Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stai cu Ucraina!

versuri Jay Chou

Jay Chou
Titlul cântecului, Album, Limba
VersuriTraduceri
Mine MineChineză, Engleză, Taiwanese Hokkien
Wow! (2011)
Engleză
MojitoChinezăEngleză
Franceză
Rusă
Now You See MeChineză, Engleză
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
Engleză
TryChineză, Engleză
電影「功夫熊貓3」中文主題曲 [Kung Fu Panda 3] (2016)
一口氣全唸對 [One Breath] (Yī kǒuqì quán niàn duì)Chineză
Aiyo, Not Bad (2014)
一路向北 [All the Way North] (Yī lù xiàng běi)Chineză
November's Chopin (2005)
Engleză #1 #2
一點點 [A Little Bit] (Yī diǎn diǎn)Chineză
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
七里香 (Qi Li Xiang)Chineză
Engleză
Greacă
Transliteraţie #1 #2
+2
三年二班 [Class 3-2] (Sān nián èr bān)Chineză
Yeh Hui Mei (2003)
Engleză
上海 一九四三 (Shanghai 1943)Chineză
Fantasy (2001)
Engleză
不爱我就拉倒 [If You Don’t Love Me, It’s Fine] (Bù ài wǒ jiù lādǎo)Chineză
If You Don’t Love Me, It’s Fine
Engleză
Greacă
Transliteraţie
不能说的秘密 (Secret)ChinezăEngleză
Transliteraţie
不該 [Shouldn't Be] (Bùgāi)Chineză
周杰倫的床邊故事
Engleză
Transliteraţie
世界未末日 (Shì jiè wèi mò rì)Chineză
The Era
Engleză
东风破 (East Wind Breaks)ChinezăEngleză
Transliteraţie
亂舞春秋 [Chaotic Dance] (Luàn wǔ chūnqiū)Chineză
七里香 (Qīlǐxiāng)
Engleză
以父之名 (Yi Fu Zhi Ming)ChinezăEngleză #1 #2
Transliteraţie
伊斯坦堡 (Yī sī tǎn bǎo) [Istanbul]Chineză
周杰倫同名專輯 (2000)
Engleză
你好嗎 [How Are You] (Nǐ hǎo ma)Chineză
Wow! (2011)
Engleză
你比從前快樂 (Nǐ bǐ cóngqián kuàilè) [You Are Happier Than Before]Chineză
Fantasy (2001)
倒影 (Dàuyǐng)Chineză
傲艺 (Aòyì)ChinezăEngleză
Transliteraţie
傻笑 [Smile] (Shǎ xiào)Chineză
Opus 12 (2012)
Engleză
免費教學錄影帶 (Miǎnfèi jiào xué lùyǐng dài) [Free Tutorial Video]Chineză
The Era (2010)
Engleză
公主病 (Gōng zhǔ bìng) Princess SyndromeChineză
Wow! (2011)
Engleză
公公偏頭痛 (Eunuch with a Headache)ChinezăEngleză
Transliteraţie
分裂 (Fēn liè) [Split]Chineză
The Eight Dimensions (2002)
Engleză
前世情人 [Lover From Previous Life] (Qián shì qíng rén)Chineză
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
Engleză
千里之外 (Far Away)ChinezăEngleză
Transliteraţie
半島鐵盒 (Bàn dǎo tiě hé) [Peninsula Ironbox]Chineză
The Eight Dimensions (2002)
Engleză
半獸人 (Ban Shou Ren)Chineză
Eight Dimensions (八度空間)
Engleză
Transliteraţie
印地安老斑鳩 (Yìn dì ān lǎo bān jiū) [(Ancient Indian Turtledove]Chineză
Jay (2000)
