Rumi lyrics

Rumi
Song Title, Album, Language
LyricsTranslations
آب تو ده گسسته را در دو جهان سقا توییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2473
آب حیات عشق را در رگ ما روانه کنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۲۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1821
آب حیوان باید مر روح فزایی را (Aab-e hayavaan baayad mar rooh fazaayi raa)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #77
آب حیوان در آب و گل پیدا نیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #113
آب زنید راه را هین که نگار می‌رسدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۴۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #549
آبی که از این دیده چو خون می‌ریزدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۶۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #460
آتش افکند در جهان جمشیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۷۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #975
آتش در زن بگیر پا در کویشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۹۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #990
آتش عشق تو قلاووز شدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #998
آتش پریر گفت نهانی به گوش دودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۶۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #863
آتشی از تو در دهان دارم (Ātashi az to dar dahān dāram)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۵۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1754
آتشی نو در وجود اندرزدیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1669
آتشینا آب حیوان از کجا آورده‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۸۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2786
آخر از هجران به وصلش دررسیدستی دلاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #147
آخر ای دلبر تو ما را می‌نجویی اندکیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۰۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2802
آخر ای دلبر نه وقت عشرت انگیزی شدستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #399
آخر بشنید آن مه آه سحر ما راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #76
آخر مراعاتی بکن مر بی‌دلان را ساعتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۴۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2441
آخر کی شود از آن لقا سیرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۵۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1058
آخر گل و خار را بدیدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2745
آخر گهر وفا بباریدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۱۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #718
آدمیی، آدمیی، آدمیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3177
آرایش باغ آمد این روی چه روی است اینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۷۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1879
آری صنما بهانه خود کم بودتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #114
آسوده کسی که در کم و بیشی نیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #115
آشفته همی روی بکوئی ای جانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۷۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1377
آفتاب امروز بر شکل دگر تابان شدستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #397
آفتابا بار دیگر خانه را پرنور کنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1960
آفتابا سوی مه رویان شدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۰۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2907
آفتابی برآمد از اسرارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1177
آمد آمد آنکه نرفت او هرگزPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۲۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #926
آمد آمد ترش ترش یعنی بسPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۷۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #974
آمد آمد در میان خوب ختنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۱۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2017
آمد آمد نگار پوشیدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2420
آمد آن خواجه سیماترشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1292
آمد بت خوش عربدهٔ می‌کیشمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۰۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1108
آمد بت میخانه تا خانه برد ما راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #73
آمد بر من خیال جانان ز پگهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۹۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1592
آمد بر من دوش مه یغمائیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۵۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1653
آمد بر من دوش نگاری سر تیزPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۲۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #927
آمد بر من چو در کفم زر پنداشتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #116
آمد بهار ای دوستان منزل به سروستان کنیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۸۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1386
آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1370
آمد بهار خرم آمد نگار ماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #203
آمد بهار خرم و آمد رسول یارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۲۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1121
آمد بهار خرم و رحمت نثار شدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #871
آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #536
آمد بهارِ جان‌ها ای شاخِ تر به رقص آ (Āmad bahāre jānhā ey shākhe tar be raghs ā)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #189
Tajik
آمد ترش رویی دگر یا زمهریر است او مگرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۱۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1017
آمد خیال آن رخ چون گلستان توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2235
آمد خیال خوش که من از گلشن یار آمدمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۷۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1379
آمد دل من بهر نشانم گفتنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۷۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1378
آمد دی دیوانه و شبهای درازPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۲۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #928
آمد رمضان و عید با ماستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #370
آمد ز نای دولت بار دگر نواییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۶۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2967
آمد سرمست سحر دلبرمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1770
آمد شب و غمهای تو همچون عسسانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۷۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1379
آمد شد خود به کوی تو می‌بینمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۰۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1109
آمد شهر صیام سنجق سلطان رسیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #892
آمد مه ما مستی دستی فلکا دستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۸۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2583
آمد مه و لشکر ستارهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۵۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2350
آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #17
آمد یار و بر کفش جام میی چو مشعلهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۸۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2287
آمدستیم تا چنان گردیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۶۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1762
آمدم باز تا چنان گردمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۵۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1753
آمدم تا رو نهم بر خاک پای یار خودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #745
آمدم من بی‌دل و جان ای پسرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1098
آمده‌ام به عذر تو ای طرب و قرار جانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1833
آمده‌ام که تا به خود گوش کشان کشانمتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۲۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #322
آمده‌ام که سر نهم عشق تو را به سر برمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۰۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1403
آمده‌ای بی‌گه خامش مشینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2116
آمده‌ای که راز من بر همگان بیان کنی (Āmade-i ke rāze man bar hamegān bayān koni)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2465
English
آن آتش ساده که ترا خورد و بکاستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #117
آن آتشی که داری در عشق صاف و سادهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2390
آن باده که بر جسم حرامست حرامPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۱۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1110
آن بت که جمال و زینت مجلس ماستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #118
آن بنده آواره بازآمد و بازآمدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #614
آن به که مرا تمکین نکنیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۳۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3138
آن تاب که من دانم و تو ای دل سوزPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۲۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #929
آن تازه تنی که در بلای تو بودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۶۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #462
آن تاق که نیست جفتش اندر آفاقPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۶۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1065
آن تلخ سخنها که چنان دل شکن استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #120
آن جا که چو تو نگار باشدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۰۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #704
آن جان که از او دلبر ما شادانستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #122
آن جاه و جمالی که جهان‌افروز استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #123
آن جمع کن جان پراکنده بیارPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۶۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #865
آن حلوائی که کم رسد زو به دهنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۸۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1380
آن خانه که صد بار در او مایده خوردیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۷۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1479
آن خواجه اگر چه تیزگوش استPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #380
آن خواجه خوش لقا چه داردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۰۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #700
آن خواجه را از نیم شب بیماریی پیدا شده‌ستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۲۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #321
آن خواجه را در کوی ما در گل فرورفتست پاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #27
آن خواجه که بار او همه قند تر استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #128
آن خوب را طلب کن اندر میان حورانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2035
آن خوبانی که فتنهٔ بتکده‌اندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۶۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #465
آن خوش باشد که صاحب تمییزیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۵۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1655
آن خوش سخنان که ما بگفتیم به همPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۱۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1111
آن دشمن دوست روی دیدی که چه کردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۶۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #466
آن دل که به شاهد نهان درنگردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۶۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #467
آن دل که به یاد خود صبورش کردیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۵۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1656
آن دل که شد او قابل انوار خدا (an del ke şod oo ğabele anvare khoda)Persian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1
آن دل که من آن خویش پنداشتمشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۹۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #991
آن دل که گم شده‌ست هم از جان خویش جویPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۰۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3005
آن دلبر عیار جگرخواره ما کوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۷۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2176
آن دلبر من آمد بر منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2092
آن دم که حق بنده‌گزاری همه خوشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۹۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #992
آن دم که دررباید باد از رخ تو پردهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2398
آن دم که دل کند سوی دلبر اشارتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۷۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2974
آن دم که رسی به گوهر ناسفتهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۹۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1593
آن دم که مرا بگرد تو دورانستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #129
آن ذره که جز همدم خورشید نشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۶۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #469
آن را منگر که ذوفنون آید مردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۷۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #475
آن را که به علم و عقل افراشته‌اندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۷۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #472
آن را که به لطف سر بخاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۴۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2746
آن را که بود کار نه زین یارانستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #130
آن را که خدای ناف بر عشق بریدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۷۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #473
آن را که خدای چون تو یاری داده استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #131
آن را که در آخرش خری هستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #377
آن را که درون دل عشق و طلبی باشدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #595
آن را که غمی باشد و بتواند گفتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #132
آن را که نکرد ز هر سود ایساقیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۵۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1657
آن راحت جان گرد دلم میگرددPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۷۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #470
آن رطل گران را اگر ارزان کنییPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۵۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1658
آن رفت که بودمی من از عشق تو شادPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۷۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #476
آن رند و قلندر نهان آمد فاشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۹۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #995
آن ره که بیامدم کدامستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۸۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #381
آن رهزن دل که پای کوبانم از اوPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۲۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1529
آن روح را که عشق حقیقی شعار نیستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #455
آن روح که بسته بود در نقش صفاتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #133
آن روز که جان خرقهٔ قالب پوشیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۷۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #477
آن روز که جانم ره کیوان گیردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۷۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #478
آن روز که دیوانه سر و سودائیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۵۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1659
آن روز که روز ابر و باران باشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۸۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #480
آن روز که عشق با دلم بستیزدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۸۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #481
آن روز که مهرگان گردون زده‌اندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۸۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #483
آن روز که چشم تو ز من برگرددPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۷۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #479
آن روز که کار وصل را ساز آیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۸۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #482
آن روی ترش نگر چو قندستانیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۶۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1660
آن روی ترش نیست چنینش فعل استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #134
آن زلف سیاه و قد رعناش نگرPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۶۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #866
آن زلف مسلسل را گر دام کنی حالیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2569
آن زمانی را که چشم از چشم او مخمور بودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۴۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #743
آن ساعد سیمین را در گردن ما افکنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۸۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1884
آن ساقی روح دردهد جام آخرPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۶۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #867
آن سایهٔ تو جایگه و خانهٔ ما استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #135
آن سر که بود بی‌خبر از وی خسبدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۸۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #484
آن سرخ قبایی که چو مه پار برآمدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۳۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #639
آن سفره بیار و در میان نهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۵۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2359
آن سو مرو این سو بیا ای گلبن خندان منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۰۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1806
آن شاخ خشک است و سیه‌هان ای صبا بر وی مزنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۰۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1801
آن شاه که خاک پای او تاج سر استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #136
آن شاه که هست عقل دیوانهٔ اوPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۳۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1530
آن شب که ترا به خواب بینم پیداستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #138
آن شب که ترا به خواب بینم پیداستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #137
آن شخص که رشک برد بر جامهٔ توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۳۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1531
آن شعله نور می‌خرامدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #710
آن شمع رخ تو لگنی نیست بیا (an şam-e rokhe to lagani nist, bia)Persian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #2
آن شمع چو شد طرب فزاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2765
آن شنیدی که خضر تخته کشتی بشکستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۰۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #408
آن شکرپاسخ نباتم می‌دهدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #811
آن شکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دست و پاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #5
آن صبح سعادت‌ها چون نورفشان آیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #619
آن صورت غیبی که شندیش دشمنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۸۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1381
آن طرفه جماعتی که جانشان بکشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۸۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #485
آن ظلم رسیده‌ای که دادش دادیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۶۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1661
آن عشرت نو که برگرفتیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1570
آن عشق جگرخواره کز خون شود او فربهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۳۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2330
آن عشق مجرد سوی صحرا می‌تاختPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #139
آن عشق که از پاکی از روح حشم داردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۰۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #601
آن عشق که برق و بوش تا فرق رسیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۸۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #486
آن قاضی ما چو دیگران قاضی نیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #140
آن لاله رخی که با رخ زردم از اوPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۳۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1533
آن لحظه کآفتاب و چراغ جهان شویPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2980
آن لحظه که آن سرو روانم برسیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۹۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #497
آن لحظه که از پیرهنت بوی رسدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۹۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #498
آن لعل سخن که جان دهد مرجان راPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #4
آن لقمه که در دهان نگنجد به طلبPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۷۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #78
آن ماه همی‌تابد بر چرخ و زمین یا نیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۰۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2607
آن ماه کو ز خوبی بر جمله می‌دواندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۴۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #842
آن مایی همچو ما دلشاد باشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۵۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1258
آن مطرب ما خوشست و چنگشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۴۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1240
آن مه چو در دل آید او را عجب شناسیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۳۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2938
آن مه که ز پیدایی در چشم نمی‌آیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۹۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #596
آن مه که هست گردون گردان و بی‌قرارشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1265
آن می که گشود مرغ جان را پر و بالPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۸۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1083
آن میر دروغین بین با اسپک و با زینکPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۱۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1317
آن میوه توئی که نادر ایامیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۶۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1662
آن نزدیکی که دلستان را باشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۹۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #499
آن نفسی که باخودی یار چو خار آیدتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۲۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #323
آن نور مبین که در جبین ما هستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #148
آن وسوسه‌ای که شرمها را ببردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۰۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #500
آن وعده که کرده‌ای مرا کوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2194
آن وقت آمد که ما به تو پردازیمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۱۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1115
آن وقت که بحر کل شود ذات مراPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #5
آن پیش روی که جان او پیش صف استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #119
آن چشم فراز از پی تاب شده استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #124
آن چشم که خون گشت غم او را جفت استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #125
آن چهره و پیشانی شد قبله حیرانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۰۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2604
آن چیز که هست در سبد میدانیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۵۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1654
آن چیست کز او سماعها را شرف استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #126
آن چیست که لذتست از او در صورتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #127
آن کان نبات و تنگ شکر نامدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۸۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #487
آن کز تو خدای این گدا می‌خواهدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۸۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #488
آن کز دهن تو رنگ داردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #694
آن کس که از آب و گل نگاری داردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۹۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #492
آن کس که ببست خواب ما را به ستمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۱۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1113
آن کس که بر آتش جهانم بنهادPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۸۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #489
آن کس که به بندگیت آیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۱۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #717
آن کس که ترا بیند و خندان نشودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۹۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #490
آن کس که ترا دیده بود ای دلبرPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۶۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #868
آن کس که ترا شناخت جان را چه کندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۹۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #491
آن کس که ترا نقش کند او تنهاPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #3
آن کس که تو را بیند وانگه نظرش بر تنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1882
آن کس که تو را دارد از عیش چه کم داردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۰۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #602
آن کس که ز تو نشان نداردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #698
آن کس که ز جان خود نترسدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۰۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #703
آن کس که ز دل دم اناالحق میزدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۹۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #494
آن کس که ز چرخ نیم نانی داردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۹۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #493
آن کس که مرا به صدق اقرار کندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۹۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #495
آن کس که نساخت با لقای یارانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۸۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1382
آن کس که همیشه دل پر از دردم از اوPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۳۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1532
آن که مه غاشیه زین چو غلامان کشدشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۵۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1252
آن کون خر کز حاسدی عیسی بود تشویش اوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۳۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2137
آن کیست آن آن کیست آن کو سینه را غمگین کندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #528
آن کیست ای خدای کز این دام خامشانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۴۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2048
آن کیست کز این تیر نشد همچو کمانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۸۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1384
آن کیست که بیرون درون مینگردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۹۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #496
آن یار ترش رو را این سوی کشانیدشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۲۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1226
آن یار غریب من آمد به سوی خانهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2319
آن یار نهان کشید باز دستم امروزPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۳۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #930
آن یار که از طبیب دل بربایدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۰۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #506
آن یار که عقلها شکارش میشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۰۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #507
آن یوسف خوش عذار آمدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۰۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #707
آنان که محققان این درگاهندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۶۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #461
آنجا بنشین که همنشین مردانندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۶۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #463
آنجا که بهر سخن دل ما گرددPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۶۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #464
آنجا که توئی همه غم و جنگ و جفاستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #121
آنجا که عنایتست چه صلح و چه جنگPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۷۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1076
آندم که ز افلاک گهر ریز کندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۶۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #468
آندیده که هست عاشق گلزارشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۹۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #993
آنرا که به ضاعت قناعت باشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۷۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #471
آنرا که رسول دوست پنداشتمشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۹۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #994
آنرا که ز عشق دوست بیداد رسدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۷۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #474
آنم که چو غمخوار شوم من شادمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۱۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1114
آنها که بتش خزان سوخته‌اندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۰۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #501
آنها که به پیش دلستان می‌کردمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۱۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1116
آنها که به کوی عارفان افتادندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۰۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #502
آنها که دل از الست مست آوردندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۰۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #504
آنها که شب و روز ترا بر اثرندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۰۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #505
آنها که چو آب صافی و ساده روندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۰۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #503
آنچ در سینه نهان می‌داریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2928
آنچ روی تو کند نور رخ خور نکندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۸۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #787
آنچ می آید ز وصفت این زمانم در دهنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۴۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1949
