Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
Kandrat Krapiva
Kandrat Krapiva
Song Title, Album, Language
All song lyrics
«Старой» знаёмай у міні-спадніцы («Staroy» znayomay u mini-spadnitsy)BelarusianTranslation
«Тоўстаму» пісьменніку («Towstamu» pisʹmyenniku)Belarusian
Інтэрв'ю Якуба Коласа (Interv'yu Yakuba Kolasa)Belarusian
Аб «буры і націску» (Да літаратурных спрэчак) (Ab «bury i natsisku»)Belarusian
Абраза (Abraza)Belarusian
Ад пачосткі ныюць косткі (Ad pachostki nyyutsʹ kostki)Belarusian
Адказ на «Роздум» Максіма Танка (Adkaz na «Rozdum» Maksima Tanka)Belarusian
Апанасава свядомасць (Apanasava svyadomastsʹ)Belarusian
Апошняя стаўка Гітлера (Aposhnyaya stawka Hitlyera)Belarusian
Аршын (Arshyn)Belarusian
Асёл (Asyol)Belarusian
Асёл Ісуса Хрыста (Asyol Isusa Khrysta)Belarusian
Астрыжаны вожык (Astryzhany vozhyk)Belarusian
Біблія людаеда (Bibliya lyudayeda)Belarusian
Балабонь да пары, балабонь! (Balabonʹ da pary, balabonʹ!)Belarusian
Балада пра Яўтуха (Balada pra Yawtukha)Belarusian
Балет (Balyet)Belarusian
Беспрацоўная кабыла (Byespratsownaya kabyla)Belarusian
Вагон табакі (Vahon tabaki)Belarusian
Вараны (Varany)Belarusian
Варона-мітынгоўшчыца (Varona-mitynhowshchytsa)Belarusian
Вол і авадзень (Vol i avadzyenʹ)Belarusian
Ворану вышай арла не лятаць (Voranu vyshay arla nye lyatatsʹ)Belarusian
Воўк і Гуманіст (Vowk i Humanist)Belarusian
Воўк і Ягнюк (Vowk i Yahnyuk)Belarusian
Вясновы кірмаш кветак у Берліне (Vyasnovy kirmash kvyetak u Byerlinye)Belarusian
Гітлер Марце пагражае, чаму Марта не раджае (Hitlyer Martsye pahrazhaye, chamu Marta nye radzhaye)BelarusianTranslation
Ганарысты парсюк (Hanarysty parsyuk)Belarusian
Гебельс брэша — вецер носіць (Hyebyelʹs bresha — vyetsyer nositsʹ)Belarusian
Да выхаду ў свет «Анталогіі беларускай паэзіі» (Da vykhadu w svyet «Antalohii byelaruskay paezii»)Belarusian
Давялося свінні на неба глядзець... (Davyalosya svinni na nyeba hlyadzyetsʹ...)Belarusian
Далiкатныя парасяты (Dalikatnyya parasyaty)BelarusianTranslation
Даставала (Dastavala)Belarusian
Два парады (Dva parady)Belarusian
Дзівак-наватар (Dzivak-navatar)Belarusian
Дзіця, Вожык i Змяя (Dzitsya, Vozhyk i Zmyaya)Belarusian
Дзве кумы (Dzvye kumy)Belarusian
Дзе ж яна, галоўная самая? (Dze zh yana, galoўnaya samaya?)Belarusian, RussianTranslation
Дзед і Баба (Dzyed i Baba)Belarusian
Дзяльба сенакосу (З натуры) (Dzyalʹba syenakosu (Z natury))Belarusian
Добра насабачыўся (Dobra nasabachywsya)Belarusian
Дыпламаваны Баран (Dyplamavany Baran)Belarusian
Дыялектычная супярэчнасць (Dyyalyektychnaya supyarechnastsʹ)Belarusian
Дэкрэт (Dekret)Belarusian
Еш, дурань, бо то з макам (Yesh, duranʹ, bo to z makam)Belarusian
Жаба ў каляіне (Zhaba w kalyainye)Belarusian
Жук і блыха (Zhuk i blykha)Belarusian
З фашыстоўскай падваротніBelarusian
Захара-дырэктар (Zakhara-dyrektar)Belarusian
Заява (Zayava)Belarusian
Зубы (Zuby)Belarusian
Калі пара крычаць "Ура" (Kali para krychatsʹ "Ura")Belarusian
Калгасны дзед (Kalhasny dzyed)Belarusian
Канструктар і Робат (Kanstruktar i Robat)Belarusian
Каршун i Цецярук (Karshun i Tsyetsyaruk)Belarusian
Каскадзёры ў космасе (Kaskadzyory w kosmasye)Belarusian
Каханне планетBelarusian
Кормны i надворны (Kormny i nadvorny)Belarusian
Кот на лаўрах (Kot na lawrakh)Belarusian
Крэда халтуршчыка ў паэзіі (Kreda khalturshchyka w paezii)Belarusian
Кувада (Kuvada)Belarusian
Курортны верш (Kurortny vyersh)Belarusian
