Eminem - Stan (Tongan translation)

Tongan translation

Sitaane

Tau: [x 2]
Kuo momoko 'eku tī
Ku fakakau 'a e 'uhinga na'a ku hopo mei he'eku mohenga pē
Ko e 'ao pongipongi 'i 'olunga 'eku jio'ata
Pea 'ikai keu lava 'o jio pē!
Ka neongo 'okapau ku lava ai, 'e matamata ia kotoa ke lanuhina
Ka ko ho'o tā 'i he'eku holosi
'Oku toe fakamanatu ia 'aki 'ia te au, 'oku 'ikai ke fu'u kovi ia
'Oku 'ikai ke fu'u kovi ia foki...
 
'E Silimi1
Na'a ku tohi'i atu ka 'ikai na'e tali koe foki!
Na'a ku tuku atu 'eku fika 'o 'eku telefoni, mo 'eku peijaa mo 'eku telefoni 'i 'api ni, 'a ia na'a ku tohi'i 'i lalo
Pea na'a ku tohi'i foki e tohi nounou 'e ua lolotonga he ta'u fakatolau
Ka mahalo 'e 'ikai na'a ke ma'u ia
Mahalo ko ha palopalema ia 'i he posi 'ōfisi pea ko hā me'a kehekehe
Pea mahalo ko e 'uhi ia na'e vale 'eku tohi tu'osila
Ka, sai pē ia, fēfē hake, jiana?
Fēfē mo e ta'ahine 'o'ou?
'Oku feitama foki 'eku 'ofa'anga
Toki hoko au ki ha tāmai
'Okapau teu ma'u ha 'ofefine, 'ilo'i foki ko e hā teu fakahingoa'i ia?
Teu fakahingoa ia ko Poni!
Na'a ku lau'i foki 'i ho'o tu'ajina ko Loni -- fakamolemole atu
Tokua na'e ma'u au ha kaume'a, ko ia na'a ne taonakita, ko e 'uhi ko e ha fefine he 'ikai na'a ne fiema'u ia!
Mahalo 'oku tala tokolahi kia te koe, ka ko au ko e taha 'oku manako 'ia koe
Ku ma'u foki he fa'ahinga me'a na'a ke fai mo Sikame
Ko hoku loki ia 'oku fonu mo ho'o la'itaa mo e fua hā me'a 'ia koe, ee
Ke ke tali foki ke ta talatalanoa pe
Ko 'o'ou mo'oni, ho'o taha manako lahi
Ko Sitaane 'eni.
 
