الإعلانات

Fake Love (إلى البلغارية ترجم)

إلى البلغارية ترجمالبلغارية
A A

Фалшива любов

За теб можех да се правя,
Че съм щастлив, когато ми беше тъжно
За теб можех да се правя,
Че съм силен, когато бях ранен
Иска ми се любовта да беше перфектна, колкото самата любов
Иска ми се всичките ми слабости да бяха скрити
Отгледах цвете, което не може да цъфти
В мечта, която не може да се сбъдне
 
Толкова ми омръзна от тази
Фалшива любов, фалшива любов, фалшива любов
Много съжалявам, но е
Фалшива любов,фалшива любов,фалшива любов
 
Искам да бъда добър човек само за теб
Дадох ти света само за теб
Промених всичко само за теб
Сега не се познавам, кой си ти?
В гората само за теб, ти не беше там
Пътят, по който поех, забравих го
Дори станах несигурен в това кой съм
Опитах да говоря с огледалото, кой по дяволите си ти?
 
За теб можех да се правя,
Че съм щастлив, когато ми беше тъжно
За теб можех да се правя,
Че съм силен, когато бях ранен
Иска ми се любовта да беше перфектна, колкото самата любов
Иска ми се всичките ми слабости да бяха скрити
Отгледах цвете, което не може да цъфти
В мечта, която не може да се сбъдне
 
Обичам те толкова много, обичам те толкова много
Оформям красива лъжа за теб
Обичам те толкова лудо, обичам те толкова лудо
Опитвам да изтрия себе си и да се превърна в твоя кукла
Обичам те толкова много, обичам те толкова много
Оформям красива лъжа за теб
Обичам те толкова лудо, обичам те толкова лудо
Опитвам да изтрия себе си и да се превърна в твоя кукла
 
Толкова ми омръзна от тази
Фалшива любов, фалшива любов, фалшива любов
Много съжалявам, но е
Фалшива любов,фалшива любов,фалшива любов
 
Защо си толова тъжен/на? Не знам, не знам
Усмихни се, кажи "обичам те"
Погледни ме, дори аз се отказах от себе си
Дори ти не можеш да ме разбереш
Казваш, че съм непознат
Различен от онзи, който харесваше
Казваш, че не съм себе си,
Който познаваше добре
Не? Какво искаш да кажеш "не"? Сляп съм
Любов? Какво по дяволите е любов? Всичко е фалшива любов
 
(Ууу) Не знам, не знам, не знам защо
(Ууу) Дори аз, дори аз не познавам себе си
(Ууу) Просто знам, просто знам, просто знам защо
Защото всичко е фалшива любов, фалшива любов, фалшива любов
 
Обичам те толкова много, обичам те толкова много
Оформям красива лъжа за теб
Обичам те толкова лудо, обичам те толкова лудо
Опитвам да изтрия себе си и да се превърна в твоя кукла
Обичам те толкова много, обичам те толкова много
Оформям красива лъжа за теб
Обичам те толкова лудо, обичам те толкова лудо
Опитвам да изтрия себе си и да се превърна в твоя кукла
 
Толкова ми омръзна от тази
Фалшива любов, фалшива любов, фалшива любов
Много съжалявам, но е
Фалшива любов,фалшива любов,фалшива любов
 
За теб можех да се правя,
Че съм щастлив, когато ми беше тъжно
За теб можех да се правя,
Че съм силен, когато бях ранен
Иска ми се любовта да беше перфектна, колкото самата любов
Иска ми се всичките ми слабости да бяха скрити
Отгледах цвете, което не може да цъфти
В мечта, която не може да се сбъдне
 
شكراً!
thanked 9 times

Thank you for reading my translation!
If you would like to use any part or all of it, you are welcome to do so, but please give credit!
Thanks!

تم نشره بواسطة Star2002Star2002 في الجمعة, 18/05/2018 - 19:09
تم تعديله آخر مرة بواسطة Star2002Star2002 في الجمعة, 08/05/2020 - 11:37
تعليقات الكاتب:

Превод от английски език

الإعلانات
ترجمة اسم الأغنية
البلغارية Star2002
BTS (Bangtan Boys): Top 3
التعليقات
Read about music throughout history