آنچ گل سرخ قبا می‌کندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۰۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1000
آنک بخورد دم به دم سنگ جفای صدمنیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2495
آنک بیرون از جهان بد در جهان آوردمشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1245
آنک بی‌باده کند جان مرا مست کجاستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #412
آنک جانش داده‌ای آن را مکشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۵۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1256
آنک عکس رخ او راه ثریا بزندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۸۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #786
آنک چنان می‌رود ای عجب او جان کیستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۶۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #467
آنکس که امید یاری غم داده استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #141
آنکس که امید یاری غم داده استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #142
آنکس که به آب دیده‌اش میجویمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۱۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1112
آنکس که ترا بدید ای خوب اخلاقPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۶۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1066
آنکس که ترا به چشم ظاهر دیده استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #143
آنکس که ترا دید و نخندید چو گلPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۸۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1082
آنکس که درون سینه را دل پنداشتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #144
آنکس که ز دست شد بر او دست منهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۹۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1594
آنکس که ز سر عاشقی باخبر استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #145
آنکس که سرت برید غمخوار تو اوستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #146
آنکس که نظر کند به چشم مستشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۹۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #996
آنکه چون ابر خواند کف تراPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۵۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3157
آنکو ز نهال هوست شبخیزانستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #147
آنکو طمع وفا برد بر شکرانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۸۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1383
آنی تو که در صومعه مستم داریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۶۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1663
آنی که بر دلشدگان دیر آئیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۶۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1664
آنی که به صد شفاعت و صد زاریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۶۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1665
آنی که فلک با تو درآید به طربPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۷۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #79
آنی که وجود و عدمت اوست همهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۹۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1595
آه از آن رخسار برق انداز خوش عیاره‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2788
آه از این زشتان که مه رو می‌نمایند از نقابPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #298
آه از عشق جمال حوره‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۲۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2924
آه خجسته ساعتی که صنما به من رسیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2469
آه در آن شمع منور چه بود (Āh dar ān sham'-e monavvar che bood)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۰۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1001
آه چه دیوانه شدم در طلب سلسله‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۶۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2463
آه کان سایه خدا گوهردلی پرمایه‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۰۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2806
آه کان طوطی دل بی‌شکرستان چه کندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #788
آه که آن صدر سرا می‌ندهد بار مرا (Āh ke ān sadr-e sarā minadahad bār marā)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #39
آه که بار دگر آتش در من فتادPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۸۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #881
آه که دلم برد غمزه‌های نگاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3029
آه که چه شیرین بتیست در تتق زرکشیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۰۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3009
آهو بدود چو در پیش سگ بیندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۰۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #508
آهوی قمرا سهامه عیناهArabic
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۹۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1599
آواز ترا طبع دل ما باداPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #6
آواز تو ارمغان نفخ صور استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #149
آواز تو بشنوم خوش آوازه شومPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۱۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1117
آواز داد اختر بس روشنست امشبPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #305
آواز سرافیل طرب میرسدمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۱۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1118
آواز گرفته است خروشان مینالPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۸۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1084
آوازه جمالت از جان خود شنیدیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۰۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1701
آوخ آوخ چو من وفاداریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3145
آورد خبر شکرستانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۳۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2730
آورد طبیب جان یک طبله ره آوردیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2566
آید هر دم رسول از طرف شهر یارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۳۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1130
آینه جان شده چهره تابان توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۴۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2243
آینه چینی تو را با زنگی اعشی چه کارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۷۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1075
آینه‌ام من آینه‌ام من تا که بدیدم روی چو ماهشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1269
ابشر ثم ابشر یا مؤتمنArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2128
ابشروا یا قوم هذا فتح بابArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #320
ابصرت روحی ملیحا زلزلت زلزالهاArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #275
ابناء ربیعنا تعالواArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2270
اتاک الصوم فی حلل السعودArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۲۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3210
اتاک عید وصال فلا تذق حزناArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #285
اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکمArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۷۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1779
اتی‌النیروز مسرورالجنانArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۸۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3187
اجری ده ارواحی و سلطان ابدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۰۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #509
احرام درش گیرد لافرمان کنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۸۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1385
احوال دلم هر سحر از باد بپرسPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۷۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #975
احوال من زار حزین می‌پرسیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۶۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1666
اختران را شب وصلست و نثارست و نثارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1092
اخلائی! اخلائی! صفونی عند مولاییArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3180
اخی رایت جمالا سبا القلوب سباArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #284
ادر کاسی و دعنی عن فنونیArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3188
از آب حیات دوست بیمار نماندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۱۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #510
از آب و گلی نیست بنای چو توئیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۶۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1667
از آتش تو فتاده جانم در جوشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۹۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #997
از آتش روی خود اندر دلم آتش زنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۷۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1874
از آتش سودای توام تابی بودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۱۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #511
از آتش عشق تو جوانی خیزدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۱۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #512
از آتش عشق در جهان گرمیهاPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #7
از آتش عشق دوست تفها بزنیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۱۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #513
از آتش عشق سردها گرم شودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۱۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #514
از آتش ناپیدا دارم دل بریانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۷۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2574
از آدمیی دمی بجائی ارزدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۱۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #515
از آن باده ندانم چون فنایمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۲۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1526
از آن مایی ای مولا اگر امروز اگر فرداPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #67
از آن مقام که نبود گشاد زود گذرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1155
از اصل چو حورزاد باشیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۵۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1551
از انبهی ماهی دریا به نهان گشتهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2311
از اول امروز حریفان خراباتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۳۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #334
از اول امروز چو آشفته و مستیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1477
از این اقبالگاه خوش مشو یک دم دلا تنهاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #54
از این تنگین قفس جانا پریدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۶۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2664
از این درخت بدان شاخ و بر نمی‌بینیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3095
از این پستی به سوی آسمان شوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2180
از باد همه پیام او میشنومPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۱۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1119
از بادهٔ لعل ناب شد گوهر ماPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #8
از بامداد روی تو دیدن حیات ماستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۵۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #450
از بامدادان ساغری پر کرد خوش خماره‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2445
از بانگ سرافیل دمیده است ربابPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #80
از بت باخبر من خبری می رسدمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1636
از بدی‌ها آن چه گویم هست قصدم خویشتنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1969
از برای صلاح مجنون راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #245
از بس که ریخت جرعه بر خاک ما ز بالاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #185
از بس که مطرب دل از عشق کرد نالهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2394
از بسکه برآورد غمت آه از منPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۸۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1386
از بسکه به نزدیک توام من دورمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۲۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1120
از بسکه دل تو دام حیلت افراختPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #150
از بسکه فساد و ابلهی زاد از منPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۸۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1387
از بلبل سرمست نوائی شنومPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۲۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1121
از بهر تو صد بار ملامت بکشمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۲۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1122
از بهر تو گر جان بدهم خوش میرمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۲۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1123
از بهر خدا بنگر در روی چو زر جاناPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #85
از بهر خدا عشق دگر یار مداریدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #655
از بهر مرغ خانه چون خانه‌ای بسازیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۳۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2937
از بهر چه در غم و زحیریدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #720
از بی‌یاری ظریفتر یاری نیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #151
از تاب تو نی یار و عدو میماندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۱۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #516
از ثور فلک شیر وفا میدوشمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۲۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1124
از جان بشنیده‌ام نوای غم توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۳۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1534
از جان بگریزم ار ز جان بگریزیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۶۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1668
از جمله طمع بریدنم آسانستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #152
از جهت ره زدن راه درآرد مراPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #208
از جوی خوشاب دوست آبی خوردمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۲۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1126
از حادثهٔ جهان زاینده مترسPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۷۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #976
از حاصل کار این جهانی کردنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۸۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1388
از حال ندیده تیره ایامان راPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #9
از حلاوت‌ها که هست از خشم و از دشنام اوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۹۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2196
از حلقهٔ گوش از دلم باخبر استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #153
از خاک در تو چون جدا می‌باشمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۲۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1127
از خاک کف پات سران حیرانندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۱۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #517
از خلق ز راه تیزهوشی نرهیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۷۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1670
از خویش خوشم نی نباشد خوشیمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۲۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1129
از خویشتن بجستن آرزو میکندمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۲۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1128
از دار ملک لم یزل ای شاه سلطان آمدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۳۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2434
از دخول هر غری افسرده‌ای در کار منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1971
از درد همیشه من دوا می‌بینمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۳۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1130
از درد چو جان تو به فریاد آیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۱۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #518
از دفتر عمر ما یکتا ورقی مانده‌ستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۲۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #327
از دل به دل برادر گویند روزنیستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۴۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #443
از دل رفته نشان می‌آیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۳۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #834
از دل سوی دلدار شکافست شکافPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۵۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1059
از دلبر ما نشان کی داردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۲۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #727
از دلبر نهانی گر بوی جان بیابیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۳۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2931
از دلم صورت آن خوب ختن می‌نرودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۷۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #778
از دور بدیده شمس دین راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #117
از دوستی دوست نگنجم در پوستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #154
از دوستیت خون جگر را بخورمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۵۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1155
از دیدن اغیار چو ما را مدد استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #155
از دیدن روئیکه ترا دیده بودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۱۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #519
از دیدهٔ کژ دلبر رعنا را چهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۹۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1596
از ذکر بسی نور فزاید مه راPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #10
از رسن زلف تو خلق به جان آمدندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۸۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #886
از رنج و ملال ما چه فریاد کنیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۷۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1671
از روز شریفتر شد از وی شب منPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۸۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1389
از روز قیامت جهان‌سوز بترسPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۷۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #977
از روی تو من همیشه گلشن بودمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۳۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1131
از زنگ لشکر آمد بر قلب لشکرش زنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۳۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2038
از سایهٔ عاشقان اگر دور شویPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۷۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1672
از سرو مرا بوی بالای تو می‌آیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #620
از سقاهم ربهم بین جمله ابرار مستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #398
از سوز غم تو آتش میطلبمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۳۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1132
از سوی دل لشکر جان آمدندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #999
از سینه پاک کردم افکار فلسفی راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #187
از شادی تو پر است شهر و وادیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۷۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1673
از شبنم عشق خاک آدم گل شدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۲۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #520
از شربت سودای تو هر جان که مزیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۲۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #521
از شهر تو رفتیم تو را سیر ندیدیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1490
از شهنشه شمس دین من ساغری را یافتمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۰۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1600
از شور و جنون رشک جنان را بزدمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۳۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1133
از صنع برآیم بر صانع باشمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۳۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1134
از طبع ملول دوست ما می‌دانیمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۳۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1135
از عاشق بدنام بیا ننگ مدارPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۶۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #869
از عشق ازل ترانه‌گویان گشتیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۷۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1674
از عشق تو دریا همه شور انگیزدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۲۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #522
از عشق تو من بلند قد می‌گردمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۳۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1137
از عشق تو هر طرف یکی شبخیزیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۷۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1675
از عشق تو گشتم ارغنون عالمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۳۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1136
از عشق خدا نه بر زیان خواهی شدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۲۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #523
از عقل دلیل آید و از عشق خلیلPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۸۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1085
از عمر که پربار شود هردم منPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۹۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1390
از عهد مگو که او نه بر پای من استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #156
از فراق شمس دین افتاده‌ام در تنگناPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #155
از قصه حال ما نپرسیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۵۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2751
از لب یار شکر را چه خبرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1110
از لشکر صبرم علمی بیش نماندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۲۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #524
از لطف تو هیچ بنده نومید نشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۲۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #525
از ما بت عیار گریزان باشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۲۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #526
از ما مرو ای چراغ روشنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۳۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1934
از ما مشو ملول که ما سخت شاهدیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۰۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1705
از مرگ چه اندیشی چون جان بقا داریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2594
از مطبخ غمهاش بلا میرسدمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۳۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1138
از من زر و دل خواستی ای مهر گسلPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۸۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1086
از مه من مست دو صد مشتریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۶۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3167
از نوح سفینه ایست میراث نجاتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #158
از نیکی تو طبع بداندیش نماندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۲۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #527
از هر چه ترنجیدی با دل تو بگو حالیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۲۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2621
از هرچه که آن خوشست نهی است مدامPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۳۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1139
از هوای شمس دین بنگر تو این دیوانگیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2811
از ورای سر دل بین شیوه‌هاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #175
از پگه ای یار زان عقار سماییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۳۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3032
از پی شمس حق و دین دیده گریان ماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #148
از چشم تو سحر مطلق آموخته‌امPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۲۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1125
از چشم پرخمارت دل را قرار ماندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۴۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #848
از چشمه جان ره شد در خانه هر مسکینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۸۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1881
از چهرهٔ آفتاب مهوش گردیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۶۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1669
از کفر و ز اسلام برون صحرائیست (Chon miravi bi man maro)Persian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #157
English
از کفر و ز اسلام برون صحرائیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #161
از کم خوردن زیرک و هشیار شویPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۷۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1677
از کنار خویش یابم هر دمی من بوی یارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1077
از گل قفس هدهد جانها تو کنیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۷۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1676
از گنج قدم شدیم ویرانهٔ اوPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۳۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1535
از یاد خدای مرد مطلق خیزدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۲۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #528
از یکی آتش برآوردم تو راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #173
استاد مرا بگفتم اندر مستیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۷۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1678
اسرار حقیقت نشود حل به سالPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۸۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1087
اسرار ز دست دادمی نتوانمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۴۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1140
اسرار شنو ز طوطی ربانیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۷۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1679
اسرار مرا نهانی اندر جان کنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۹۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1391
اسیر شیشه کن آن جنیان دانا راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #212
اشکم دهل شده‌ست از این جام دم به دمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۰۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1704
اضحکنی بنظرة، قلت له فهکذیArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۲۰۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3206
اطیب الاسفار عندی انتقالی من مکانArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۲۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2125
اطیب الاعمار عمر فی طریق العاشقینArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۲۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2126
افتاد دل و جانم در فتنه طراریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۶۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2567
افتاد مرا با لب او گفتاریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۸۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1680
افتادم افتادم در آبی افتادمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1494
افتاده مرا عجب شکاری چکنمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۴۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1141
افدی قمرا لاح علینا و تلالاArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #270
افسوس که بیگاه شد و ما تنهاPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #11
افسوس که طبع دلفروزیت نبودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۲۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #529
افغان کردم بر آن فغانم می‌سوختPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #160
افند کلیمیرا از زحمت ما چونیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۰۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2608
افندس مسین کاغا یومیندنArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۲۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2121
اقبل الساقی علینا حاملا کاس المدامArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1780
اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتیArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2813
الا ای باد شبگیرم بیار اخبار شمس الدینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1860
الا ای جان جان جان چو می‌بینی چه می‌پرسیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۴۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2541
الا ای جان قدس آخر به سوی من نمی‌آییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2560
الا ای رو ترش کرده که تا نبود مرا مدخلPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۳۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1337
الا ای روی تو صد ماه و مهتابPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #295
الا ای شمع گریان گرم می‌سوزPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1188
الا ای نقش روحانی چرا از ما گریزانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۵۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2558
الا ای یوسف مصری از این دریای ظلمانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۵۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2559
الا فی‌الغشق تشریفی و عیدیArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۲۰۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3208
الا میر خوبان هلا تا نرنجیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۲۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3122
الا هات حمرا کالعندمArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۳۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3131
الا یا ساقیا انی لظمن و مشتاقArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2269
الا یا مالکا رق‌الزمانArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۲۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3212
الام طماعیة العاذلArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3199
الجوهر فقر و سوی الفقر عرضArabic
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۴۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1047
الحذر از عشق حذر هر کی نشانی بودشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۱۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1217
الخمر و من‌الزق ینادیک تعالPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۹۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1095
السکر صار کاسدا من شفتیهArabic
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۹۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1597
العشق یقول لی تزینArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۲۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2123
العین لفقدکم کثیرالعبراتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #159
المنةالله که به تو پیوستمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۴۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1142
المنه لله که ز پیکار رهیدیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۷۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1478
الیوم من الوصل نسیم و سعودArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2265
