Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Սարերի Հովին Մեռնեմ (Sareri Hovin Mernem) lyrics

A A

Սարերի Հովին Մեռնեմ

Սարերի հովին մեռնեմ,
Հովին մեռնեմ, հովին մեռնեմ,
Իմ եարի բոյին մեռնեմ,
Բոյին մեռնեմ, բոյին մեռնեմ։
 
Կայնել եմ գալ չեմ կարող,
Գալ չեմ կարող, գալ չեմ կարող,
Լցուել եմ՝ լալ չեմ կարող,
Լալ չեմ կարող, լալ չեմ կարող։
 
Մի տարի է չեմ տեսել,
Տեսնողի, եա՛ր, աչքին մեռնեմ.
Գետերը ջուր չեն բերում,
Քեզանից լուր չեն բերում։
 
Չլինի՞ սէրդ սառել է,
Քո սէրը, եա՛ր, զուր չեն բերում։
Կայնել եմ գալ չեմ կարող,
Գալ չեմ կարող, գալ չեմ կարող,
 
Լցուել եմ՝ լալ չեմ կարող,
Լալ չեմ կարող, լալ չեմ կարող,
Մի տարի է չեմ տեսել,
Տեսնողի, եար, աչքին մեռնեմ։
 
Thanks!
thanked 23 times
Submitted by GulalysGulalys on 2014-10-07

 

Comments
Read about music throughout history