Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
Share
Font size
Original lyrics
Swap languages

Jesus loves me

Jesus loves me, this I know
For the Bible tells me so
Little ones to Him belong
They are weak but He is strong
 
chorus:
/// Yes, Jesus loves me ///
The Bible tells me so
 
Jesus loves me, He who died
Heaven's gate to open wide
He will wash away my sin
Let His little child come in
 
chorus:
.....
Jesus loves me loves me still
Though I'm very weak and ill
From His shining throne on high
Comes to watch me where I lie
 
chorus:
.....
 
Translation

'Ofa'i 'a Jīsū 'ia te Au

'Ofa'i 'a Jīsū 'ia te au, ko ia 'oku ou 'ilo
He 'oku tohi'i ai he Tohi Tapu
Kau'i 'ia te Ia 'a e tamaiki
Ko nau vaivai, ka 'oku mālohi 'a Jīsū.
 
Tau:
'Io, 'oku 'ofa 'ia te au 'a Jīsū [tu'otolu]
He 'oku tohi'i ai he Tohi Tapu.
 
'Ofa'i 'a Jīsū 'ia te au, 'a ia na'a ne hala
Ava 'aupito 'a e 'a 'o Hēvani
Te ne holo'i 'eku hia
Tuku ke hū atu 'a 'ene ki'i tama.
 
Tau
 
Kei 'ofa'i 'a Jīsū 'ia te au
Neongo 'eku vaivai lahi mo 'eku mahaki
Ka mei he'ene hā'ele'anga ngingila 'i 'olunga
'O ne ha'u mai kia te au 'i he'eku tokoto.
 
Tau
 
Comments
Read about music throughout history