امتزاج روح‌ها در وقت صلح و جنگ‌هاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #158
امروز بت خندان می‌بخش کند خندهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2316
امروز بحمدالله از دی بترست این دلPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۴۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1341
امروز بیا که سخت آراسته‌ایPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۶۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1765
امروز تو خوشتری و یا منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۳۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1930
امروز جمال تو بر دیده مبارک بادPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #597
امروز جمال تو سیمای دگر داردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #594
امروز جنون نو رسیده‌ستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۷۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #376
امروز حریف عشق بانگی زد فاشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۹۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #998
امروز خندانیم و خوش کان بخت خندان می‌رسدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۳۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #530
امروز خوش است دل که تو دوشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۳۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1238
امروز خوش است هر که او جان داردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۳۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #531
امروز خوشم با تو جان تو و فردا همPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۶۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1468
امروز خوشم به جان تو فردا نیزPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۴۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #942
امروز در این خانه کسی رقصانستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #163
امروز در این شهر نفیر است و فغانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۳۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2634
امروز دیدم یار را آن رونق هر کار راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #19
امروز روز شادی و امسال سال لاغPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1298
امروز روز شادی و امسال سال گلPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۴۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1348
امروز روز نوبت دیدار دلبرستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۴۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #448
امروز سرکشان را عشقت جلوه کردنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2036
امروز سماع است و شراب است و صراحیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۳۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2637
امروز سماع است و مدام است و سقاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2635
امروز سماعست و سماعست و سماعPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۴۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1048
امروز شهر ما را صد رونق‌ست و جانستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۴۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #440
امروز طوافست طوافست طوافPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۶۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1060
امروز ما یار جنون میخواهدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۳۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #532
امروز مرا سخت پریشان کردیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۸۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1681
امروز مراست روز میدان منشینPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۹۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1392
امروز مرده بین که چه سان زنده می‌شودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۷۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #874
امروز مرو از برم ای یار بسازPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۴۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #943
امروز مستان را نگر در مست ما آویختهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۷۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2275
امروز من از تشنه دهانی و خمارPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۷۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #870
امروز من و باده و آن یار پری زادهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۲۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2325
امروز من و جام صبوحی در دستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #164
امروز مها خویش ز بیگانه ندانیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۸۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1483
امروز مهم دست زنان آمده استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #165
امروز ندانم بچه دست آمده‌ایPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۶۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1766
امروز نگار ما نیامدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #711
امروز نیم ملول شادمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1577
امروز همه روز به پیش نظرمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۴۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1144
امروز چرخ را ز مه ما تحیریستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۵۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #458
امروز چنانم که خر از بار ندانمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۸۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1487
امروز چه روز است که خورشید دوتاستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #162
امروز چو حلقه مانده بیرون دریمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۴۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1143
امروز چو هر روز خرابیم، خراب (Emrooz cho har rooz kharābim, kharāb)Persian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #81
Tajik
امروز گزافی ده آن باده نابی راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #80
امروز یکی گردش مستانه کنمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۴۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1145
امسال بلبلان چه خبرها همی‌دهندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #877
امسی و اصبح بالجوی اتعذبPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #319
امشب آمد خیال آن دلبر چستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #166
امشب از چشم و مغز خواب گریختPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۰۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #501
امشب ای دلدار مهمان توییمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1673
امشب برو ای خواب اگر بنشینیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۸۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1682
امشب جان را ببر از تن چاکر تمامPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1716
امشب ز برای دل اصحاب مخسبPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #82
امشب ساقی به مشک می گردان کردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۳۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #534
امشب شب آن دولت بی‌پایانستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #167
امشب شب آن نیست که از خانه روندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۳۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #535
امشب شب آنست که جان شبهاستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #168
امشب شب من بسی ضعیف و زار استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #169
امشب عجبست ای جان گر خواب رهی یابدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #599
امشب منم و طواف کاشانهٔ دوستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #170
امشب منم و هزار صوفی پنهانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۹۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1393
امشب منم و یکی حریف چو منیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۸۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1684
امشب هردل که همچو مه در طلب استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #171
امشب همه شب نشسته اندر حزنمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۵۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1152
امشب پریان را من تا روز به دلداریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2595
امشب چه لطیف و با نوا می‌گرددPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۳۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #533
امشب که حریف دلبر دلداریمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۴۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1146
امشب که حریف مشتری و ماهمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۴۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1147
امشب که شراب جان مدامست مدامPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۴۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1148
امشب که غم عشق مدامست مدامPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۴۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1149
امشب که فتاده‌ای به چنگال رهیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۸۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1683
امشب که مه عشق تمامست تمامPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۵۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1150
امشب که همی رسد ز دلدار سلامPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۵۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1151
امشب که گشاده است صنم با ما رازPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۴۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #944
املا قدح البقا ندیمی!Arabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۲۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3213
امیر حسن خندان کن چشم راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #107
امیر دل همی‌گوید تو را گر تو دلی داریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۰۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2502
انا فتحنا عینکم فاستبصروا الغیب البصرArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1016
انا لا اقسم الا برجال صدقوناArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #278
انتم الشمس و القمر منکم السمع و البصرArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۷۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1176
انجیرفروش را چه بهترPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1055
انجیرفروش را چه بهتر جاناPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #12
اندر این جمع شررها ز کجاستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #433
اندر بر خویشم بفشاری همه خوشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۹۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #999
اندر دل بی‌وفا غم و ماتم بادPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۳۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #536
اندر دل ما تویی نگاراPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #114
اندر دل من درون و بیرون همه او استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #172
اندر دل من مها دل‌افروز توئیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۸۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1685
اندر دل هر کس که از این عشق اثر نیستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #333
اندر دو جهان دلبر و جانم تو بسیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۸۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1686
اندر دو کون جانا بی‌تو طرب ندیدمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1690
اندر رمضان خاک تو زر میگرددPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۳۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #537
اندر ره حق چو چست و چالاک شویPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۸۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1687
اندر ره فقر دیده نادیده کنندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۳۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #538
اندر سر ما همت کاری دگر استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #173
اندر سر من نبود جز رای صلاحPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۵۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #459
اندر سرم ار عقل و تمیز است توئیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۸۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1688
اندر شکست جان شد پیدا لطیف جانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۵۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2957
اندر طلب آن قوم که بشتافته‌اندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۳۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #539
اندر طلب دوست همی بشتابمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۵۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1153
اندر قمارخانه چون آمدی به بازیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2971
اندر مصاف ما را در پیش رو سپر نیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۴۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2942
اندر میان جمع چه جان است آن یکیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2995
اندرآ ای اصل اصل شادمانی شاد باشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۴۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1243
اندرآ ای مه که بی‌تو ماه را استاره نیستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۰۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #401
اندرآ با ما نشان ده راستکPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1320
اندرآ در خانه یارا ساعتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۰۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2905
اندرآ عیش بی‌تو شادان نیستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۰۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #502
اندرآمد شاه شیرینان ترشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1260
اندک اندک جمع مستان می‌رسندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #819
اندک اندک راه زد سیم و زرشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1255
اندیشه را رها کن اندر دلش مگیرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۲۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1122
اندیشه مکن بکن تو خود را در خوابPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #83
اندیشه و غم را نبود هستی و تابPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #84
اندیشهٔ دهرت ز چه بگداخت جگرPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۷۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #871
اندیشهٔ هشیار تو هشیار کشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۴۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #540
انصاف بده که عشق نیکوکار استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #174
انوار صلاح دین برانگیخته بادPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۴۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #541
انگورم و در زیر لگد می‌گردمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۵۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1154
اه چه بی‌رنگ و بی‌نشان که منمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۵۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1759
او پاک شده است و خام ار در حرم استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #175
اول به هزار لطف بنواخت مراPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #13
اول نظر ار چه سرسری بودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #714
اول که رخم زرد و دلم پرخون بودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۴۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #542
اکنون که رخت جان جهانی بربودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۳۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #530
اگر آب و گل ما را چو جان و دل پری بودیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۲۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2524
اگر آتش است یارت تو برو در او همی‌سوزPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1197
اگر آن میی که خوردی به سحر نبود گیراPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #165
اگر الطاف شمس الدین بدیده برفتادستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2516
اگر امروز دلدارم درآید همچو دی خندانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2119
اگر امروز دلدارم کند چون دوش بدمستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۱۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2518
اگر امشب بر من باشی و خانه نرویPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۸۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2886
اگر او ماه منستی شب من روز شدستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2819
اگر باده خوری باری ز دست دلبر ما خورPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۲۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1023
اگر به خشم شود چرخ هفتم از تو بریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3070
اگر به عقل و کفایت پی جنون باشمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۴۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1747
اگر بگذشت روز ای جان به شب مهمان مستان شوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۶۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2164
اگر بی‌من خوشی یارا به صد دامم چه می‌بندیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۵۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2554
اگر تو عاشق عشقی و عشق را جویاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #213
اگر تو عاشقی غم را رها کنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۰۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1905
اگر تو مست شرابی چرا حشر نکنیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۶۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3062
اگر تو مست وصالی رخ تو ترش چراستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۸۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #489
اگر تو نیستی در عاشقی خامPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1495
اگر تو همره بلبل ز بهر گلزاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۸۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3087
اگر تو یار نداری چرا طلب نکنیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۶۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3061
اگر حریف منی پس بگو که دوش چه بودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1013
اگر حوا بدانستی ز رنگتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۶۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #361
اگر خواب آیدم امشب سزای ریش خود بیندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #582
اگر خواهی مرا می در هوا کنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1914
اگر خورشید جاویدان نگشتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۷۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2678
اگر درآید ناگه صنم زهی اقبالPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۵۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1356
اگر درد مرا درمان فرستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۵۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2658
اگر دل از غم دنیا جدا توانی کردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۵۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #959
اگر دمی بنوازد مرا نگار چه باشدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۰۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #901
اگر دمی بگذاری هوا و نااهلیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3091
اگر ز حلقه این عاشقان کران گیریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۵۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3057
اگر زمین و فلک را پر از سلام کنیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۳۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1731
اگر زهر است اگر شکر چه شیرین است بی‌خویشیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۰۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2504
اگر سرمست اگر مخمور باشمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1513
اگر سزای لب تو نبود گفته منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۸۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2083
اگر شد سود و سرمایه چه غمگینی چو من هستمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1420
اگر صد همچو من گردد هلاک او را چه غم داردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #565
اگر عاشق را فنا و مردن باشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۷۸۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #786
اگر عالم همه پرخار باشدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۶۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #662
اگر عشقت به جای جان ندارمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1510
اگر مر تو را صلح آهنگ نیستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #495
اگر مرا تو نخواهی دلم تو را خواهدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۴۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #942
اگر مرا تو نخواهی دلم تو را نگذاردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۰۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #903
اگر مرا تو ندانی بپرس از شب تاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۴۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3041
اگر نه عاشق اویم چه می‌پویم به کوی اوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۶۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2161
اگر نه عشق شمس الدین بدی در روز و شب ما راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #71
اگر چرخ وجود من از این گردش فروماندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #592
اگر چه شرط نهادیم و امتحان کردیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1729
اگر چه لطیفی و زیبالقاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3120
اگر چه ما نه خروس و نه ماکیان داریمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۴۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1743
اگر کی در فرینداش یوقسا یاوزPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۸۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1183
اگر گل‌های رخسارش از آن گلشن بخندیدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۲۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2525
اگر گم گردد این بی‌دل از آن دلدار جوییدشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۲۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1221
اگر یار مرا از من برآریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۸۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2686
اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۲۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2521
ای آب از این دیدهٔ بیخواب بروPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۳۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1536
ای آب حیات قطره از آب رختPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #176
ای آتش بخت سوی گردون رفتیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۸۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1689
ای آسمان این چرخ من زان ماه رو آموختمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۷۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1378
ای آسمان که بر سر ما چرخ می‌زنیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2997
ای آفتاب سرکشان با کهکشان آمیختیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۴۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2440
ای آمده بامداد شوریده و مستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #177
ای آمده ز آسمان درین عالم دیرPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۷۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #872
ای آن که از عزیزی در دیده جات کردندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۴۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #849
ای آن که بر اسب بقا از دیر فانی می‌رویPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۳۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2430
ای آن که مر مرا تو به از جان و دیده‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۷۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2972
ای آنک از میانه کران می‌کنی مکنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۵۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2052
ای آنک امام عشقی تکبیر کن که مستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2933
ای آنک اندر باغ جان آلاجقی برساختیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2433
ای آنک به دل‌ها ز حسد خار خلیدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۳۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2638
ای آنک تو خواب ما ببستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۴۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2741
ای آنک تو را ما ز همه کون گزیدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۳۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2332
ای آنک تو شاه مطربانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۵۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2753
ای آنک جان ما را در گلشکر کشیدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۵۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2950
ای آنک جمله عالم از توست یک نشانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۵۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2959
ای آنک پیش حسنت حوری قدم دو آیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۵۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #851
ای آنکه به جان این جهانی زندهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۰۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1600
ای آنکه به جز شادی و جز نور نه‌ایPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۶۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1767
ای آنکه به لطف دلستان همه‌ایPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۶۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1768
ای آنکه به کوی یار ما افتادیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۹۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1690
ای آنکه تو از دوش بیادم دادیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۹۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1691
ای آنکه تو بر فلک وطن داشته‌ایPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۶۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1769
ای آنکه تو جان بنده را جان شده‌ایPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۷۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1770
ای آنکه تو خون عاشقان آشامیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۹۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1692
ای آنکه تو دیر آمده‌ای در کتابPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #85
ای آنکه تو یوسف منی من یعقوبPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #86
ای آنکه حریف بازی ما بده‌ایPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۷۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1771
ای آنکه درینجهان چو تو پاکی نیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #178
ای آنکه دلت باید در وی منگرPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۷۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #873
ای آنکه رخت چو آتش افروخته‌ایPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۷۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1772
ای آنکه ره گریز می‌اندیشیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۹۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1693
ای آنکه ز تو مشکلم آسان گرددPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۴۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #543
ای آنکه ز حال بندگان میدانیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۹۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1695
ای آنکه ز حد برون جان‌افزاییPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۹۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1694
ای آنکه ز خاک تیره نطعی سازیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۹۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1696
ای آنکه صلیب دار و هم ترسائیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۹۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1697
ای آنکه طبیب دردهای مائیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۹۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1698
ای آنکه غلام خسرو شیرینیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۹۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1699
ای آنکه مرا بستهٔ صد دام کنیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۰۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1700
ای آنکه مرا به لطف بنواخته‌ایPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۷۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1773
ای آنکه مرا دهر زبان میدانیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۰۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1701
ای آنکه نخست بر سحر چشم تو زدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۴۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #544
ای آنکه نظر به طعنه میاندازیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۰۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1702
ای آنکه نیافت ماه شب گرد تراPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #15
ای آنکه چو آفتاب فرداست بیاPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #14
ای آنکه کنی کون و مکانرا محدثPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۵۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #457
ای آنکه گرفت شربت از مشرب ماPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #29
ای آنکه گرفته‌ای به دستان دستانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۹۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1394
ای آینه فقیری جانی و چیز دیگرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۱۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1115
ای ابر که تو جهان خورشیدانیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۰۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1703
ای از تو خاکی تن شده تن فکرت و گفتن شدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۸۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2281
ای از تو مرا گوش پرودیده بهیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۰۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1704
ای از تو من برسته ای هم توام بخوردهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2399
ای از جمال حسن تو عالم نشانه‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2973
ای از دل و جان لطیفتر قالب توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۳۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1537
ای از قدمت خاک زمین خرم و شادPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۴۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #545
ای از نظرت مست شده اسم و مسماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #98
ای از ورای پرده‌ها تاب تو تابستان ماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #29
ای از کرم تو کار ما راستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #382
ای اشک روان بگو دل‌افزای مراPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #16
ای اطلس دعوی ترا معنی بردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۴۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #546
ای امتان باطل بر نان زنید بر نانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۲۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2027
ای اهل صبوح در چه کاریدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #719
ای اهل صفا که در جهان گردانیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۴۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #548
ای اهل مناجات که در محرابیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۴۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #549
ای با تو جهان ظریف و شادی بارهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۰۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1605