反方向的鐘 (Fǎn fāngxiàng de zhōng) [Counter-clockwise Clock]Chineză
杰倫 (Jay)
Engleză
Transliteraţie
可愛女人 (Kě ài nǚ rén) (Adorable Lady)ChinezăEngleză
Transliteraţie
同一種調調 (Tóng yī zhǒng diào diao) [Same Tone]Chineză
Yeh Hui Mei (2003)
告白氣球 (Love Confession)Chineză
周杰倫的床邊故事/ Jay Chou's Bedtime Stories
Engleză #1 #2 #3
Rusă #1 #2
Transliteraţie #1 #2
+5
周大俠 (Zhōu dà xiá) [Master Chou]Chineză
【功夫灌籃 電影主題曲】(2007)
Rusă
哪裡都是你 (Nǎlǐ dōu shì nǐ) [You are everywhere]Chineză
Opus 12 (2012)
Engleză
喬克叔叔 (Qiáo kè shū shu) [Uncle Joker]Chineză
Capricorn (2008)
嘻哈空姐 [Hip-hop Flight Attendant] (Xī hā kōng jiě)Chineză
The Era (2010)
Engleză
四季列車 (Sì jì liè chē) [Four Seasons Train]Chineză
Opus 12 (2012)
Engleză
四面楚歌 (Sì miàn chǔ gē) SurroundedChineză, Coreeană
November's Chopin (2005)
回到過去 (Huí dào guò qù)Chineză
The Eight Dimensions
Engleză
困獸之鬥 (Kùn shòu zhī dòu) [Struggle] Chineză
Common Jasmin Orange
Engleză
園遊會 (Yuán yóu huì) [Fun Fair]Chineză
Common Jasmin Orange (2004)
Engleză
土耳其冰淇淋 (Tǔ ěr qí bīng qí lín)Chineză
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
Engleză
外婆 [Grandma] (Wài pó)Chineză
Common Jasmin Orange (2004)
夜曲 (Ye Qu)Chineză
November's Chopin (十一月的蕭邦)
Engleză
Transliteraţie
夜曲 + 竊愛 (yè qū + qiè ài)Chineză
周杰倫地表最強世界巡迴演唱會 (2019)
夜的第七章 [Chapter Seven] (Yè de dì qī zhāng)Chineză
Still Fantasy (2006)
Engleză #1 #2
Germană
夢想啟動 (Mèng xiǎng qǐ dòng)Chineză
Opus 12 (2012)
大笨钟 (Big Ben)ChinezăEngleză
Transliteraţie
天台 (tiān tái)Chineză
天台電影原聲帶
天台的月光 (Tiān tái de yuè guāng) [Moonlight on Rooftop]Chineză
The Rooftop (2013)
天地一鬥 (Spark)Chineză, Engleză
The Crew (2011)
天涯過客 [Passer-by] (Tiān yá guò kè)Chineză
Aiyo, Not Bad (2014)
Engleză
她的睫毛 (Tā de jié máo) [Her Eyelashes]Chineză
Yeh Hui Mei (2003)
好久不見 (Hǎo jiǔ bù jiàn)Chineză, Taiwanese Hokkien
跨時代 The Era (2010)
妳聽得到 (Nǎi tīng dé dào) [You Hear Me]Chineză
葉惠美 (Yeh Hui Mei) (2003)
Engleză
威廉古堡 (Wēilián gǔ bǎo) [William Castle]Chineză
Fantasy (2001)
Engleză
娘子 (Niangzi)ChinezăEngleză
Transliteraţie
安静 (Anjing)Chineză
Fantasy
Engleză #1 #2 #3 #4
Rusă
Germană
Greacă
Transliteraţie #1 #2
+7
完美主義 [Wánměi zhǔyì] (Perfectionism)Chineză
杰倫 (Jay)
Engleză
Transliteraţie
將軍 (Jiang Jun)Chineză
Qi Li Xiang (七里香)
Engleză
Transliteraţie
對不起 [Sorry] (Duìbuqǐ)Chineză
范特西 (Fantasy)
床邊故事 [Bedtime Stories] (Chuáng biān gù shì)Chineză
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
