Dan Byrd - Stay (Persian translation)

Persian translation

بمان

عشق من پس از گذشت تمامی این سالها با من بمان
بمان نمیتوانم اشک هایم را پنهان کنم
از آن روزی که ترکم کرده ای
شبانه روزم را به تنهایی سر کرده ام
 
میدانم که تنهایی برام سخت وعجیب است
اما به هر حال من تغییر نخواهم کرد
من دوباره با تو بودن را میخواهم
خاطراتت همچنان در زندگی ام وجود دارد
 
و اگر اینجا بمانی
این تنها راهیست که
میتوانیم برقصیم و تمام شب را در رویا بگذرانیم
و من تمام شب تو را در آغوش خواهم کشید
 
اگر ترکم نکنی
شب و روز عشقم را به پایت خواهم ریخت
تنها نیازش بودن من و توست
پس بگذار چنین شود
 
اما فردا روز دیگری است
این بار مرا ترک مکن
تصور میکنم دختری شبیه تو
مرا ناراحت میکند
 
به هر حال همچنان میدانم
اگر بمانی دلتنگ چشمانت نخواهم شد
حرف دیگری برای گفتن وجود دارد؟
من خواستار با تو بودن هستم
 
و اگر اینجا بمانی
این تنها راهیست که
میتوانیم برقصیم و تمام شب را در رویا بگذرانیم
و من تمام شب تو را در آغوش خواهم کشید
 
اگر ترکم نکنی
شب و روز عشقم را به پایت خواهم ریخت
تنها نیازش بودن من و توست
پس بگذار چنین شود
 
اگر ترکم نکنی
شب و روز عشقم را به پایت خواهم ریخت
تنها نیازش بودن من و توست
پس بگذار چنین شود
 
چرا با من نمی مانی؟
بمان
با من اینجا بمان
 
Submitted by firooze68 on Sat, 02/02/2013 - 13:13
English

Stay

Dan Byrd: Top 3
See also
Comments