ای با من و پنهان ز دل (Ey bā man o penhaan cho del, az del salaamat mikonam)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1377
ای باد بی‌آرام ما با گل بگو پیغام ماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #13
ای باد سحر به کوی آن سلسله مویPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۰۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1705
ای باد سحر تو از سر نیکوئیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۰۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1706
ای باد سحر خبر بده مر ما راPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #17
ای باد صبا به کوی آن دلبر کشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۰۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1000
ای باده تو باشی که همه داد کنیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۰۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1707
ای باطل اگر ز حق گریزی چکنیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۰۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1708
ای باغ خدا که پر بت و پر حوریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۰۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1709
ای باغ همی‌دانی کز باد کی رقصانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۰۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2605
ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1794
ای باقی و بقای تو بی‌روز و روزگار (Ey baaghi)PersianEnglish
ای بانگ رباب از تو تابی دارمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۵۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1157
ای بانگ رباب از کجا می‌آئیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۱۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1710
ای ببرده دل تو قصد جان مکنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2019
ای بخاری را تو جان پنداشتهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2382
ای بداده دیده‌های خلق را حیرانییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2810
ای بر سر بازارت صد خرقه به زناریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2599
ای بر سر بازاری دستار چنان کردهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۲۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2326
ای بر سر ره نشسته ره می‌طلبیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۱۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1712
ای بر سر هر سنگی از لعل لبت نوریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۰۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2601
ای بر سر و پا گشته داری سر حیرانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۰۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2603
ای بر نمک تو خلق نانی بزدهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۰۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1602
ای برادر تو چه مرغی خویشتن را بازبینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۵۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1951
ای برادر عاشقی را درد باید درد کوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۰۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2206
ای برده اختیارم تو اختیار ماییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2965
ای برده نماز من ز هنگامPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۵۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1556
ای بروییده به ناخواست به مانند گیاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #168
ای بس فراز و شیب که کردم طلب گریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2992
ای بس که از آواز دش وامانده‌ام زین راه منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۰۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1807
ای بسته تو خواب من به چشم جادوPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۳۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1539
ای بسته حجاب، پردها را بردارPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۱۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #915
ای بلبل مست بوستانی برگوPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۴۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1540
ای بمرده هر چه جان در پای اوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۲۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2224
ای بنده اگر تو خواجه بشناختییPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۱۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1713
ای بنده بازگرد به درگاه ما بیاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #197
ای بنده بدانکه خواجهٔ شرق اینستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #179
ای بندهٔ سردی به زمستان چون زاغPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۵۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1053
ای به انکار سوی ما نگرانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۲۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2025
ای به میدان‌های وحدت گوی شاهی باختهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۶۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2368
ای بهار سبز و تر شاد آمدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2920
ای بود تو از کی نی وی ملک تو تا کی نیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۷۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2578
ای بوده سماع آسمانرا ره و درPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۷۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #874
ای بکرده رخت عشاقان گروPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۲۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2226
ای بگرفته از وفا گوشه کران چرا چراPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #50
ای بگفته در دلم اسرارهاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #177
ای بی تو حیات‌ها فسردهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۵۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2354
ای بی‌ادبانه من ز تو نالیدهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۰۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1603
ای بی‌تو حرام زندگانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۳۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2734
ای بی‌تو حرام زندگانی ای جانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۹۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1395
ای بی‌تو حرام زندگانی کردنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۹۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1396
ای بی‌تو محال جان فزاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2766
ای بی‌خبر از مغز شده غره بپوستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #180
ای بی‌وفا جانی که او بر ذوالوفا عاشق نشدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۲۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #523
ای ترک ماه چهره چه گردد که صبح توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2233
ای ترک چرا به زلف چون هندوئیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۱۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1715
ای تن تو نمیری که چنان جان با تستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #181
ای تن و جان بنده او بند شکرخنده اوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۴۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2141
ای تنگ شکر از ترشان چشم بدوزPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۳۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #931
ای تو آب زندگانی فاسقناPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #180
ای تو امان هر بلا ما همه در امان توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۵۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2153
ای تو بداده در سحر از کف خویش باده‌امPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۰۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1409
ای تو برای آبرو آب حیات ریختهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۸۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2286
ای تو ترش کرده رو تا که بترسانیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۱۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1718
ای تو جان صد گلستان از سمن پنهان شدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2795
ای تو خموش پرسخن چیست خبر بیا بگوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۴۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2149
ای تو را گردن زده آن تسخرت بر گرد نانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۶۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1967
ای تو ز خوبی خویش آینه را مشتریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۱۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3018
ای تو ملول از کار من من تشنه تر هر ساعتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۴۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2443
ای تو نگار خانگی خانه درآ از این سفرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1020
ای تو ولی احسان دل ای حسن رویت دام دلPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1333
ای تو پناه همه روز محنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۰۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2109
ای تو چو خورشید و شه خاص منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2113
ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1698
ای جان ای جان فی ستر اللهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۱۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2418
ای جان تو بر مقصران آشفتهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۰۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1604
ای جان تو جانم را از خویش خبر کردهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2313
ای جان جان جان‌ها جانی و چیز دیگرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1113
ای جان جهان به حق احسانت مروPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۴۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1541
ای جان جهان جان و جهان باقی نیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #182
ای جان جهان جان و جهان بندهٔ توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۴۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1542
ای جان جهان جز تو کسی کیست بگوPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۴۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1543
ای جان جهان و روشنائی همه خوشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۰۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1001
ای جان خبرت هست که جانان تو کیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #183
ای جان ز دل تو بر دل من راهستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #184
ای جان سماع و روزه و حج و نمازPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۳۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #932
ای جان لطیف بیغم عشق مسازPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۳۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #933
ای جان لطیف و ای جهانمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۶۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1568
ای جان منزه ز غم پالودنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۹۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1398
ای جان و ای دو دیده بینا چگونه‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۸۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2987
ای جان و جهان آخر از روی نکوکاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2598
ای جان و جهان چه می‌گریزیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۵۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2750
ای جان و جهان، جان و جهان گم کردمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۵۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1158
ای جان و دل از عشق تو در بزم تو پا کوفتهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2282
ای جان و قوام جمله جان‌هاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #115
ای جان گذرکرده از این گنبد ناریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۳۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2632
ای جان، چندان خوبی، نوباوهٔ یعقوبیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۸۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3183
ای جانب عشاق به خیره نگرانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۳۹۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1397
ای جانک من چونی یک بوسه به چند ای جانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۶۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1867
ای جبرئیل از عشق تو اندر سما پا کوفتهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۷۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2276
ای جنبش هر شاخی از لون دگر میوهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۲۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2327
ای جهان آب و گل تا من تو را بشناختمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۸۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1585
ای جهان برهم زده سودای تو سودای توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۰۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2202
ای جهان را دلگشا اقبال عشقPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۰۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1309
ای حسرت خوبان جهان روی خوشتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #185
ای حیله‌هات شیرین تا کی مرا فریبیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2945
ای خان و مان بمانده و از شهر خود جداPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #199
ای خاک درت ز آب کوثر خوشترPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۷۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #875
ای خاک کف پایت رشک فلکی بودهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۱۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2317
ای خجل از تو شکر و آزادیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۴۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3141
ای خدا از عاشقان خشنود بادPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۲۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #826
ای خدا این وصل را هجران مکنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2020
ای خداوند یکی یار جفاکارش دهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2377
ای خدایی که مفرح بخش رنجوران توییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۷۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2778
ای خدایی که چو حاجات به تو برگیرندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #777
ای خراب اسرارم از اسرار تو اسرار توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2197
ای خرمنت از سنبلهٔ آب حیاتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #186
ای خفته به یاد یار برخیزPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1190
ای خفته شب تیره هنگام دعا آمدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #611
ای خواب به جان تو زحمت ببری امشبPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #291
ای خواب مرا بسته و مدفون کردهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۰۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1606
ای خواجه بازرگان از مصر شکر آمدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #613
ای خواجه بفرما به کی مانم به کی مانمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1488
ای خواجه به خواب درنبینی ما راPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #19
ای خواجه ترا غم جمال و جاهستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #187
ای خواجه تو عاقلانه می‌باشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۳۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1239
ای خواجه تو چه مرغی نامت چه چرا شاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۲۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2622
ای خواجه ز هر خیال پر باد شویPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۱۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1719
ای خواجه سلام علیک از زحمت ما چونیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۷۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2576
ای خواجه سلام علیک من عزم سفر دارمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1455
ای خواجه نمی‌بینی این روز قیامت راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #75
ای خواجه چرا بی‌پر و بالم کردیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۱۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1718
ای خواجه گنه مکن که بدنام شویPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۲۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1720
ای خورده مرا جگر برای دگرانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۰۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1400
ای خورشیدی که چهره افروخته‌ایPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۷۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1774
ای خوشا روز که پیش چو تو سلطان میرمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۳۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1639
ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1598
ای خوشا عیشی که باشد ای خوشا نظاره‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۰۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2805
ای خوی تو در جهان می و شیر ای جانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۰۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1401
ای خیالت در دل من هر سحورPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۰۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1105
ای خیالی که به دل می‌گذریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2929
ای خیره نظر در جو پیش آ و بخور آبیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2580
ای داد که هست جمله بیدار از منPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۰۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1402
ای داده بنان گوهر ایمانی راPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #20
ای داده جان را لطف تو خوشتر ز مستی حالتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۴۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2448
ای داده مرا به خواب در بیداریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۲۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1721
ای داده مرا چو عشق خود بیداریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۲۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1722
ای داروی فربهی و جان عاشقPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۶۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1067
ای دام هزار فتنه و طراریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۲۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1723
ای در دل من میل و تمنا همه توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۴۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1545
ای در دل من نشسته بگشاده دریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۲۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1724
ای در دل من نشسته شد وقت نشستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #188
ای در دل هر کسی ز مهرت تابیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۲۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1725
ای در دو جهان یگانه تعجیل مکنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۰۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1403
ای در سر زلف تو پریشانیهاPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #21
ای در طلب گره‌گشائی مردهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۰۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1607
ای در طواف ماه تو ماه و سپهر مشتریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2429
ای در غم بیهوده رو کم ترکوا برخوانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۷۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1872
ای در غم تو به سوز و یاربPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #297
ای در ما را زده شمع سرایی درآPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #209
ای درآورده جهانی را ز پایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۰۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2902
ای دریا دل تو گوهر و مرجان راPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #22
ای دریغا در این خانه دمی بگشودیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2870
ای دریغا که حریفان همه سر بنهادندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۸۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #783
ای دریغا که شب آمد همه از هم ببریمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۵۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1652
ای دشمن جان و جان شیرین که توئیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۲۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1726
ای دشمن روزه و نمازمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1565
ای دشمن عقل من وی داروی بی‌هوشیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۰۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2602
ای دشمن عقل و جان شیرینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۳۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1932
ای دف تو بخوان ز دفتر مشتاقانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۰۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1404
ای دل اثر صبح گه شام که دیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۵۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #550
ای دل اگر کم آیی کارت کمال گیردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #860
ای دل اگرت رضای دلبر بایدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۵۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #551
ای دل اگرت طاقت غم نیست بروPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۴۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1546
ای دل این ره به قیل و قالت ندهندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۵۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #552
ای دل به ادب بنشین برخیز ز بدخوییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2620
ای دل به غمش ده جان یعنی بنمی ارزدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۰۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #607
ای دل به کجایی تو آگاه هیی یا نهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۲۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2321
ای دل بچه زهره خواستی یاری راPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #23
ای دل بگذر ز عشق و معشوق و دیارPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۷۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #877
ای دل بی‌بهره از بهرام ترسPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۰۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1209
ای دل بی‌قرار من راست بگو چه گوهریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2480
ای دل تا ریش و خسته میدارندتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #189
ای دل تو اگر هزار دلبر داریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۲۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1727
ای دل تو بدین مفلسی و رسوائیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۲۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1728
ای دل تو بهر خیال مغرور مشوPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۴۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1547
ای دل تو بگو هستم چون ماهی بر تابهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۲۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2323
ای دل تو در این غارت و تاراج چه دیدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۲۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2626
ای دل تو در این واقعه دمسازی کنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۰۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1405
ای دل تو دمی مطیع سبحان نشدیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۲۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1729
ای دل تو و درد او اگر خود مردیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۳۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1730
ای دل تو و درد او که درمان اینستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۹۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #190
ای دل رفته ز جا بازمیاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #183
ای دل ز بامداد تو بر حال دیگریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۷۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2978
ای دل ز جفای دلستانان مگریزPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۳۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #934
ای دل ز جهانپان چرا داری بیمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۶۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1161
ای دل ز شاه حوران یا قبله صبورانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۳۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2034
ای دل سر آرزو به پای اندر بندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۵۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #553
ای دل سرمست، کجا می‌پری؟Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3166
ای دل سرگشته شده در طلب یاوه رویPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۵۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2457
ای دل شکایت‌ها مکن تا نشنود دلدار منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1797
ای دل صافی دم ثابت قدمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1769
ای دل فرورو در غمش کالصبر مفتاح الفرجPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #519
ای دل من در هوایت همچو آب و ماهیانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۶۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1968
ای دل نگویی چون شدی ور عشق روزافزون شدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۵۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2452
ای دل همه رخت را در این کوی اندازPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۳۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #935
ای دل چه اندیشیده‌ای در عذر آن تقصیرهاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3
ای دل چه حدیث ماجرا می‌جوئیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۳۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1733
ای دل چه شدی ز دست دستی میزنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۰۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1406
ای دل چو به صدق از تو نیاید کاریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۳۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1731
ای دل چو بهر خسی نشینی چکنمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۶۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1160
ای دل چو نمی‌گردد در شرح زبان منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1877
ای دل چو وصال یار دیدی حالیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۳۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1732
ای دل چون آهنت بوده چو آیینه‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3012
ای دل گر ازین حدیث آگاهی توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۴۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1548
ای دل، اثر صبح، گه شام که دیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۸۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #683
ای دلارام من و ای دل شکنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2012
ای دلبر بی‌دلان صوفیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۵۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2752
ای دلبر بی‌صورت صورتگر سادهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۳۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2331
ای دلبر عیار دل نیکوفرPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۷۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #876
ای دلزار محنت و بلا داریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۴۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3146
ای دلی کز گلشکر پرورده‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۲۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2925
ای دم به دم مصور جان از درون تنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۴۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2049
ای دهان آلوده جانی از کجا می خورده‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2812
ای دو چشمت جاودان را نکته‌ها آموختهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۶۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2362
ای دوست به حق آنکه جان را جانیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۳۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1734
ای دوست به دوستی قرینیم تو را (Ey doost be doosti gharinim to rā)Persian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #24
Tajik
ای دوست بهر سخن در جنگ زنیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۳۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1735
ای دوست ترا رسد اگر ناز کنیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۳۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1736
ای دوست ز شهر ما ناگه به سفر رفتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2565
ای دوست ز من طمع مکن غمخواریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۳۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1737
ای دوست شکارم و شکاری دارمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۵۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1159
ای دوست شکر بهتر یا آنک شکر سازد (Ey doost shekar behtar yā ānke shekar sāzad)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #628
ای دوست شکر خوشتر یا آنک شکر سازدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۰۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #605
ای دوست عتاب را رها کنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1928
ای دوست قبولم کن و جانم بستان (Ey doost ghaboolam kon-o jaanam besetaan)Persian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۰۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1407
Tajik
ای دوست مرا دمدمه بسیار مدهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۰۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1608
ای دوست مکن که روزها را فرداستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۹۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #191
ای دوست مگو تو بنده‌ای یا آزادPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۵۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #554
ای دوست که دل ز دوست برداشته‌ایPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۷۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1775
ای دوش ز دست ما رهیدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2355
ای دیده تو از گریه زبون می‌نشویPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۳۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1738
ای دیده راست راست دیدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۴۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2349
ای دیده ز نم زبون نگشتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۲۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2726
ای دیده مرا بر در واپس بکشیده سرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1033
ای دیده من جمال خود اندر جمال توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۳۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2234
ای ذره ز خورشید توانی بگریزPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۳۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #936
ای ذکرِ تو مانعِ تماشای تو دوست (Ey zekre to māne'e tamāshāye to doost)Persian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۹۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #192
Tajik
ای راحت و آرامگه پیوستمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۶۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1162
ای رخ خندان تو مایه صد گلستانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۶۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2063
ای رخت فکنده تو بر اومید و حذر برPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1036
ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتهاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1
ای رفته ز یاران تو به یک گوشه کرانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۰۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1408
ای رها کرده تو باغی از پی انجیرکیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۷۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2776
ای روترش به پیشم بد گفته‌ای مرا پسPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1211
ای روز الست ملک و دولت راندهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۰۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1609
ای روز برآ که ذره‌ها رقص کنندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۵۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #555
ای روز مبارک و خجستهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۶۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2361
ای روز نشاط روشنی وقت تو خوشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۱۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1012
ای رونق نوبهار برگوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2191
ای رونق هر گلشنی وی روزن هر خانه‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۳۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2432
ای روی ترا غلام گلنار مخسپPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #88
ای روی ترا پیشه جهان‌آرائیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۳۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1739
ای روی تو باغ و چمن هر دو جهانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۰۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1409
ای روی تو رویم را چون روی قمر کردهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2314
ای روی تو نوبهار خندانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۲۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1924
ای روی تو کعبهٔ دل و قبلهٔ جانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۱۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1410
ای روی مه تو شاد خندانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۲۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1923
ای روی چو آفتاب تو شادی کشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۱۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1013
ای ز بگه خاسته سر مست مستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۱۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #517
ای ز تو مه پای کوبان وز تو زهره دف زنانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۴۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1940
ای ز رویت تافته در هر زمانی نور نوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۰۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2209
ای ز مقدارت هزاران فخر بی‌مقدار راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #159
ای ز هجران تو مردن طرب و راحت منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۰۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2000
ای ز هجرانت زمین و آسمان بگریستهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۶۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2364
ای ز هندستان زلفت رهزنان برخاستهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۶۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2363
ای ز گلزار جمالت یاسمن پا کوفتهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2365
ای زادهٔ ساقی هله از غم بگذرPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۷۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #878
ای زخم تو خوشتر از دوای دگرانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۱۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1411
ای زخم زننده بر رباب دل منPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۱۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1412
ای زده مطرب غمت در دل ما ترانه‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۸۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2486
ای زلف پر از مشک تتاری همه خوشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۱۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1014
ای زندگی تن و توانم همه توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۴۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1549
ای زیان و ای زیان و ای زیانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۲۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2022
ای زیان و ای زیان و ای زیان و ای زیانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1955
ای ساقی از آن باده که اول دادیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۴۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1740
ای ساقی اگر سعادتی هست تراستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۹۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #193
ای ساقی باده معانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۳۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2732
ای ساقی جان برین خوش آواز بروPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۵۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1550
ای ساقی جان مطرب ما را چه شده استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۹۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #194
ای ساقی جان پر کن آن ساغر پیشین راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #81
ای ساقی جان که سرده ایامیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۴۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1741
ای ساقی روشن دلان بردار سغراق کرمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1382
ای ساقی و دستگیر مستانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۲۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1921
ای ساقیی که آن می احمر گرفته‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2982
ای ساکن جان من آخر به کجا رفتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۸۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2587
ای سبزی هر درخت و هر باغ و گیاPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #25
ای سخت گرفته جادوی راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #116
ای سر روان باد خزانت مرسادPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۵۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #556
ای سر سبب اندر سبب اندر سببیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۴۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1742
ای سر مردان برگو برگوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۴۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2246
ای سراندازان همه در عشق تو پا کوفتهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2366
ای سرده صد سودا دستار چنین می کنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۸۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1885
ای سرو ز قامت تو قد دزدیدهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۱۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1610
ای سرو و گل بستان بنگر به تهی دستانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1865
ای سنایی عاشقان را درد باید درد کوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2199
ای سنایی گر نیابی یار یار خویش باشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۴۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1244
ای سنجق نصرالله وی مشعله یاسینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۶۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1863
ای سنگ دل تو جان را دریای پرگهر کنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۴۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2042
ای سنگ ز سودای لبت آبستانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۱۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1413
ای سوخته یوسف در آتش یعقوبیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۸۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2581
ای سودائی برو پی سودا باشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۱۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1015
ای سگ قصاب هجر خون مرا خوش بلیسPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1213
ای سیرگشته از ما ما سخت مشتهیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۸۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2981
ای شاخ گلی که از صبا می‌رنجیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۴۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1743
ای شاد که ما هستیم اندر غم تو جاناPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #90
ای شادی آن روزی کز راه تو بازآییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2613
ای شادی راز تو هزاران شادیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۴۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1744
ای شاه تو ترکی عجمی وار چراییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۴۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2643
ای شاه تو مات گشته را مات مکنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۱۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1414
ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #28
ای شاه مسلمانان وی جان مسلمانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2571
ای شاهد سیمین ذقن درده شرابی همچو زرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۱۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1015
ای شب خوش رو که تویی مهتر و سالار حبشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۱۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1218
ای شب ز می تو مر مرا مستی نیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۹۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #196
ای شب شادی همیشه بادی شاداPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #26
ای شب چه شبی که روزها چاکر تستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۹۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #195
ای شده از جفای تو جانب چرخ دود منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۲۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1822
ای شعشعه نور فلق در قبه مینای توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2135
ای شمع تو صوفی صفتی پنداریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۴۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1745
ای شه جاودانی وی مه آسمانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2892
ای شهسوار خاص بک کز عالم جان تاختیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۴۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2446
ای شکران ای شکران کان شکر دارم از اوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۴۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2146
ای صاف که می شور و چنین می‌گردیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۴۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1746
ای صبا بادی که داری در سر از یاری بگوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۰۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2200
ای صبا حالی ز خد و خال شمس الدین بیارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۸۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1081
ای صد هزار خرمن‌ها را بسوختهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۰۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2401
ای صلح تو با بنده همه جنگ آمیزPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۳۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #937
ای صنم گلزاری چند مرا آزاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3028
ای صورت روحانی امروز چه آوردیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2592
ای صوفیان عشق بدرید خرقه‌هاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #198
ای صید رخ تو شیر و آهوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۹۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2193
ای طالب اگر ترا سر این راهستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۹۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #197
ای طالب دنیا تو یکی مزدوریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۴۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1747
ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌هاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2
ای طبل رحیل از طرف چرخ شنیدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۳۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2334
ای طربناکان ز مطرب التماس می‌کنیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۴۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #747
ای طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین نواPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #11
ای ظریف جهان سلام علیکPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۲۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1322
ای ظل تو از سایهٔ طوبی خوشترPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۷۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #879
ای ظلمت شب مانع خورشید مشوPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۵۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1551
ای عادت تو خشم و جفا ورزیدنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۱۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1415
ای عادت عشق عین ایمان خوردنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۱۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1416
ای عارف خوش کلام برگوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2192
ای عارف گوینده نوائی برگوPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۵۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1552
ای عاشق بیچاره شده زار به زر برPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1035
ای عاشق گفتار و تفاصیل سخنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۱۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1417
ای عاشقان ای عاشقان آمد گَهِ وَصل و لِقا (Ey āsheghān, ey āsheghān, āmad gah-e vasl o leghā)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #34
ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی اوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۳۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2130
ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #14
ای عاشقان ای عاشقان دیوانه‌ام کو سلسلهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2280
ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۷۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1374
ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان (Ey āsheghān, ey āsheghan, hengām-e kooch ast az jahān)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۸۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1789
ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده‌امPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1371
ای عالم دل از تو شده قابل جانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۱۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1418
ای عربده کرده دوش با منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1929
ای عشرت نزدیک ز ما دور مشوPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۵۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1553
ای عشرت نیست گشته هستک شده‌ایPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۷۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1776
ای عشق بیا به تلخ خویان خو بخشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۱۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1016
ای عشق ترا پری و انسان دانندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۵۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #557
ای عشق تو داده باز جان را پروازPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۳۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #938
ای عشق تو در جان کسی و آن کس منPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۱۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1419
ای عشق تو عین عالم حیرانیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۴۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1748
ای عشق تو موزونتری یا باغ و سیبستان توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۳۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2138
ای عشق توم ان عذابی لشدیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۵۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #558
ای عشق خوشی چه خوش که از خوش خوشترPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۸۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #880
ای عشق نخسبی و نخفتی هرگزPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۳۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #939
ای عشق پرده در که تو در زیر چادریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2991
ای عشق کز قدیم تو با ما یگانه‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۸۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2986
ای عشق که جانها اثر جان تواندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۵۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #559
ای عشق که جمله از تو شادندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #690
ای عشق که هستی به یقین معشوقمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۶۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1163
ای عشق که کردستی تو زیر و زبر خوابمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۴۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1444
ای عقل برو که عاقل اینجا نیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۹۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #198
ای غایب از این محضر از مات سلام اللهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2310
ای غذای جان مستم نام توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2229
ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #469
ای فصل باباران ما برریز بر یاران ماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #30
ای فکر تو بر بسته نه پایت باز استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۹۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #199
ای قاصد جان من به جان میارزیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۴۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1749
ای قاعده مستان در همدگر افتادنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۶۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1861
ای قلب و درست را رواییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2771
ای قوم به حج رفته کجایید کجاییدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۴۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #648
ای قوم که برتر از مه و مهتابیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۶۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #560
ای لاله بیا و از رخم رنگ آموزPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۴۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #941
ای لشکر عشق اگرچه بس جباریدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۶۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #561
ای لعل لبت معدن شکر چیدنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۲۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1422
ای لعل و عقیق و در و دریا و درستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۰۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #201
ای لولیان ای لولیان یک لولیی دیوانه شدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۲۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #526
ای ماه اگر باز بر این شکل بتابیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2629
ای ماه اگرچه روشن و پرنوریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۵۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1754
ای ماه برآمدی و تابان گشتیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۵۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1755
ای ماه لطیف جانفزا خرمن منPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۲۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1423
ای ماه چنین شبی تو مهوار مخسبPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #89
ای ماه چو ابر بس گرستم بی‌توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۵۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1554
ای مبارک ز تو صبوح و صباحPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #520
ای مبدعی که سگ را بر شیر می‌فزاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۴۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2944
ای مجمع دل راه پراکنده مزنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۲۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1424
ای محو راه گشته از محو هم سفر کنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۳۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2031
ای محو عشق گشته جانی و چیز دیگرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1114
ای مرد سماع معده را خالی دارPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۸۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #881
ای مرده‌ای که در تو ز جان هیچ بوی نیستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۵۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #459
ای مرغ آسمانی آمد گه پریدنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2029
ای مرغ عجب که صید تو شیرانندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۶۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #562
ای مرغ گیر دام نهانی نهاده‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۸۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2984
ای مست ماه روی تو استاره و گردون خوشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۱۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1215
ای مشفق فرزند دو بیتی می‌گوPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۵۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1555
ای مطرب این غزل گو کی یار توبه کردمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۸۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1685
ای مطرب جان چو دف به دست آمدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۸۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #686
ای مطرب دل برای یاری راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #113
ای مفخر و سلطان همه دلدارانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۲۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1425
ای ملامت گر تو عاشق را سبک پنداشتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2794
ای مه و ای آفتاب پیش رخت مسخرهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۰۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2404
ای مهی کاندر نکویی از صفت افزوده‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۸۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2787
ای موسی ما به طور سینا رفتیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۵۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1756
ای مونس روزگار چونی بی منPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۲۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1426
ای مونس ما خواجه ابوبکر ربابیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2636
ای مونس و غمگسار عاشقPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۰۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1307
ای میر ملیحان و مهان شیی اللهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۱۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1612
ای میرآب بگشا آن چشمه روان راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #186
ای ناطق الهی و ای دیده حقایقPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1310
ای نالهٔ عشق تو رباب دل منPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۲۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1427
ای نای بس خوش است کز اسرار آگهیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۰۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3001
ای نای خوش نوای که دلدار و دلخوشیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2994
ای نرفته از دل من اندرآ شاد آمدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۸۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2783
ای نرم دلانیکه وفا میکاریدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۶۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #565
ای نرگس بی‌چشم و دهن حیرانیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۵۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1758
ای نرگس پر خواب ربودی خوابمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۶۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1164
ای نسخهٔ نامهٔ الهی که توئیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۵۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1759
ای نفس عجب که با دلم همنفسیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۶۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1761
ای نفس چو سگ آخر تا چند زنی دندانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1870
ای نفس کل صورت مکن وی عقل کل بشکن قلمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1388
ای نقد تو را زکات نسیهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2360
ای نهاده بر سر زانو تو سرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1099
ای نوبهار خندان از لامکان رسیدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2936
ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #12
ای نور دل و دیده و جانم چونیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۶۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1762
ای نوش کرده نیش را بی‌خویش کن باخویش راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #15
ای هر بیدار با خبرهای تو خفتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۱۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #218
ای هرچه صدف بستهٔ دریای لبتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۱۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #219
ای هفت دریا گوهر عطا کنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2091
ای همه خوبی تو را پس تو که رایی که راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #206
ای همه سرگشتگان مهمان توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۲۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2223
ای همه منزل شده از تو ره بی‌رههPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۰۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2405
ای همچو خر و گاو که و جو طلبتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۲۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #220
ای هوس عشق تو کرده جهان را زبونPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۶۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2067
ای هوس‌های دلم باری بیا رویی نماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #157
ای هوس‌های دلم بیا بیا بیا بیاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #156
ای هیزم تو خشک نگردد روزیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۶۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1763
ای وصالت یک زمان بوده فراقت سال‌هاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #145
ای وصل تو آب زندگانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2733
ای وصل تو اصل شادمانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۵۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2756
ای پارسی و تازی تو پوشیدهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۰۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1601
ای پاک از آب و از گل پایی در این گلم نهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۹۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2396
ای پاک رو چون جام جم وز عشق آن مه متهمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۸۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1389
ای پر ز جفا چند از این طراریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۱۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1711
ای پرده در پرده بنگر که چه‌ها کردیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2590
ای پردهٔ پندار پسندیدهٔ توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۳۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1538
ای پیر اگر تو روی با حق داریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۱۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1714
ای چراغ آسمان و رحمت حق بر زمینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۷۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1974
ای چرخ عیب جویم وی سقف پرستیزمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1697
ای چرخ فلک به مکر و بدسازیهاPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #18
ای چرخ فلک پایهٔ پیروزهٔ توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۴۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1544
ای چشم بیا دامن خود در خون کشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۰۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1002
ای چشم و چراغ شهریاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۴۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2749
ای چنگ پرده‌های سپاهانم آرزوستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۵۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #457
ای چنگیان غیبی از راه خوش نواییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۶۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2968
ای چون علم بلند در صحرائیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۱۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1716
ای چون علم سپید در صحرائیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۱۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1717
ای کار من از تو زر ای سیمبر مستانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1866
ای کاش که من بدانمی کیستمیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۵۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1750
ای کاشکی تو خویش زمانی بدانییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۰۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3003
ای کان العباد ما اهواهArabic
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۹۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1598
ای کرده به پنج شمع روشن هر ششPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۱۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1017
ای کرده تو مهمانم در پیش درآ جانمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1465
ای کرده رو چو سرکه چه گردد ار بخندیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۴۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2948
ای کرده ز نقش آدمی چنگی سازPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۴۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #940
ای کرده ز گل دستک من پایک منPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۲۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1420
ای کرده میان سینه غارتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۷۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #379
ای کرده چهره تو چو گلنار شرم توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۳۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2238
ای کز تو دلم پر سمن و یاسمنستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۰۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #200
ای کز تو همه جفا وفا شدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۰۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #705
ای کمتر مهمانیت آب گرمیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۵۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1752
ای که ازین تنگ قفس می‌پریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۷۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3172
ای که به لطف و دلبری از دو جهان زیاده‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2466
ای که به هنگام درد راحت جانی مراPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #207
ای که تو از عالم ما می‌رویPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3170
ای که تو عشاق را همچو شکر می‌کشیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3019
ای که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #47
ای که تو چشمه حیوان و بهار چمنیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۸۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2889