Engleză
彩虹 (Caihong)ChinezăEngleză
Transliteraţie
心雨 [Rainy Mood] (Xīn yǔ)Chineză
依然范特西 Still Fantasy (2006)
Engleză
Franceză
忍者 (Nin ja)Chineză, Japoneză
Fantasy (2001)
怎麼了 (What's Wrong)ChinezăEngleză
Transliteraţie
愛你沒差 (Ài nǐ méi chà) [Love you, no matter what]Chineză
Opus 12 (2012)
Engleză
愛在西元前 (Ài zài xī yuán qián) [Love before BC]Chineză
Fantasy (2001)
Engleză
愛情廢柴 (Failure at love)ChinezăEngleză
Transliteraţie
愛情懸崖 ( Ài qíng xuán yá) [Cliff]Chineză
Yeh Hui Mei (2003)
Engleză
愛的飛行日記 (Ài de fēixíng rì jì) [Diary of Love]Chineză
The Era
懦夫 (Coward)Chineză
Yeh Hui Mei
我不配 (Wo Bu Pei)Chineză
On the Run (我很忙)
Engleză
Transliteraţie
我是如此相信 (Wǒshì Rúcǐ Shiāngshìn)Chineză
最偉大的作品
我的地盤 (Wǒ dì dì pán) [My Territory]Chineză
Common Jasmin Orange (2004)
Engleză
我落淚 情緒零碎 (Wǒ luò lèi qíng xù líng suì) [Tears of Scattered Emotion]Chineză
The Era (20100
Engleză
我要夏天 (Wǒ yào xià tiān) [I Want Summer]Chineză
Aiyo, Not Bad (2014)
手寫的從前 ((Handwritten Past))Chineză
Aiyo, Not Bad (哎喲,不錯哦)
Engleză
Transliteraţie
手語 (Shǒu yǔ) [Sign Language]Chineză
Opus 12 (2012)
扯 (Chě) [Pull Apart]Chineză
On The Run! (2007)
擱淺 [Step Aside] (Gē qiǎn)Chineză
七里香 (Qī lǐ xiāng) [Common Jasmin Orange (2004)]
Engleză
斷了的弦 (Duàn le de xián) [Broken String]Chineză
Hidden Track (2003)
无双 (Incomparable)Chineză
On The Run (2007)
Engleză
Transliteraţie
Vietnameză
明明就 (Ming Ming Jiu)ChinezăEngleză
Transliteraţie
星晴 (Xīng qíng) [Starry Mood]ChinezăEngleză
Transliteraţie
時光機 (Shí guāng jī) [Time Machine]Chineză
Capricorn (2008)
Engleză
晴天 (Qing Tian)Chineză
暗號 (Àn hào) [Secret Sign]Chineză
The Eight Dimensions (2002)
最偉大的作品 (Zuìwěidà de Zuòpǐn)Chineză
最偉大的作品
Engleză
最後的戰役 (Zuihou de Zhanyi)Chineză
Eight Dimensions (八度空間)
Engleză
Transliteraţie
最长的电影 (Zui Chang De Dianying)Chineză
On The Run (2007)
Engleză
Transliteraţie
本草綱目 [Chinese Herbal Manual] (Běncǎo gāngmù)Chineză
Still Fantasy
Engleză
枫 (Feng)Chineză
梯田 (Titian)Chineză
Ye Huimei (葉惠美) (2003)
Engleză
Transliteraţie
止戰之殤 (Zhǐ zhàn zhī shāng) [Wounds of War]Chineză
Common Jasmin Orange (2004)
Engleză
Germană
比較大的大提琴 (Bǐjiào dà de dàtíqín) [A Larger Cello]Chineză
Opus 12 (2012)
水手怕水 (Shuǐ shǒu pà shuǐ) [Sailor Afraid of Water]Chineză
Wow! (2011)
Engleză
流浪詩人 (Liú làng shī rén)Chineză, Taiwanese Hokkien
Capricorn (2008)
Transliteraţie
