Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
Share
Font size
Original lyrics
Swap languages

Battotai

我は官軍我(わが)敵は  
天地容れざる朝敵ぞ
敵の大將たる者は 
古今無雙(双)の英雄で
 
之に從ふ兵(つわもの)は  
共に慓悍(ひょうかん)決死の士
鬼神(きしん)に恥(はじ)ぬ勇あるも 
天の許さぬ叛逆を
 
起しゝ者は昔より 
榮えし例(ためし)あらざるぞ
敵の亡ぶる夫迄(それまで)は  
進めや進め諸共に
 
玉ちる劔(つるぎ)拔き連れて  
死ぬる覺悟で進むべし
 
皇國(みくに)の風(ふう)と武士(もののふ)の  
其身(そのみ)を護る靈(たましい)の
維新このかた廢(すた)れたる 
日本刀(やまとがたな)の今更に
 
又(また)世に出づる身の譽(ほまれ)
敵も身方も諸共に
刄(やいば)の下に死ぬべきぞ 
大和魂ある者の
 
死ぬべき時は今なるぞ 
人に後(おく)れて恥かくな
敵の亡ぶる夫迄(それまで)は  
進めや進め諸共に
 
玉ちる劔(つるぎ)拔き連れて  
死ぬる覺悟で進むべし
 
Transliteration

Battotai

Ware wa kan gun wagateki wa
Tenchiirezaru choutekizo
Teki no taishou taru mono wa
Kokon musou no eiyuu de
 
Kore ni shitagou tsu wa mono wa
Tomo ni hyoukan kesshinoshi
Kijinni hajinu yuuaru mo
Tenno yurusanu hangyaku wo
 
Okoseshi mono wa mukashi yori
Sakae shitame shi arazaru zo
Teki no horoburu sore made wa
Susume ya susume moro tomo ni
 
Tamachiru tsurugi nuki tsurete
Shisuru kaku gode susumubeshi
 
Mikuni no fuuto mono no fu wa
Sonomi wo mamoru tamashii no
Ishiin kono kata suta retaru
Nippon to no ima sara ni
 
Mata yo niizuru mi no homare
Teki mo mika tamo moro tomo ni
Yaeba no moto ni shisubeki ni
Yamato-damashii aru mono wo
 
Shisubeki toki wa ima naru zo
Hi toni oku rete ha jikaku na
Teki no horoburu sore made wa
Susume ya susume moro tomo ni
 
Tamachiru tsurugi nuki tsurete
Shisuru kaku gode susumubeshi
 
Comments