ای که جان‌ها خاک پایت صورت اندیش آمدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۹۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2796
ای که رویت چو گل و زلف تو چون شمشادستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۲۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #422
ای که ز یک تابش تو کوه احد پاره شودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۴۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #544
ای که غریب آتشی در دل و جان ما زدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2488
ای که لب تو چون شکر هان که قرابه نشکنیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2482
ای که مستک شدی و می‌گوییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۶۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3162
ای کهربای عشقت دل را به خود کشیدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2392
ای کوران را به لطف ره بین کردهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۱۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1611
ای گرد عاشقانت از رشک تخته بستهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2397
ای گرسنهٔ وصل تو سیران جهانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۲۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1421
ای گزیده یار چونت یافتمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1660
ای گشته دلت چو سنگ خارهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۵۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2357
ای گشته ز تو خندان بستان و گل رعناPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #86
ای گشته ز شاه عشق شهماتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۷۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #378
ای گل تو را اگر چه که رخسار نازکستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۴۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #447
ای گل تو ز لطف گلستان می‌خندیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۵۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1751
ای گنج بیا زود به ویرانهٔ خویشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۱۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1018
ای گوش من گرفته تویی چشم روشنمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۰۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1708
ای گوهر خدایی آیینه معانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۴۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2941
ای گوی زنخ زلف چو چوگان داریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۵۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1753
ای یار اگر نیکو کنی اقبال خود صدتو کنیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2436
ای یار به انکار سوی ما نگرانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۳۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1430
ای یار بیا و بر دلم بر میزانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۳۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1431
ای یار شگرف در همه کارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۵۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1054
ای یار غلط کردی با یار دگر رفتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2588
ای یار قلندردل دلتنگ چرایی توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۷۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2174
ای یار قمرسیما ای مطرب شکرخاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #83
ای یار مرا موافقی وقتت خوشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۱۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1019
ای یار مقامردل پیش آ و دمی کم زنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۷۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1875
ای یار من ای یار من ای یار بی‌زنهار منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1798
ای یار که نیست همچو تو یار مخسبPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #91
ای یار گرفتهٔ شراب آمیزیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۶۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1764
ای یار یگانه چند خسبیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۳۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2739
ای یارِ ما، دِلْدارِ ما، ای عالَمِ اسرارِ ما (Ey yār-e mā, ey yār-e mā, ey ālam-e asrār-e mā)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #35
ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا (Ey Yoosof ākhar sooye in Ya'ghoobe nābinā biyā)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #16
ای یوسف جان ز حال یعقوب بپرسPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۷۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #978
ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #4
ای یوسف خوش نام هی در ره میا بی‌همرهیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۳۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2437
ای یوسف مه رویان ای جاه و جمالت خوشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1228
ای یک قدح از درد تو دریای جهانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۳۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1432
ایا بدر الدجی بل انت احسنArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۲۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2124
ایا خورشید بر گردون سوارهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۴۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2343
ایا دلی چو صبا ذوق صبح‌ها دیدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۰۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2406
ایا ساقی تویی قاضی حاجاتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #360
ایا سر کرده از جانم تو را خانه کجا باشدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۷۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #575
ایا مربی جان از صداع جان چونیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3077
ایا نزدیک جان و دل چنین دوری روا داریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2529
ایا نور رخ موسی مکن اعمی صفورا راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #60
ایا هوای تو در جان‌ها سلام علیکPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۲۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1321
ایا گم گشتگان راه و بیراهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۳۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2339
ایا یاری که در تو ناپدیدمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۰۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1507
ایام وصال یار گوئی که نبودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۴۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #547
ایمان بر کفر تو ای شاه چه کس باشدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۰۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #608
این آتش عشق می‌پزاند ما راPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #27
این باد سحر محرم رازست مخسبPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #90
این بار من یکبارگی در عاشقی پیچیده‌ام (Ien bār man yekbāregi dar āsheghi pichide-am)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۷۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1372
English
این بانگ خوش از جانب کیوان منستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۰۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #202
این بنده مراعات نداند کردنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۲۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1428
این بوالعجب کاندر خزان شد آفتاب اندر حمل (In bolajab kandar khazān shod āftāb andar hamal)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۳۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1334
Tajik
این ترک ماجرا ز دو حکمت برون نبوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۳۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2237
این تنهائی هزار جان بیش ارزدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۶۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #564
این جا کسی است پنهان دامان من گرفتهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2388
این جا کسیست پنهان خود را مگیر تنهاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #188
این جمله شرابهای بی‌جام کراستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۰۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #205
این جو که تراست هر کسی جویان نیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۰۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #206
این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه‌ستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۳۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #332
این دیدهٔ من کز نگرد دور از منPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۲۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1429
این رخ رنگ رنگ من هر نفسی چه می‌شودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۵۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #554
این روزه چو غربال به بیزد جان راPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #28
این سر که در این سینهٔ ما میگرددPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۶۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #566
این سینهٔ پرمشغله از مکتب اوستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۰۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #207
این شاخ شکوفه بارگیرد روزیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۵۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1757
این شکل سفالین تنم جام دلستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۰۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #208
این شکل که من دارم ای خواجه که را مانمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۶۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1467
این صورت آدمی که درهم بستندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۶۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #567
این صورت باغست و در او نیست ثمرPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۸۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #882
این طرفه آتشی که دمی برقرار نیستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #445
این طرفه که یار در دامن گنجدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۶۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #568
این طریق دارهم یا سندی و سیدیArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۷۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3179
این عرصه که عرض آن ندارد طولیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۶۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1760
این عشق به جانب دلیران گرددPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۶۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #569
این عشق جمله عاقل و بیدار می‌کشدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۷۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #872
این عشق شهست و رایتش پیدا نیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۰۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #209
این عشق کمالست و کمالست و کمالPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۸۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1088
این عشق گردان کو به کو بر سر نهاده طبله‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۳۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2431
این غمزه که میرنی ز نوری دگر استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۱۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #210
این فتنه که اندر دل تنگ است ز چیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۱۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #211
این فصل بهار نیست فصلی دگر استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۱۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #212
این قافله بار ما نداردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #695
این مست به باده‌ای دگر می‌گرددPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۷۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #570
این مستی من ز بادهٔ حمرا نیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۱۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #214
این من نه منم آنکه منم گوئی کیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۱۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #215
این نعره عاشقان ز شمع طرب استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۱۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #216
این نکته شنو ز بنده ای نقش چگلPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۸۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1089
این نیست ره وصل که پنداشته‌ایPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۷۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1777
این نیم شبان کیست چو مهتاب رسیدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2336
این همدم اندرون که دم میدهدتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۱۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #217
این واقعه را سخت بگیری شایدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۷۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #571
این پردهٔ دل دگر مکن تا نرودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۶۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #563
این چرخ غلام طبع خود رایهٔ ماستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۰۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #203
این چرخ و فلکها که حد بینش ماستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۰۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #204
این چنین پابند جان میدان کیستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #428
این چه باد صرصر است از آسمان پویان شدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2370
این چه چتر است این که بر ملک ابد برداشتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۹۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2793
این چه کژطبعی بود که صد هزاران غم خوریمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1597
این کبوتربچه هم عزم هوا کرد و پریدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #791
این کیست این این کیست این این یوسف ثانی است اینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1792
این کیست این این کیست این در حلقه ناگاه آمدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۷۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2279
این کیست این این کیست این شیرین و زیبا آمدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۷۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2278
این کیست این این کیست این هذا جنون العاشقینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۹۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1793
این کیست چنین مست ز خمار رسیدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2333
این گردش را ز جان خود دزدیدمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۶۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1165
این گرمابه که خانهٔ دیوانستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۱۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #213
اینک آن انجم روشن که فلک چاکرشانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1995
اینک آن جویی که چرخ سبز را گردان کندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #729
اینک آن مرغان که ایشان بیضه‌ها زرین کنندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۳۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #730
ایه یا اهل الفرادیس اقرؤا منشورناArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #274
ایها الساقی ادر کأس الحمیا نصف منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۷۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1978
ایها العشاق آتش گشته چون استاره‌ایمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1594
ایها النور فی الفؤاد تعالArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۶۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1364
با آن سبک روحی گل وان لطف شه برگ سمنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۰۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1804
با آن که می‌رسانی آن باده بقا راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #190
با آنک از پیوستگی من عشق گشتم عشق منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۰۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1808
با این همه مهر و مهربانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2729
با بی‌خبران اگر نشستی بردیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۷۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1778
با تست مراد از چه روی هر سو توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۵۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1556
با تلخی معزولی میری بنمی ارزدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۰۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #606
با تو حیات و زندگی بی‌تو فنا و مردناPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #49
با تو سخنان بیزبان خواهم گفتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۲۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #221
با تو عتاب دارم جانا چرا چنینیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۶۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2962
با تو قصص درد و فغان میگویمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۶۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1166
با جان دو روزه تو چنان گشتی جفتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۲۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #222
با خندهٔ بر بسته چرا خرسندیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۷۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1779
با درد بساز چون دوای تو منمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۶۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1167
با دشمن تو چو یار بسیار نشستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۲۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #224
با دل گفتم اگر بود جای سخنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۳۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1433
با دل گفتم ز دیگران بیش مباشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۲۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1020
با دل گفتم عشق تو آغاز مکنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۳۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1434
با دل گفتم چرا چنینیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2760
با دل گفتم که ای دل از نادانیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۸۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1780
با دل گفتم که دل از او جیحونستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۲۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #225
با رخ چون مشعله بر در ما کیست آنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۵۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2058
با روز بجنگیم که چون روز گذشتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۲۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #227
با روی تو ز سبزه و گلزار فارغیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1710
با روی تو هیچکس ز باغ اندیشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۷۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #573
با روی تو کفر است به معنی نگریدنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1890
با زر غم و بی‌زر غم آخر غم با زر بهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۰۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2300
با زنگی امشب چو شدستی به مصافPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۶۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1061
با زهره و با ماه اگر انبازیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۸۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1782
با سرکشی عشق اگر سرد آرمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۷۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1170
با سود وصال تو زیانت نرسدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۷۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #574
با شاه هر آنکسی که در خرگاهستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۲۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #229
با شب گفتم گر بمهت ایمانستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۳۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #230
با صد هزار دستان آمد خیال یاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2970
با صورت دین صورت زردشت کشیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۸۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1783
با عاشقان نشین و همه عاشقی گزینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۵۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2053
با عشق روان شد از عدم مرکب ماPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #30
با عشق نشین که گوهر کان تو استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۳۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #233
با عشق کلاه بر کمر دوز خوش استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۳۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #232
با قلاشان چو رد نهادی پائیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۸۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1784
با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجراPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #45
با ما ز ازل رفته قراری دگر استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۳۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #234
با ما چه نه‌ای مشو رفیق اوباشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۲۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1022
با ملک غمت چرا تکبر نکنمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۷۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1174
با من ای عشق امتحان‌ها می‌کنیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2912
با من ترش است روی یار قدریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۹۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1793
با من صنما دل یک‌‌دله کن (Bā Man Sanamā Del Yek-Dele Kon)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2095
English
با نااهلان اگر چو جانی باشیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۹۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1794
با نامحرم حدیث اسرار مگوPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۵۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1557
با نی گفتم که بر تو بیداد ز کیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۳۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #235
با هر دو جهان چو رنگ باید بودنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۳۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1437
با هر کی تو درسازی می‌دانک نیاساییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۷۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2579
با هرکه دمی عشق تو آمیخته شدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۷۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #575
با هرکه نشستی و نشد جمع دلتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۳۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #236
با هستی و نیستیم بیگانگی استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۳۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #237
با همت باز باش و یا هیبت شیرPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۸۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #885
با همت بازباش و با کبر پلنگPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۷۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1077
با همگان فضولکی چون که به ما ملولکیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۸۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2481
با وی از ایمان و کفر باخبری کافریستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۶۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #468
با پیر خرد نهفته میگویم دوشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۲۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1021
با چرخ گردان تیره هواییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3135
با چنین رفتن به منزل کی رسیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2894
با چنین شمشیر دولت تو زبون مانی چراPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #137
با یار بساز تا توانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2773
با یار به گلزار شدم رهگذریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۹۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1795
باد آمد و گل بر سر میخواران ریختPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۲۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #223
باد بین اندر سرم از باده‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۲۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2923
بادا مبارک در جهان سور و عروسی‌های ماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #31
بادست مرا زان سر اندر سر و در سبلتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #328
باده بده باد مده وز خودمان یاد مدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۸۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2284
باده بده ساقیا عشوه و بادم مدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۰۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2402
باده ده آن یار قدح باره راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #254
باده ده ای ساقی جان باده بی‌درد و دغلPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1360
باده ده، ای ساقی هر متقیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3173
باده نمی‌بایدم فارغم از درد و صافPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۰۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1304
باده چو هست ای صنم بازمگیر و نی مگوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۵۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2159
بار دگر آمدیم تا شود اقبال شادPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۸۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #885
بار دگر آن آب به دولاب درآمدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #645
بار دگر آن دلبر عیار مرا یافت (Bāre degar ān delbare ayyār marā yāft)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۳۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #330
بار دگر آن مست به بازار درآمدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۴۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #646
بار دگر از راه سوی چاه رسیدیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1492
بار دگر این خسته جگر باز آمدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۷۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #572
بار دگر جانب یار آمدیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1773
بار دگر ذره وار رقص کنان آمدیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1720
بار دیگر از دل و از عقل و جان برخاستیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۰۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1601
بار دیگر عزم رفتن کرده‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2899
بار دیگر ملتی برساختی برساختیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2790
بار دیگر یار ما هنباز کردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #814
بار منست او بچه نغزی، خواجه اگرچه همه مغزیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۹۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3196
باران به سر گرم دلی بر میریختPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۲۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #226
باز آفتاب دولت بر آسمان برآمدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۴۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #841
باز آمد یار با دلی چون خارهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۱۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1613
باز آمدم و برابرت بنشستمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۶۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1168
باز از آن کوه قاف آمد عنقای عشقPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1311
باز این دلِ سرمستم سرمستم دیوانه‌ی آن بندست (Baz in del-e sarmastam divāne-ye ān band-ast)Persian
دیوان شمس - ترجیعات | Divān-e Shams - Tarji'āt #9
Turkish
باز برآمد ز کوه خسرو شیرین منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2066
باز بنفشه رسید جانب سوسن دوتا (Bāz banafshe resid jāneb-e soosan do tā)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #211
باز به بط گفت که صحرا خوشست (Bāz be bat goft ke sahrā khosh ast)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #510
باز بهار می کشد زندگی از بهار منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1836
باز ترش شدی مگر یار دگر گزیده‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۷۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2475
باز در اسرار روم جانب آن یار رومPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۹۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1396
باز درآمد به بزم مجلسیان دوست دوستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #466
باز درآمد ز راه بیخود و سرمست دوشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۷۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1276
باز درآمد ز راه فتنه برانگیز منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2065
باز درآمد طبیب از در ایوب خویشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۷۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1279
باز درآمد طبیب از در رنجور خویشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1271
باز شد در عاشقی بابی دگرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۰۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1104
باز شیری با شکر آمیختندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #810
باز فرود آمدیم بر در سلطان خویشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۷۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1272
باز فروریخت عشق از در و دیوار منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۶۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2064
باز نگار می کشد چون شتران مهار منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1828
باز چه شد تو را دلا باز چه مکر اندریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۷۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2478
باز چون گل سوی گلشن می‌رویPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2913
باز گردد عاقبت این در بلیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2910
بازآمد آستین فشانانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۲۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1925
بازآمد آن مغنی با چنگ سازکردهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2391
بازآمد آن مهی که ندیدش فلک به خوابPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #310
بازآمد و بازآمد ره بگشائیمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۶۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1169
بازآمدم اینک که زنم آتش نیزPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۴۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #945
بازآمدم بازآمدم از پیش آن یار آمدم (Bāz āmadam bāz āmadam, az pishe ān yār āmadam )Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1390
Tajik
بازآمدم خرامان تا پیش تو بمیرمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1694
بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۷۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1375
بازآمدی که ما را درهم زنی به شوریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۵۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2953
بازآی که تا به خود نیازم بینیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۸۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1781
بازآی که یار بر سر پیمانستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۲۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #228
بازرسید آن بت زیبای منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۱۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2115
