Advertisements

מלכי המלכים (Malchey HaMelachim) (Transliteration)

Transliteration
A A

Malhey Ha Melahim

Slach li avi ki hatati lecha
mechol li al kol peshaai
Gam beyamim sheshachachti otcha
haita tamid behaiai
 
Bechol hadrachim shealachti beetzem
haita li ner leraglay
Haiti iver lo raiti meever
lema shehebitoo einay
 
Melech malhey Ha Melahim toda al haim
al osher, al bechi, al tzhok
gam ksehkashe lifamim gam az elokim
ata leolam lo rachok
 
Gam ki elech vedarki hashocha
batachti becha elokay
Al hetzi sheni, al bechor veyalda
toda gam al osher bli dai
 
Toda al chagim
al shabat sheshomeret
shelo igamer leolam
Kol yom sheover bedarki legan eden
shiviti otcha mol einay
 
Melech malhey Ha melahim
 
 
Thanks!
thanked 22 times
Submitted by fotis_fatihfotis_fatih on Tue, 18/11/2014 - 22:38

מלכי המלכים (Malchey HaMelachim)

Comments
Read about music throughout history