Ko au ko Vai'ana [ Ich bin Vaiana [I am Moana (Song of the Ancestors)] ]

Tongan translation

Ko au ko Vai'ana

Kui Tala:
'Oku ou 'ilo ha ta'ahine totoatu
Tāu ke tokanga'i ia mei he tokolahi kotoa
'Ofa'ia ia he tahi, hono motu,
Polepole 'aki he fāmili 'ia te ia!
 
'Oua na'a ke ta'etui leva 'ia te koe
Tuku taufa'ala 'e he folau ni
Ka heheka foki ia 'o fakahā atu
'A ia ko hai ko koe!
 
Ko kinautolu 'oku ke 'ofa'ia 'aupito 'i ho loto
Ko ia te nau fe'ao'i koe ma'u pē
Kae hala'ataa 'e fakalongolongo ia hame'a
Kei 'i loto koe 'a e le'o longolongo.
 
Kapau ke kamata ia ke fanafana:
Vai'ana, 'oku ke a'u mei mama'o!
Vai'ana, fanongo mai! 'Ilo'i leva ko hai koe?
 
Vai'ana
Ko hai 'e au?
Kou 'ilo 'oku ou 'ofa'ia he'eku motu
Pea 'oku ou 'ilo 'oku 'ofa'ia au he tahi
Ne ui mai.
 
Ko au ko e 'ofefine 'o 'eta[u] Tu'i 'i kolo ni
Ko kimautolu ko e kauleka 'o e kauvaka
Tokua, nau ha'u mei mama'o
Nau ui.
 
Ko e manatu ia na'e 'o atu 'akimautolu [ki heni]
'E toe mama'o ia
Ku toki 'ilo lahi
Ka ongo'i au he holi.
 
Ka ko e vālau'i ui ni, 'oku 'ikai ha'u mei he fukahi vai -- 'i loto au ia
Fanafana'i longolongo pea kalanga'i:
'Oku nofo ma'u pē koe 'ia au, 'ilo'i au he hala
Ko au ko Vai'ana!
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Wed, 04/01/2017 - 06:02
Author's comments:

alternate video:

German

Ich bin Vaiana [I am Moana (Song of the Ancestors)]

[Gramma Tala]
Ich kenn' ein ganz tolles Mädchen,
Sie hebt sich von allen ab.
Sie liebt das Meer, ihre Insel,
Macht die Familie sehr stolz!
 
Du darfst jetzt nicht an dir zweifeln.
Die Reise hinterlässt Spur'n.
 

More

More translations of "Ich bin Vaiana [I am Moana (Song of the Ancestors)]"
German → Tongan - SilentRebel83
Comments