بازرسیدیم ز میخانه مستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #516
بازرهان خلق را از سر و از سرکشیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3016
بازشکستند خلق سلسله یا مسلمینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۶۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2068
بازم صنما چه می‌فریبیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۴۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2740
بازم صنما چه می‌فریبی توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۸۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2189
بازچیهٔ قدرت خدائیم همهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۱۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1614
بازی بودم پریده از عالم رازPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۴۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #946
باغ است و بهار و سرو عالیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2728
باغست و بهار و سر و عالی ای جانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۳۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1435
باغی که من از بهار او بشکفتمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۷۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1171
بالا بنگر دو چشم را بالا دارPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۸۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #883
بالا شجری لب شکر و دل حجریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۸۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1785
بالا منشین که هست پستی خوشترPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۸۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #884
بالای سر ار دست زند دو دستمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۷۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1172
بانکی عجب از آسمان در می‌رسد هر ساعتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۴۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2442
بانگ آید هر زمانی زین رواق آبگونPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۴۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1948
بانگ برآمد ز خرابات منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2110
بانگ برآمد ز دل و جان منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2114
بانگ تسبیح بشنو از بالاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #247
بانگ زدم من که دل مست کجا می‌رودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #898
بانگ زدم نیم شبان کیست در این خانه دلPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1335
بانگ مستی ز آسمان می‌آیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۱۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #612
بانگ می‌زن ای منادی بر سر هر رسته‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۷۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2779
باوفا یارا جفا آموختیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۰۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2903
باوفاتر گشت یارم اندکیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۰۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2908
بباید عشق را ای دوست دردکPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1319
ببرد خواب مرا عشق و عشق خواب بردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #919
ببرد عقل و دلم را براق عشق معانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۳۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3038
ببردی دلم را بدادی به زاغانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2088
ببست خواب مرا جاودانه دلداریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۰۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3100
ببسته است پری نهانیی پایمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۴۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1742
ببستی چشم یعنی وقت خواب است (Bebasti chashm ya'ni vaght-e khāb ast)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۳۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #337
ببین این فتح ز استفتاح تا کیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۵۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2654
ببین دلی که نگردد ز جان سپاری سیرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۵۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1152
ببین ذرات روحانی که شد تابان از این صحراPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #65
بت بی‌نقش و نگارم جز تو یار ندارمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۱۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1617
بت من به طعنه گوید چه میان ره فتادیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2845
بت من ز در درآمد به مبارکی و شادیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۴۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2842
بتا گر مرا تو ببینی ندانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۲۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3125
بتاب ای ماه بر یارم بگو یارا اغا پوسیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۴۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2542
بتی کو زهره و مه را همه شب شیوه آموزدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #566
بجه بجه ز جهان تا شه جهان باشیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3090
بجوشید بجوشید که ما اهل شعاریمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۷۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1475
بحر ما را کنار بایستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۴۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3144
بخت نگار و چشم من هر دو نخسبد در زمنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۰۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1803
بخشای بر آن بنده که خوابش نبودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۷۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #576
بخند بر همه عالم که جای خنده تو راستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۷۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #476
بخوردم از کف دلبر شرابیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2645
بد دوش بی‌تو تیره شب و روشنی نداشتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۵۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #453
بد می‌کنی و نیک طمع می‌داریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۹۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1796
بداد پندم استاد عشق از استادیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3099
بدار دست ز ریشم که باده‌ای خوردمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۲۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1722
بدرد مرده کفن را به سر گور برآیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۶۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #762
بده آن باده به ما باده به ما اولیترPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۸۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1087
بده آن باده جانی که چنانیم همهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۷۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2379
بده آن باده دوشین که من از نوش تو مستمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۰۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1604
بده آن مرد ترش را قدحی ای شه شیرینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۸۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1984
بده ای دوست شرابی که خدایی است خداییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۲۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2827
بده ای کف تو را قاعده لطف افزاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۸۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2887
بده یک جام ای پیر خراباتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #336
بدید این دل درون دل بهاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2697
بر آتش چو دیک تو خود را میجوPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۵۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1558
بر آستانه اسرار آسمان نرسدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #910
بر آن بودم که فرهنگی بجویمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۳۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1538
بر آن شده‌ست دلم کآتشی بگیرانمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۴۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1746
بر آنم کز دل و دیده شوم بیزار یک بارهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2291
بر بنده بخند تا ثوابت باشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۷۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #577
بر بوی تو هر کجا گلی دیدستمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۷۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1175
بر بوی وفا دست زنانت باشمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۷۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1176
بر تختهٔ دل که من نگهبانم و توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۵۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1559
بر جان و دل و دیده سواری همه خوشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۲۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1023
بر جزوم نشان معشوق منستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۴۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #247
بر خاک نظر کند چو بر ما گذردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۷۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #578
بر خسته دلان راه ملامت می زنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۳۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1438
بر دل چو شکفته گشت اسرار غمشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۲۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1024
بر دیوانگان امروز آمد شاه پنهانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۰۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2509
بر رهگذر بلا نهادم دل راPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #31
بر زلف تو گر دست درازی کردمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۷۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1177
بر سر آتش تو سوختم و دود نکردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #780
بر سر ره دیدمش تیزروان چون قمرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1128
بر سر کوی تو عقل از سر جان برخیزدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۰۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #803
بر شاه حبش زنیم و بر قیصر رومPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۷۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1178
بر شکرت جمع مگس‌ها چراستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۰۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #503
بر ظلمت شب خیمهٔ مهتاب زدیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۹۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1799
بر عاشقان فریضه بود جست و جوی دوستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۴۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #442
بر ما رقم خطا پرستی همه هستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۴۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #243
بر ملک نیست نهان حال دل و نیک و بدشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۵۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1253
بر من بگریست نرگس خمارشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۲۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1025
بر من در وصل بسته میدارد دوست (bar man dare vasl baste midarad doost)Persian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۴۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #244
Chinese
English
Tajik
بر من نیستی یارا کجاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2671
بر منبرست این دم مذکر مذکرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1112
بر میکده وقف است دلم سرمستمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۷۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1179
بر هر جائیکه سرنهم مسجود او استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۴۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #246
بر چرخ سحرگاه یکی ماه عیان شدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۴۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #649
بر کار گذشته بین که حسرت نخوریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۰۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1800
بر گرد جهان این دل آوارهٔ منPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۳۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1439
بر گرد گل می گشت دی نقش خیال یار منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۰۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1809
بر گردن ما بهانه‌ای خواهی بستنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۴۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1440
بر گلشن یارم گذرت بایستیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۰۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1801
بر گور من آن کو گذرد مست شودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۸۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #582
بر یاد لبت لعل نگین می‌بوسمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۸۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1180
بر یار نظر کنم خجل میگرددPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۸۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #583
بر یکی بوسه حقستت که چنان می‌لرزیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2877
برآ بر بام ای عارف بکن هر نیم شب زاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2533
برآ بر بام و اکنون ماه نو بینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1916
برآمد بر شجر طوطی که تا خطبه شکر گویدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #573
برات آمد برات آمد بنه شمع براتی راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #70
برات عاشق نو کن رسید روز براتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #482
برانید برانید که تا بازنمانیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۳۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #637
برای تو فدا کردیم جان‌هاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #111
برای عاشق و دزدست شب فراخ و درازPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۰۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1201
برای چشم تو صد چشم بد توان دیدنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2082
بربند دهان از نان کآمد شکر روزهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۰۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2307
برجه ز خواب و بنگر صبحی دگر دمیدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۹۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2393
برجه ز خواب و بنگر نک روز روشن آمدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۵۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #856
برجه که بهار زد صلاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2735
برجه که سماع روح برپای شده استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۴۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #240
برخیز تا شراب به رطل و سبو خوریمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۰۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1706
برخیز ز خواب و ساز کن چنگ (Barkhiz ze khāb-o sāz kon chang)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۲۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1324
برخیز و بزن یکی نواییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2769
برخیز و به نزد آن نکونام درآیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۹۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1798
برخیز و صبوح را برانگیزPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1192
برخیز و صبوح را برنجانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1933
برخیز و صبوح را بیاراPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #119
برخیز و طواف کن بر آن قطب نجاتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۴۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #241
برخیز که جان است و جهان است و جوانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۲۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2624
برخیز که ساقی اندرآمدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۰۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #708
برخیز که صبح است و صبوح است و سکاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۳۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2639
بردار حجابها به یکبار امشبPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #92
برزن به سبوی صحبت نادان سنگPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۷۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1078
برست جان و دلم از خودی و از هستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۰۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3102
برسید لک لک جان که بهار شد کجاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۵۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2854
برفت یار من و یادگار ماند مراPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #226
برفتم دی به پیشش سخت پرجوشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1236
برفتیم ای عقیق لامکانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2669
برقی که ز میغ آن جهان روی نمودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۸۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #581
برنشست آن شاه عشق و دام ظلمت بردریدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۴۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #746
برنشین ای عزم و منشین ای امیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۲۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #825
برو ای دل به سوی دلبر منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۱۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1915
برو ای عشق که تا شحنه خوبان شده‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۵۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2859
برو برو که به بز لایق است بزغالهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2416
برو برو که نفورم ز عشق عارآمیزPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۰۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1203
برون شو ای غم از سینه که لطف یار می‌آیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۹۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #593
برون کن سر که جان سرخوشانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۰۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2704
بروید ای حریفان بکشید یار ما راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #163
برکان شکر چند مگس را غوغاستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۴۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #242
برگذری درنگری جز دل خوبان نبریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2455
بریده شد از این جوی جهان آبPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #294
بزم و شراب لعل و خرابات و کافریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۰۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3004
بزن آن پرده دوشین که من امروز خموشمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1614
بزن آن پرده نوشین که من از نوش تو مستمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۰۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1605
بس جهد می کردم که من آیینه نیکی شومPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۸۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1385
بس درمانها کان مدد درد شودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۸۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #584
بس که می‌انگیخت آن مه شور و شرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۰۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1100
بستان قدح از دستم ای مست که من مستمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۵۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1450
بستم سر خم باده و بوی برفتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۴۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #248
بستگی این سماع هست ز بیگانه‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۲۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3024
بسوزانیم سودا و جنون راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #101
بسیار بخوانده‌ام دستان و سمرPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۸۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #886
بسیار ترا خسته روان باید شدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۸۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #585
بسیار علاقه‌ها بباید ای جانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۴۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1441
بشستم تخته هستی سر عالم نمی‌دارمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۴۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1443
بشنو از بوالهوسان قصه میر عسسانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1994
بشنو از دل نکته‌های بی‌سخنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2010
بشنو اگرت تاب شنیدن باشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۸۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #586
بشنو این نی چون حکایت می‌کند [نی‌نامه] (Beshno in ney choon hekayat mikonad [Ney-nāme])Persian
مثنوی معنوی دفتر ۱ | The Masnavi Dafter 1
بشنو خبر صادق از گفته پیغامبرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1173
بشنیده بدم که جان جانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۳۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2731
بشنیده‌ام که عزم سفر می‌کنی مکن (Beshnide-am ke azme safar mikoni makon)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۵۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2054
English
Transliteration
Turkish
بشکسته سر خلقی سر بسته که رنجورمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1460
بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان‌هاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #192
بشکن قدح باده که امروز چنانیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۸۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1484
بعد از سماع گویی کان شورها کجا شدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۴۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #840
بعضی به صفات حیدر کرارندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۸۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #587
بغداد همانست که دیدی و شنیدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3182
بفروخت مرا یار به یک دسته ترهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۱۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1615
بفریفتیم دوش و پرندوش به دستانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1895
بقا اندر بقا باشد طریق کم زنان ای دلPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۳۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1338
بلبل آمد به باغ و رستیم ز زاغPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۵۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1054
بلبل نگر که جانب گلزار می‌رودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۶۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #864
بلندتر شده‌ست آفتاب انسانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۷۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3076
بمشو همره مرغان که چنین بی‌پر و بالیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۱۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2815
بمیرید بمیرید در این عشق بمیریدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #636
بنامیزد نگویم من که تو آنی که هر باریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۲۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2527
بنشسته به گوشه‌ای دو سه مست ترانه گوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2255
بنشسته‌ام من بر درت تا بوک برجوشد وفاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #7
بنمای بمن رخ ای شمع طرازPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۴۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #947
بنمای به من رخت بکن مردمیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۰۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1802
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست (Benmāy rokh ke bāgh-o golestānam ārezoost)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۴۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #441
English
Transliteration
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست (Benmāy rokh ke bāgh-o golestānam ārezoost)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۴۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #441
English #1 #2 #3
Russian #1 #2
Tajik
+4
بنمود وفا از این جاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #118
بنه ای سبز خنگ من فراز آسمان‌ها سمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۴۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1440
به آفتاب شهم گفت هین مکن این نازPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۰۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1202
به اهل پرده اسرارها ببر خبریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۸۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3089
به باغ آییم فردا جمله یارانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1913
به باغ بلبل از این پس حدیث ما گویدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۲۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #927
به باغ بلبل از این پس نوای ما گویدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۴۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #944
به باغ و چشمه حیوان چرا این چشم نگشاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2511
به بخت و طالع ما ای افندیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2682
به برج دل رسیدی بیست این جاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #108
به تن این جا به باطن در چه کاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2666
به تن با ما به دل در مرغزاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۹۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2693
به جان تو ای طایی که سوی ما بازآییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۴۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3047
به جان تو پس گردن نخاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2692
به جان تو که از این دلشده کرانه مکنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۷۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2076
به جان تو که بگویی وطن کجا داریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۸۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3084
به جان تو که سوگند عظیمستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۴۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #344
به جان تو که مرو از میان کار مخسبPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #312
به جان جمله مستان که مستمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1497
به جان عشق که از بهر عشق دانه و دامPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1733
به جان پاک تو ای معدن سخا و وفاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #227
به حارسان نکوروی من خطاب کنیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #960
به حرم به خود کشید و مرا آشنا ببردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۶۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #868
به حریفان بنشین خواب مروPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۳۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2232
به حسن تو نباشد یار دیگرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۳۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1038
به حق آن که در این دل به جز ولای تو نیستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #480
به حق آنک بخواندی مرا ز گوشه بامPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۳۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1732
به حق آنک تو جان و جهان جانداریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۸۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3085
به حق روی تو که من چنین رویی ندیدستمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۱۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1417
به حق و حرمت آنک همگان را جانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2880
به حق چشم خمار لطیف تابانتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۸۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #486
به حیلت تو خواهی که در را ببندیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۲۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3123
به خانه خانه می‌آرد چو بیذق شاه جان ما راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #72
به خاک پای تو ای مه هر آن شبی که بتابیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۳۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3037
به خدا میل ندارم نه به چرب و نه به شیرینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۸۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1983
به خدا کت نگذارم که روی راه سلامتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۰۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #405
به خدا کز غم عشقت نگریزم نگریزمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1613
به خدا کسی نجنبد چو تو تن زنی نجنبیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۴۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2841
به خدا گل ز تو آموخت شکر خندیدنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1998
به خدایی که در ازل بوده‌ستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1760
به خدمت لبت آمد به انتجاع شکرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۵۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1150
به دست هجر تو زارم تو نیز می‌دانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۰۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3108
به دغل کی بگزیند دل یارم یاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2871
به دلجویی و دلداری درآمد یار پنهانکPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1314
به روح‌های مقدس ز من سلام بریدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۲۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #924
به روز مرگ چو تابوت من روان باشد (Be rooz-e marg cho tāboot-e man ravān bāshad)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #911
French #1 #2
به ساقی درنگر در مست منگرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۴۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1044
به سوی ما نگر چشمی براندازPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۸۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1181
به شاه نهانی رسیدی که نوشتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #494
به شکرخنده اگر می‌ببرد جان رسدشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۵۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1250
به شکرخنده اگر می‌ببرد جان ز کسیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2888
به شکرخنده اگر می‌ببرد جان مراPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #263
به شکرخنده اگر می‌ببرد دل ز کسیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۶۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2864
به شکرخنده ببردی دل منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۲۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2026
به شکرخنده بتا نرخ شکر می‌شکنیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۸۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2884
به صلح آمد آن ترک تند عربده کنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۸۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2085
به صورت یار من چون خشمگین شدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۷۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #678
به عاقبت بپریدی و در نهان رفتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۵۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3051