Tau
 
'E Silimi,
He'eki'ai na'a ke taa ange pe tohi'i mai
Ku 'amanaki ke ke toe ma'u he me'a hokonoa!
'Ikai 'ita au
Ka 'oku ou pehē 'oku ta'e'aonga ai he 'ikai na'a ke tali ki ho'o kaumanako
Kapau 'oku 'ikai loto ke ke talanoa mo au 'i tu'a he koniseeti
Ka 'ikai pau koe ke fai ia
Ka 'oku lava ke ke tohi'i ho hingoa maa Maatiu!
Ko hoku tokoua ji'iji'i ia, jiana; 'oku ta'u ono 'e ia
Na'a ma tali maa koe 'i he momoko mamahia houa e fā
'O pehē 'a koe kia kimaua, "Ikai!"
Me'a ta'eoli ia, tangata; 'ilo'i ko koe ia ko hono taha lotua!
Na'a ne fiema'u pē ke ne hoko 'ia koe, tangata; sai'ia lahi ia 'ia koe 'ia au!
'Ikai 'ita au; ka 'oku 'ikai sai'ia au ke ke loi mai
Manatu'i he taimi na'a ta fe'iloaki 'i Tenivaa?
Na'a ke pehe 'e kapau na'a ku tohi'i atu, ka ke tohi'i foki!
'Ilo'i ko e anga ia 'oku tatau 'e au 'o hange mo koe; hala'ataa na'a ku 'ilo 'eku tāmai foki
Na'a ne ta'emaa'oni'oni ia mo taa'i ia ki hoku fa'ē
'Oku ou lava ke 'ilo'i ki he me'a 'oku ke hiva 'i ho'o ngaahi faji
Pea kapau 'oku ou ma'u ha 'aho faingata'a'ia, 'e ma'anu au 'o 'ai 'aki ia 'ia au
He 'ikai ku ma'u au ha ngaahi me'a faingata'a'ia kehe
Pea 'oku tokoni mai 'e me'a na 'i ho'oku loto mamahia
'Oku ou ma'u foki ha tatatau, ko ia ai 'oku tohi ho hingoa ki hoku fatafata!
Fakataimi 'oku ou hele'i au kita keu jio 'oku kini fefe'i ia!
'Oku hange ongo'ioho ia; ko e mamahi 'oku ha oho ia 'ia au
'Ilo'i, ko e me'a kotoa 'oku ke pehe, 'oku mo'oni ia
Pea 'oku ou faka'apa'apa kia te koe, ko e 'uhi 'oku mo'oni ho'o tala
'Oku fua'a 'eku 'ofa'anga he 'oku ou talatalanoa 'ia koe houa uafā/'aho e fitu
Ka 'ilo ia koe 'o hange ko au, 'e Silimi
Kae'uma'a ha taha!
'Ikai 'ilo ia 'a 'eta tupu!
Pau ke ke taa ange, tangata
Telia na'a ngalo koe 'e au, ko ia ko ho'o taha lotua pē
Mo e lotomāfana 'ia koe, me'ia Sitaane.
Hili-tohi: 'Oku pau ke ta fakataha foki!
 
Tau
 
'E tangata'eiki "'Oku ou fu'u lotolahi ke taa ange pe ke ke tohi'i ange ki ho'o kaumanako"
Ko e puhakoloa faka'oji ni teu li ange ki ho'o ta'e
Kuo 'oji mahina e ono ka 'ikai na'a ke lea mai!
'Ikai taau au ai?
'Oku ou 'ilo'i na'a ke ma'u 'eku tohi 'e ua na'a kuou 'oji li atu
Na'a ku tohi'i ma'a 'a e tu'osila 'ia ia
Pea ko e kaaseti 'o'ou eni 'oku ou li atu
Ku 'amanaki ke ke fanongo ki ai!
'Oku ou faka'uli me'alele; 'oku ou 'alu kiloumeitaa 'e hivanoa 'i he halaoma
'E Silimi, na'a ku inu'i 'eku hina votikaa e nima
Ke ke mate'i keu faka'uli?
Ke 'ilo 'a e faji meia File Kooleni, "'I he 'ataa 'o e po"?
'A ia ia 'oku fakamatala ha tama 'oku ne lava ke ta'ofa ha tama taha mei he melemo
Kae hala, pea jio 'a File ki ai katoa, pea 'i hono faiva, na'a ne kumi ia
Ko ia ai 'oku fakatatau ki he me'a ni
'Oku ke lava 'o ta'ofi au mei he melemo!
Pea 'oku fu'u tōmui ia
Na'a ku folo'i leva 'akau-ta'elotomamahi e teau, pea 'oku ou ongo'i hela'ia
Pea ko e me'a pe na'a ku fiema'u ko ha fo'i tohi nounou launoa pe ko ha ui...
Ku 'amanaki ke ke 'ilo na'e ta'aki kotoa ho'o ngaahi taa mei he holosi!
Na'a ku 'ofa'i 'ia koe, Silimi; na'e pau ke tau fakataha!
Fakakaua ki ai! He na'a ke faka'auha leva ia
Ku 'amanaki ke ke 'oua mohe koe pea ke ke miji 'ia ia
Pea kapau ke miji
'Oku ou 'amanaki ke ke 'oua mohe pea ke ke kaila 'ia ia!
Ku 'amanaki ke ke 'oua manava'i 'ia au!
Vakai Silimi... Longo, kuuli! 'Oku ou fietalanoa mo ia!
'E Silimi, ko 'eku 'ofa'anga ia 'oku kaila 'i mui!
Ka 'ikai na'e hele'i au hono monga, na'a ku ha'eha'e pe ia
'Ilo'i 'oku 'ikai tatau au mo koe
He kapau na'e fakatamala 'e ia, 'e kaataki'i ia ange
Pea 'e mate ia foki
Pea teu 'alu, he 'oku ou mei 'o a'u ki he halavakavaka taimi ni!
'Aue, na'a ku ngalo ke manatu'i!
'E fefe'i keu li 'a e tohi nounou ni?
 
