LyricsTranslations
'Icha̠-'ara Núu-'apagha̠
Aapí’si
Aapí’si (Náátsi)
Abenaki Greeting Song
Anhaldamawadin
Ani couni chaouaniEnglish
Ani'qu Ne'chawu'nani'
Bebi, NotsaEnglish
Bik'egu'indánEnglish
Turkish
Čad Kʷi Dsyaʔyaʔ
Cəlac Biʔbiʔbuʔqʷ St̕ilib
Datilič St̕ilib
Diɬəxʷ Kʷi Čəxʷʔah ʔal Tiʔaʔ
Duajida Ñe'i
Ekue itaniEnglish
Turkish
EsunomawotultineEnglish
Gohimli Ñe'i
Gòjó SíEnglish
Grizzly Bear Song
Gʷadsxʷx̌ʷaligʷəd
Ȟe P'eji It' uŋkala KiŋEnglish
Turkish
Ho, Ho, WatanayEnglish
Honor Song
IdìyitáEnglish
Íŋyaŋ OwalaŋEnglish
Turkish
Kaanaisskiinaa
Lilly Dale
Mai’stóó
Mila Kiñ
Nibi NagamonEnglish
Turkish
Nilun Pesēsmuk ElintakwikEnglish
Ninaä'niahu'naEnglish
Nû'nanû'naatani'na Hu'hu'English
Pajcgeri'int'cwà - Pot'owàEnglish
Turkish
Peski k't-el-Apin Elmi-NelemwikEnglish
Ponoká
Raven Song
Shí NaasháEnglish
SurphuyEnglish
Ta'njiw Na'kuset
Tenuri'int'cwàEnglish
Turkish
Tó NaazkánígííEnglish
Turkish
ValichaEnglish
Walidahôzimek
Wau Wau Tay SeeEnglish
We-Wai-Kai
Wičakačopi OlowaŋEnglish
Turkish
Wolf Song
Zee Tsa Lit NiEnglish
ᎤᏍᏗ ᏲᎾ (Usdi Yona)
ᎦᎵᎰᎢ (Gahliho'i)
Related to Native American FolkDescription
Heather Dale - The Huron Carol (Trilingual Version)song
Comments