Share
Font Size

Ժակո lyrics

Լեյ լեյ լեյ լեյ լա
Լեյ լեյ լեյ լեյ լա
Ահ հա հա
 
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
 
Ինձ ասում են՝ «Ժա՛կո, քեզ խելո՛ք պահի»
«Շատ մի՛ խոսա, շատ սուս էլ մի՛ նստի»
«Հա՛քի, բա՛ցի, փա՛կի, ա՛ղջկա պես քեզ պահի»
Ես աղջիկ եմ ազատ, ես կպարեմ, դու էլ՝ նա՛յի
 
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
 
Արի՛, արի՛, արի՛ դու ինձ միացի՛
Մեկ ա, մեկ ա, մեկ ա՝ ով ինչ կասի
Էլի, էլի, էլի ժամին չենք նայի
Հե՛լի, հե՛լի, հե՛լի, բոյիդ մատաղ
Վե՛ր կաց՝ պարի՜
 
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
 
Հո՜պա
 
Լեյ լեյ լեյ լեյ լա
Լեյ լեյ լեյ լեյ լա
Լեյ լեյ լեյ լեյ լա
Լեյ լեյ լեյ լեյ լա
Ահ հա հա
Ահ հա հա
Ահ հա հա
Հայա՜ հայա՜
 
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
 
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
 

 

Comments
RadixIceRadixIce
   Sun, 24/03/2024 - 01:23

I have a question about the second line of the first verse. It says "շատ մի՛ խոսա", as far as I know verbs ending in "-ել" take "-իր" to the verb stem to form imperative, so why does the singer sing "շատ մի՛ խոսա" instead of "շատ մի՛ խոսիր"?

YerevantsiYerevantsi
   Wed, 27/03/2024 - 20:46

Hi. That's a good question! She is singing in colloquial Armenian (Yerevan dialect specifically), in which case a lot of the conjugation changes compared to the standard language. That's why the "-ր" in the "-իր" suffix drops, such as "նստի(ր)" "հա՛քի(ր)", "բա՛ցի(ր)", "փա՛կի(ր)", "պահի(ր)". "Խոսիր" is a bit of an odd one; we don't say "խոսի" but "խոսա". Also notice how the emphasis mark (՛) is placed in the penultimate syllable rather than the last vowel (բա՛ցի and not բացի՛ or ա՛ղջկա and not աղջկա՛), which is what you have to do in standard Armenian. This way of stressing the word is not specific to Yerevan but is more of a regional dialect, especially typical of the Artsakh dialect but not only. That's why the song is especially fun to me; I love how she mixes the different colloquial dialects, it is kinda of another way of going against society's expectations which is what the lyrics is overall about! Hope this helped :)

RadixIceRadixIce
   Thu, 28/03/2024 - 00:42

Oh I see, thank you for your in-depth explanation, very much appreciated!