Tau
 
'E Sitaane,
Na'a ku pau keu tohi'i vave kia te koe, ka na'e mo'ua au
Na'a ke pehe 'oku feitama leva ho 'ofa'anga
Te ne fa'ele 'a fe?
Jio mai, 'oku ou fiefia ai ki ho'o fakahingoa 'a e ta'ahine
Pea ko eni ko hoku tohi'i hingoa maa ho tokoua
Na'e tohi'i ia ki ho'o taataa Sitataa
Fakamolemole he 'ikai na'e jio koe 'i he'eku faiva
Mahalo na'e ngalo keu jio ka kimoua
'Oua pehe he 'ikai na'a ku fai he me'a na kia kimoua, ke fai kovi kia kimoua pe!
Pea ko e ha mo e me'a na'a ke pehe
Ki ho'o hele'i kau'inima 'o'ou?
Ku pehe 'oku kaakaa pe ia 'a e me'a na, jiana
'Ofa mai he 'oku ta'e'aonga fefe 'a koe?
'Oku ma'u me'a faingata'a'ia koe, Sitaane
Mahalo 'oku pau ke ke 'alu jio ha faito'o-'atamai
Ke tokoni atu mu'a mei he angafakasesele
Pea 'e kapau 'oku sai pe ho 'atamai
Pea ke ke fakamatala 'a e me'a 'oku pau ke tau fakataha?
Ko e me'a na 'oku pau keu 'oua ke tau fe'itaulaki!
Ku pehe 'oku pau ke ke fe'ohi koe mo ho 'ofa'anga
Pe mahalo 'oku pau ke ke tauhi lelei kia te ia
Ku 'amanaki ke ke lau'i he tohi nounou ni
Pea ku 'amanaki pe ke 'o a'u lelei ia kia te koe
Telia na'a ke mamahia'i koe kita!
'Oku ou pehe ke ke sai pe koe 'e kapau te ke fiemamaalie pe
'Oku ou fiefia ai he 'oku ou fakaloto'i koe, ka Sitaane, ko e ha 'uhinga 'oku 'ita koe?
'Ahi'ahi ke 'ilo'i he 'ikai ku fiema'u keu mole koe ko ha taha manako!
'Ikai fiema'u ke ke fai ha me'a fakatutaamaki...
Na'a ku he me'a ni 'i he ongoongo kimu'a he uike 'e ua
'A ia ia na'e loto ma'ulalo au 'aupito!
Ko ia ko ha tangata na'e kona 'o na'a ne faka'uli hono me'alele 'o hopo'i ia he halakavakava
Pea ko hono 'ofa'anga na'a ne fa'o ia 'i mui, pea na'e feitama ia mo hono tama!
Pea 'i he me'alele na'a nau kumi ha tepiu, ka 'ikai na'a nau pehe ko hai 'oku pau ke 'o atu
Ka 'oku ou fakakaua ki ai, ko hono hingoa ko...
Ko koe ia!
'Oiaue!
 
  • 1. fakahinohino kia Silimi Seiti.
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Wed, 28/06/2017 - 02:58
Added in reply to request by Robbin Michels
Last edited by SilentRebel83 on Tue, 01/08/2017 - 13:39
Author's comments:

requested by Robbin Michels. Thanks and enjoy.

English

Stan

Comments