiàn yì yàng de cōngmáng
shìfǒu wǒ yǒngyuǎn zhuī bù shàng
wǒmen zhī jiān zhè yáoyuǎn de shíchā
wúfǎ zài tóng yīgè kōngjiān lǐ dàodá
 
wǒ xiàng léi shēng yīyàng de chíhuǎn
xiǎng zhǎoxún nǐ què tài màn
Boom, boom, boom, boom
xiàng nǐ zhàohuàn zhè yīqiè dōu yǐ tài wǎn
 
(Oh, oh, oh, oh, oh) shì dào rújīn wǒ cái dǒng
(Oh, oh, oh, oh, oh) xiànzài cái yīn nǐ xīntòng
Thunder, thunder, thunder xiǎng yào bǎ nǐ jǐn wò
Thunder, thunder, thunder
 
ràng wǒ gēnsuízhe nǐ gēnsuízhe nǐ
zhuīzhúzhe nǐ zhuīzhúzhe nǐ
xúnmìzhe nǐ xúnmìzhe nǐ
màn man de yuǎnlí qù
 
jiù ràng wǒ chāoyuè shíjiān chāoyuè zhè zuògāo bì
cóng xiànzài dào kāishǐ nà xiāngtóng de fēngjǐng
xiāngxìn wǒ kěyǐ zài zài huí dào guòqù
wǒ yī'èr zài xīndǐ dúmiǎo cè wǒmen de jùlí
 
(Oh, oh, oh, oh, oh) shì dào rújīn wǒ cái dǒng
(Oh, oh, oh, oh, oh) xiànzài cái yīn nǐ xīntòng
Thunder, thunder, thunder
xiǎng yào bǎ nǐ jǐn wò (xiǎng yào bǎ nǐ jǐn wò)
Thunder, thunder, thunder (yeah)
 
Thunder, thunder, thunder (oh woah)
xiǎng yào bǎ nǐ jǐn wò (yǐ yuǎn qù de nǐ xiǎng yào bǎ nǐ jǐn wò)
Thunder, thunder, thunder (oh, oh, oh)
 
Thunder, thunder, thunder
(xiǎng yào bǎ nǐ jǐn wò)
Thunder, thunder, thunder (oh, oh, oh)
 
tonyl kullanıcısı tarafından Cmt, 20/01/2018 - 21:27 tarihinde eklendi
Çince

Thunder (雷电)

"Thunder (雷电)" şarkısına ait daha çok çeviri
Çevriyazım tonyl
See also
Yorumlar