浪漫手機 (Làng màn shǒu jī) [Romantic Cellphone]Chineză
November's Chopin (2005)
火車叨位去 (Hue tshia do ui khi)Taiwanese Hokkien
Eight Dimensions (八度空間)
Engleză
Transliteraţie
Chineză
烏克麗麗 (Ukulele)Chineză
Opus 12 (2012)
Engleză
烟花易冷 (Yanhua Yi Leng)Chineză
跨時代
Engleză #1 #2
Transliteraţie
爸,我回來了 (Ba, Wo Hui Lai Le)Chineză
Fantasy (范特西)
Engleză
Rusă
Transliteraţie
爺爺泡的茶 (Yé yé pào de chá) [Grandpa's Tea]Chineză
The Eight Dimensions (2002)
牛仔很忙 (Niú zǎi hěn máng)Chineză, Taiwanese Hokkien
On The Run! (2007)
珊瑚海 (Shānhú Hǎi)Chineză
November's Chopin (十一月的蕭邦)
Engleză
Transliteraţie
琴傷 (Qín shāng)Chineză
驚嘆號
甜甜的 (Tián tián de) [Sweet]Chineză
On The Run! (2007)
Engleză
療傷燒肉粽 (Liáo shāng shāo ròu zòng) [Healing Rice Dumpling]Chineză
Wow! (2011)
白色風車 (Báisè fēng chē) [White Windmill]Chineză
Still Fantasy (2006)
Engleză
Rusă
皮影戲 (Pí yǐng xì) [Shadow Play]Chineză
驚嘆號 (2011)
稻香 (Dào xiāng)Chineză
竊愛 (Qiè ài) [Stolen Love]Chineză
Aiyo, Not Bad (2014)
Engleză
等你下课 (Waiting For You)Chineză
Cd single
Engleză #1 #2
Transliteraţie
简单爱 (Simple Love)Chineză
范特西 (Fantasy)
Engleză
Rusă
Transliteraţie
算什麼男人 (What Kind of Man)ChinezăEngleză
Transliteraţie
米蘭小鐵匠 (Mǐlán xiǎo tiějiàng) [Little Blacksmith in Milan]Chineză
The Eight Dimensions (2002)
Engleză
粉色海洋 (fěn sè hǎi yáng)Chineză
最伟大的作品 (2022)
紅塵客棧 (Hóng chén kè zhàn)Chineză
Opus 12 (2012)
Engleză
紅模仿 (Hóng mó fǎng) [Moulin Rouge]Chineză
依然范特西 (Still Fantasy) (2006)
紅顏如霜 (Hóngyán Rúshuāng)Chineză
最偉大的作品
給我一首歌的時間 (Give me the time of a song)Chineză
魔杰座 CAPRICORN (2008)
Engleză
美人魚 (Mei Renyu)Chineză
Aiyo! Not Bad
Engleză
Transliteraţie
聽媽媽的話 (Tīng māmā de huà)ChinezăEngleză
Transliteraţie
聽爸爸的話 (Tīng bàba de huà) [Listen to Dad]Chineză
Aiyo, Not Bad (2014)
聽見下雨的聲音 (Rhythm of the Rain)Chineză
Aiyo, Not Bad
Engleză
自導自演 (Zì dǎo zì yǎn) [Self Directed Act]Chineză
The Era 跨时代
Engleză
花海 (Huā hǎi) [Floral Sea]Chineză
Capricorn (2008)
英雄 (Yīng xióng) [Hero]Chineză
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
菊花台 (Jú huā tái)Chineză
Still Fantasy (2006)
Engleză
Rusă
Transliteraţie
蒲公英的約定 (Pú gōng yīng de yuē dìng)ChinezăEngleză
Transliteraţie
藉口 (Jiekou)ChinezăEngleză
Greacă
Transliteraţie
藍色風暴 ( Lán sè fēng bào) [Blue Storm]Chineză
November's Chopin
Engleză
蘭亭序 (Lán tíng xù)Chineză
Capricorn (2008)
蛇舞 (Shé wǔ) [Snake Dance]Chineză
Capricorn (2008)
蝸牛 (Wō niú) [Snail]Chineză
