Teilen
Font Size
Transliteration
Übersetzung

Am Yisrael Chai

B'karov tizrach hashemesh
Neda yamim yafim me'ele
Halev nilcham bed'agot
Kulam yachzoru habaita
Nechake lahem lemata
Halevai neda b'surot tovot
 
Ki am hanetzach le'olam lo mefached
Afili kshekashe lirot
Kulam b'yachad af echad po lo boded
Shisrefu hamlachamot
 
Am Yisrael Chai
Im lo nishkach tamid lihiyot me'uchadim
Am Yisrael Chai
Be'aliyot beyeridot gam b'sha'ot haki kashot
 
HaKadosh Baruch Hu shomer aleinu
Az mi yakhol aleinu
Ki ein lanu od medinah
Ta'ase shalom banenu
Shmor al yeladenu
Ki lo avdah ha'emunah
 
Ho artzi nechalatenu
Lo tipol ke'et ruchenu
Misaviv barzel shel cherevot
Veyonah tipros knafayim
Hatikvah bat shnot alpayim (2000)
Od netze lashir barchovot
 
Ki am hanetzach le'olam lo mefached
Afili kshekashe lirot
Kulam b'yachad af echad po lo boded
Netze lashir barchovot
 
Hebräisch
Originaltext

עם ישראל חי

Klicken, um den Originaltext zu sehen (Hebräisch)

Übersetzungen von „עם ישראל חי (Am ...“
Spanisch #1, #2
Transliteration #1, #2
Kommentare