Лісі хвост і воўчы клык (Lisi khvost i vowchy klyk)Belarusian
Ліслівае цяля (Lislivaye tsyalya)Belarusian
Лётчык i Блыха (Lyotchyk i Blykha)Belarusian
Леў-вегетарыянец (Lyew-vyehyetaryyanyets)Belarusian
Мандат (Mandat)Belarusian
Матыль і чарвяк (Matylʹ i charvyak)Belarusian
Махальнік Іваноў (Makhalʹnik Ivanow)Belarusian
Мачаха (Machakha)Belarusian
Мода (Moda)Belarusian
Мурашка i Жук (Murashka i Zhuk)Belarusian
Мы аддзякуем (My addzyakuyem)Belarusian
Мядзведзі (Myadzvyedzi)Belarusian
На ананіма (Na ananima)Belarusian
На Бабруйскай шашы (Na Babruyskay shashy)Belarusian
На вульгарызатара (Na vulʹharyzatara)Belarusian
На празаіка (Na prazaika)Belarusian
Наўздагон за модаю (Nawzdahon za modayu)Belarusian
Не губі сябе, дзяўчына... (Nye hubi syabye, dzyawchyna...)Belarusian
Ой, не хадзі, фрыцу, дый на вечарніцу (Oy, nye khadzi, frytsu, dyy na vyecharnitsu)Belarusian
Пажар (Pazhar)Belarusian
Пакутнікі-сумяшчальнікі (Pakutniki-sumyashchalʹniki)Belarusian
Памагаты (Pamahaty)Belarusian
Партызанская ноч (Partyzanskaya noch)Belarusian
Пладажорка (Pladazhorka)Belarusian
Плач абывацеля (Plach abyvatsyelya)Belarusian
Плывец-тэарэтык (Plyvyets-tearetyk)Belarusian
Поп i Папугай (Pop i Papuhay)Belarusian
Пра Цыгана i кабылу (Pra Tsyhana i kabylu)Belarusian
Прыгоды Штумфа (Pryhody Shtumfa)Belarusian
Развітанне сына (Razvitannye syna)Belarusian
Разлюлі-люлі маліна (Razlyuli-lyuli malina)Belarusian
Рак (Rak)Belarusian
Рахітык (Rakhityk)Belarusian
Рэжысёр і драматург (Rezhysyor i dramaturh)Belarusian
Сініца (Sinitsa)Belarusian
Сава, Асёл ды Сонца (Sava, Asyol dy Sontsa)Belarusian
Самагоначка (П'яная гутарка) (Samahonachka (Pyanaya hutarka))Belarusian
Саманадзейны Конь (Samanadzyeyny Konʹ)Belarusian
Сваяўство (Svayawstvo)Belarusian
Сон Гітлера (Son Hitlyera)Belarusian
Спыталіся ў мяне аднойчы юнакі... (Spytalisya w myanye adnoychy yunaki...)Belarusian
Старшыня (Starshynya)Belarusian
Стары i Малады (Stary i Malady)Belarusian
Сука ў збане (Suka w zbanye)Belarusian
Сямейная спрэчка (Syamyeynaya sprechka)Belarusian
Тата-Заяц (Tata-Zayats)Belarusian
У літаратурных калідорах (U litaraturnykh kalidorakh)Belarusian
У піўной (U piwnoy)Belarusian
У Папа ды быў сабака (U Papa dy byw sabaka)Belarusian
У сушні (U sushni)Belarusian
Угоднiкі-маўчальнiкi (Uhodniki-mawchalʹniki)Belarusian
Філосаф i рака (Filosaf i raka)Belarusian
Фрыцавы трафеі (Frytsavy trafyei)Belarusian
Хто спіць, той не грэшыць (Khto spitsʹ, toy nye hreshytsʹ)Belarusian
Ціт заводзіць новы быт (Tsit zavodzitsʹ novy byt)Belarusian
Чаго так гучна б’юць літаўры?.. (Chaho tak huchna bʺyutsʹ litawry?..)Belarusian
Член (Chlyen)Belarusian
Чорт (Chort)Belarusian
Чырвоная мятла добра мяла (Chyrvonaya myatla dobra myala)Belarusian
Шкірута (Shkiruta)Belarusian
Шляхі да ісціны (Shlyakhi da istsiny)Belarusian
Што я бачыў на «трэку» (Shto ya bachyw na «treku»)Belarusian
Шчыры Поп (Shchyry Pop)Belarusian
Шэпча бабка, шэпча... (Shepcha babka, shepcha...)Belarusian
Эпітафія (Epitafiya)Belarusian
Я быў лысым (YA byw lysym)Belarusian
Я не пясняр! (YA nye pyasnyar!)Belarusian
Я шаную (YA shanuyu)Belarusian
Ядловец і дзераза (Yadlovyets i dzyeraza)Belarusian
Язычок (Yazychok)Belarusian
Як Антак стрэў «вельканоц» (Yak Antak strew «vyelʹkanots»)Belarusian
Як дабіцца славы, не робячы справы (Yak dabitstsa slavy, nye robyachy spravy)Belarusian
Янка і Карла (Yanka i Karla)Belarusian
Comments