Fantasy (2001)
Engleză
說了再見 (Shuō le zài jiàn) [Say Goodbye]Chineză
The Era (2010)
Engleză
說好不哭 (Won't Cry) (shuō hǎo bù kū)ChinezăEngleză
說好的幸福呢 (Shuō hǎo de xìng fú ne) [The Promised Love]Chineză
Capricorn (2008)
Engleză
說走就走 (Shuō zǒu jiù zǒu) [Let's Go]Chineză
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
超人不會飛 (Chāorén bù huì fēi) [Superman Can't Fly]Chineză
The Era (2010)
Engleză
超跑女神 (Chāo pǎo nǚshén) [Sports Car Model]Chineză
Wow! (2011)
跨時代 (The Era)Chineză
The Era
Engleză
軌跡 (Guǐ jī) [Orbit]Chineză
Hidden Track (2003)
迷迭香 (Mí dié xiāng) [Rosemary]Chineză
依然范特西 Still Fantasy (2006)
Engleză
迷魂曲 (Mí hún qū) [Enchanting Melody]Chineză
Wow! (2011)
退后 (Τuihou)Chineză
Still Fantasy
Engleză
Greacă
Transliteraţie
逆鱗 (Nì lín) [Against]Chineză
November's Chopin (2005)
還在流浪 (hái zài liú làng)ChinezăEngleză
錯過的煙火 (cuò guò de yān huǒ)Chineză
最伟大的作品 (2022)
Engleză
開不了口 (Kāi bù liǎo kǒu) [I Find It Hard To Say]Chineză
Fantasy (2001)
Engleză
阿爸 (A pa)Chineză, Taiwanese Hokkien
合輯 (2010)
陽光宅男 (Yáng guāng zhái nán) [Sunshine Nerd]Chineză
On The Run! (2007)
Engleză
陽明山 (Yang-Ming Mountain)Chineză
Aiyo, Not Bad (2014)
雙刀 (Shuāng dāo) [Double Blade]Chineză
葉惠美 (Yeh Hui Mei) (2003)
雙截棍 (Shuāng jié gùn)Chineză
Fantasy (2001)
雨下一整晚 (Yǔ xià yī zhěng) [Rain All Night]Chineză
The Era (2010)
霍元甲 (Fearless)ChinezăEngleză
Transliteraţie
Portugheză
青花瓷 (Qīng Huā Cí)Chineză
《我很忙》 I'm busy ; On The Run
鞋子特大號 (Xiézi tèdà hào) [Extra Large Shoes]Chineză
Aiyo, Not Bad (2014)
飄移 (Piāoyí) [Drifting]Chineză
November's Chopin (2005)
驚嘆號 (Jīng tàn hào) [Exclamation Point]Chineză
Wow! (2011)
Engleză
髮如雪 (Fà rú xuě) [Hair Like Snow]Chineză
11月的蕭邦 (November's Chopin) (2005)
Engleză
鬥牛 (Bull Fight)Chineză
Jay (2000)
Engleză
Transliteraţie
魔術先生 (Móshù xiān shēng) [Magician]Chineză
Capricorn (2008)
麥烝瑋 (Mài zhēng wěi) [Mai]Chineză
The Crew (2011)
麥芽糖 (Mai Ya Tang)Chineză
November's Chopin (十一月的蕭邦)
Engleză
Transliteraţie
黃金甲 (Huáng jīn jiǎ) [Golden Armor]Chineză
Still Fantasy (2006)
黑色幽默 (Black Humor)ChinezăEngleză
Transliteraţie
Portugheză
黑色毛衣 (Black Sweater)Chineză
November's Chopin
龍戰騎士 (Lóng zhàn qíshì) [Dragon Rider]Chineză
Capricorn (2008)
龍拳 (Lóng quán) [Dragon Fist]Chineză
The Eight Dimensions (2002)
Rusă
龍捲風 [Tornado] (Lóng juǎn fēng)Chineză
Jay (2000)
Engleză
Rusă
Comentarii
Read about music throughout history