به غم فرونروم باز سوی یار رومPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۲۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1727
به قرار تو او رسد که بود بی‌قرار توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۵۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2256
به لاله دوش نسرین گفت برخیزیم مستانهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2292
به مبارکی و شادی بستان ز عشق جامیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۳۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2834
به من نگر به دو رخسار زعفرانی منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2077
به من نگر که به جز من به هر کی درنگریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۷۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3072
به من نگر که منم مونس تو اندر گورPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1145
به میان دل خیال مه دلگشا درآمدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۷۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #774
به هر دلی که درآیی چو عشق بنشینیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۶۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3063
به وقت خواب بگیری مرا که هین برگوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۴۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2249
به پیش آر سغراق گلگون منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2090
به پیش باد تو ما همچو گردیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1528
به پیش تو چه زند جان و جان کدام بودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۳۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #939
به پیشت نام جان گویم زهی روPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2182
به چه روی پشت آرم به کسی که از گزینیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2836
به کوی دل فرورفتم زمانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۲۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2722
به کوی عشق تو من نامدم که بازرومPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۴۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1741
به گرد تو چو نگردم به گرد خود گردمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1736
به گرد دل همی‌گردی چه خواهی کرد می دانمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1435
به گوش دل پنهانی بگفت رحمت کلPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۵۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1358
به گوش من برسانید هجر تلخ پیامPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1735
به گوشه‌ای بروم گوش آن قدح گیرمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۳۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1738
به یارکان صفا جز می صفا مدهیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۱۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #917
بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد (Bahār bahār āmad bahār āmad bahvre khosh ezār āmad)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #570
بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #569
بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #62
بهر تو زنم نوا چو نی برگیرمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۸۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1182
بهر شهوت جان خود را می‌دهی همچون ستورPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۷۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1079
بوئی ز تو و گل معطر نی نیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۰۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1803
بوسه بده خویش را ای صنم سیمتنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۶۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2061
بوسه‌ای داد مرا دلبر عیار و برفتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #419
بوسیسی افندیمو هم محسن و هم مه روPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۶۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2264
بوقلمون چند از انکار توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۶۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2261
بوی آن باغ و بهار و گلبن رعناست اینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۵۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1950
بوی آن خوب ختن می آیدمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۶۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1662
بوی باغ و گلستان آید همیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2897
بوی دلدار ما نمی‌آیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #988
بوی دم مقبلان چو گل خوش باشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۸۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #589
بوی دهن تو از چمن می‌شنومPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۸۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1181
بوی مشکی در جهان افکنده‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۰۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2900
بوی کباب داری تو نیز دل کبابیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2969
بویت آمد گریز را روی نماندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۸۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #588
بویی ز گردون می‌رسد با پرسش و دلدارییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۵۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2453
بویی همی‌آید مرا مانا که باشد یار منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1791
بپخته است خدا بهر صوفیان حلواPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #225
بکت عینی غداه البین دمعاArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #109
بکش بکش که چه خوش می‌کشی بیار بیارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۴۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1147
بکشید یار گوشم که تو امشب آن ماییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۳۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2839
بگذشت روز با تو جانا به صد سعادتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۳۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #439
بگذشت سوار غیب و گردی برخاستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۴۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #249
بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #612
بگرد فتنه می‌گردی دگربارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۳۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1039
بگردان ساقی مه روی جامPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2266
بگردان ساقیا آن جام دیگرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1045
بگردان شراب ای صنم بی‌درنگPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۳۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1330
بگرفت دلت زانکه ترا دل نگرفتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۵۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #250
بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #6
بگشا در بیا درآ که مبا عیش بی‌شماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #243
بگشای چشم خود که از آن چشم روشنیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1711
بگفتم با دلم آخر قراریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2716
بگفتم حال دل گویم از آن نوعی که دانستمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1419
بگفتم عذر با دلبر که بی‌گه بود و ترسیدمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۲۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1424
بگو ای تازه رو، کم کن ملولیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۸۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3186
بگو ای یار همراز این چه شیوه‌ستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #345
بگو به جان مسافر ز رنج‌ها چونیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3094
بگو به گوش کسانی که نور چشم منندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #913
بگو دل را که گرد غم نگرددPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۵۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #658
بگویم خفیه تا خواجه نرنجدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۷۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #672
بگویم مثالی از این عشق سوزانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۸۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2087
بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۰۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #900
بی او نتوان رفتن بی‌او نتوان گفتنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۸۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1883
بی تو به سر می نشود با دگری می‌نشودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #545
بی جا شو در وحدت در عین فنا جا کنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۷۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1876
بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود (Bee hamegān be sar shavad)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۵۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #553
English
Russian
Tajik
بی گاه شد بی‌گاه شد خورشید اندر چاه شدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۲۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #524
بی گهان شد هر رفتن سوی روزن ننگریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2799
بی یار مهل ما را بی‌یار مخسب امشبPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #290
بیا امروز ما مهمان میریمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1533
بیا ای آنک بردی تو قرارمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1511
بیا ای آنک سلطان جمالیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۱۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2718
بیا ای جان نو داده جهان راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #100
بیا ای رونق گلزار از این سوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۸۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2184
بیا ای زیرک و بر گول می‌خندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۶۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #661
بیا ای شاه خودکامه نشین بر تخت خودکامیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۴۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2543
بیا ای عارف مطرب چه باشد گر ز خوش خوییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2513
بیا ای غم که تو بس باوفاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2710
بیا ای مونس جان‌های مستانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۰۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1900
بیا ای یار کامروز آن ماییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2711
بیا با تو مرا کارست امروزPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۸۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1184
بیا با هم سخن از جان بگوییمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۴۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1540
بیا بشنو که من پیش و پس اسبت چرا گردمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۲۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1421
بیا بوسه به چند است از آن لعل مثمنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1888
بیا بیا دلدار من دلدار منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۸۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1785
بیا بیا که تو از نادرات ایامیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۷۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3075
بیا بیا که تویی جان جان جان سماعPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1295
بیا بیا که تویی شیر شیر شیر مصافPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۰۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1306
بیا بیا که ز هجرت نه عقل ماند نه دینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۸۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2084
بیا بیا که شدم در غم تو سوداییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3097
بیا بیا که نیابی چو ما دگر یاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3055
بیا بیا که پشیمان شوی از این دوریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3073
بیا بیا که چو آب حیات درخوردیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۸۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3083
بیا تا عاشقی از سر بگیریمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۳۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1532
بیا تا قدر یکدیگر بدانیم (Biyā tā ghadr-e yekdigar bedānim)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1535
English
French
Tajik
بیا جانا که امروز آن ماییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2712
بیا دل بر دل پردرد من نهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۳۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2338
بیا ساقی می ما را بگردانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1912
بیا ما چند کس با هم بسازیم (Biā mā chand kas bā ham besāzim)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۳۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1534
بیا هر کس که می خواهد که تا با وی گرو بندمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1412
بیا کامروز بیرون از جهانمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1519
بیا کامروز شه را ما شکاریمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۳۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1531
بیا کامروز ما را روز عیدستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۴۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #341
بیا کامروز گرد یار گردیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۲۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1527
بیا کامشب به جان بخشی به زلف یار می‌ماندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #571
بیا کز عشق تو دیوانه گشتمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1499
بیا کز غیر تو بیزار گشتمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1498
بیا که دانه لطیفست رو ز دام مترسPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1214
بیا که ساقی عشق شراب باره رسیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۱۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #915
بیا که عاشق ماهست وز اختران پیداستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۷۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #475
بیار آن که قرین را سوی قرین کشداPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #228
بیار باده که اندر خمار خمارم (Biyār bāde ke andar khomāre khammāram)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۳۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1737
Transliteration
بیار باده که دیر است در خمار توامPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۲۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1726
بیار ساقی بادت فدا سر و دستارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1135
بیار مطرب بر ما کریم باش کریمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۴۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1744
بیامد عید ای ساقی عنایت را نمی‌دانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۰۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2507
بیامدیم دگربار سوی مولاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۷۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3079
بیامدیم دگربار چون نسیم بهارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۴۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1140
بیاموز از پیمبر کیمیاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۷۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2675
بیایید بیایید به گلزار بگردیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1473
بیایید بیایید که گلزار دمیده‌ست (Biyayed, biyayed ki golzar damidast)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #329
English
Tajik
بیت و غزل و شعر مرا آب ببردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۹۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #592
بیخود باشی هزار رحمت بینیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۰۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1807
بیخود شده‌ام لیکن بیخودتر از این خواهمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1469
بیدار شو ای دل که جهان می‌گذردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۹۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #593
بیدار شو بیدار شو هین رفت شب بیدار شوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2133
بیدار کن طرب را بر من بزن تو خود راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #191
بیدار کنید مستیان راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #130
بیدل من و بیدل تو و بیدل تو و منPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۳۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1436
بیرون ز تن و جان و روان درویش استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۵۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #254
بیرون ز جهان و جان یکی دایهٔ ماستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۵۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #256
بیرون ز جهان کفر و ایمان جائیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۵۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #255
بیرون ز دو کون من مرادی دارمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۸۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1184
بیرون نگری صورت انسان بینیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۰۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1808
بیش مکن همچنان خانه درآ همچنینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2069
بیمار رنج صفرا ذوق شکر نداندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۴۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #846
بیمارم و غم در امتحانم داردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۹۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #598
بیچاره دل سوختهٔ محنت کشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۲۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1026
بیچاره دلا که آینهٔ هر اثریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۰۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1805
بیچاره کسی که زر نداردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۹۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #696
بیچاره کسی که می نداردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #699
بیچاره‌تر از عاشقِ بی‌صبر کجاست؟ (Bichāretar az āshegh-e bisabr kojāst?)Persian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۵۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #252
Azerbaijani
English
Tajik
بیکار شدم ای غم عشقت کارمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۸۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1185
بیکار مشین درآ درآمیز شتابPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #95
بیگانه شوی ز صحبت بیگانهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۱۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1616
بیگانه مگیرید مرا زین کویمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۸۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1186
بیگاه شد و دل نرهید از نالهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۱۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1617
بیگاه شد وز بیگهی من شادمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۸۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1187
بیگاه شده است لیک مر سیران راPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #33
بی‌آتش عشق تو تو نخوردم آبیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۰۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1804
بی‌بحر صفا گوهر ما سنگ آمدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۹۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #590
بی‌برگی بستان بین کآمد دی دیوانهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2320
بی‌تو جانا قرار نتوانم کردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۹۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #591
بی‌جام در این دور شرابست شرابPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #93
بی‌جهد به عالم معانی نرسیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۰۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1806
بی‌دل شده‌ام بهر دل توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۵۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2252
بی‌دیده اگر راه روی عین خطاستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۵۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #253
بی‌زارم از آن آب که آتش نشودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۹۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #595
بی‌زارم از آن لعل که پیروزه بودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۹۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #596
بی‌طاعت دین بهشت رحمان مطلبPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #94
بی‌عشق نشاط و طرب افزون نشودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۹۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #597
بی‌من به زبان من سخن می‌آیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۹۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #599
بی‌نام و نشان چون دل و جانم کردیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۱۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1810
بی‌یار نماند هرکه با یار بساختPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۵۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #257
بی‌یاری تو دل بسوی یار نشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۰۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #601
تا آتش و آب عشق بشناخته‌امPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۸۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1188
تا از تو جدا شده است آغوش مرا (Tā az to jodā shode-ast āghoosh-e Marā)Persian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #34
تا این فلک آینه‌گون بر کار استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۵۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #258
تا با تو بوم نخسبم از یاریهاPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #35
تا با تو ز هستی تو هستی باقیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۵۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #259
تا با تو قرین شده‌ست جانمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1566
تا با خودی دوری ارچه هستی با منPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۴۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1444
تا با غم عشق تو مرا کار افتاد (Bichāre Delam)Persian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۰۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #602
تا باد سعادت ز محمد خبر افکندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۴۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #640
تا بتوانی تو جامهٔ عشق مپوشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۲۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1028
تا بتوانی مدام می‌باش به ذکرPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۸۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #887
تا بنده ز خود فانی مطلق نشودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۰۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #603
تا بنستانی تو انصاف از جهود خیبریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2797
تا به جان مست عشق آن یارمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۵۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1756
تا به شب ای عارف شیرین نواPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #170
تا به کی ای شکر چو تن بی‌دل و جان فغان کنمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۰۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1408
تا ترک دل خویش نگیری ندهمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۸۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1189
تا تن نبری دور زمانم کشته استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۶۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #263
تا تو بخودی ترا به خود ره ندهدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۰۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #604
تا تو حریف من شدی ای مه دلستان منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۳۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1830
تا جان دارم بندهٔ مرجان توامPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۹۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1190
تا حاصل دردم سبب درمان گشتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۶۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #261
تا خاک قدوم هر مقدم نشویPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۱۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1813
تا خواسته‌ام از تو ترا خواسته‌امPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۹۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1193
تا در دل من صورت آن رشک پریستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۶۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #262
تا در دل من عشق تو اندوخته شدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۰۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #605
تا در طلب مات همی کام بودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۰۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #606
تا در طلب گوهر کانی کانیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۱۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1815
تا در نزنی بهر چه داری آتشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۲۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1029
تا درد نیابی تو به درمان نرسیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۱۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1814
تا دلبر خویش را نبینیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1580
تا رهبر تو طبع بدآموز بودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۰۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #607
تا روی ترا بدیدم ای بت ناآگاهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۱۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1618
تا روی تو دیدم از جهان سیر شدمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۹۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1194
تا روی تو قبله‌ام شد ای جان جهانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۴۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1445
تا زلف ترا به جان و دل بنده شدیمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۹۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1195
تا سر نشود یقین که سرکش نشودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۰۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #608
تا شب میگو که روز ما را شب نیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۳۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #231
تا شدستی امیر چوگانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۴۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3148
تا شمع تو افروخت پروانه شدمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۹۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1196
تا ظن نبری که از تو بگریخته‌امPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۹۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1197
تا ظن نبری که از غمانت رستمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۹۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1198
تا ظن نبری که این زمین بیهوشستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۶۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #264
تا ظن نبری که من دوئی می‌بینمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۹۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1199
تا ظن نبری که من کمت می‌بینمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۰۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1200
تا عاشق آن یارم بی‌کارم و بر کارمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۵۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1459
تا عرش ز سودای رخش ولوله‌هاستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۶۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #265
تا عشق آن روی پریزاد شویPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۱۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1816
تا عشق ترا است این شکرخائیهاPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #37
تا عشق تو سوخت همچو عودمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1560
تا مدرسه و مناره ویران نشودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۱۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #610
تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۸۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1383
تا من بزیم پیشه و کارم اینستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۶۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #266
تا مهر نگار باوفایم بگرفتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۶۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #267
تا میرود آن نگار ما میرانیمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۰۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1203
تا نزند آفتاب خیمه نور جلالPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۴۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1349
تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۴۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #644
تا نقش خیال دوست با ماستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۶۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #364
تا نقش خیال دوست با ماست دلاPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #39
تا نلغزی که ز خون راه پس و پیش‌ترستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۰۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #409
تا هشیاری به طعم مستی نرسیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۱۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1817
تا پردهٔ عاشقانه بشناخته‌ایمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۰۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1202
تا چند از این غرور بسیار تراPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #36
تا چند از فراق مرا کار بشکنیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2999
تا چند بهر زه چون غباری گردمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۹۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1191
تا چند تو پس روی به پیش آPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #120
تا چند خرقه بردرم از بیم و از امیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۷۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #876
تا چند ز جان مستمند اندیشیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۱۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1812
تا چند زنی بر من ز انکار تو خار آخرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۳۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1032
تا چند چو دف دست ستمهات خورمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۱۹۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1192
تا چند کشی سخرهٔ نفس بیکارPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۸۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #888
تا چه خیال بسته‌ای ای بت بدگمان منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۴۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1841
تا چه عشق است آن صنم را با دل پرخون شدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۶۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2367
تا چهره آن یگانه دیدمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۶۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1561
تا چهرهٔ آفتاب جان رخشانستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۶۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #260
تا کاسهٔ دوغ خویش باشد پیشمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۰۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1201
تا که اسیر و عاشق آن صنم چو جان شدمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1410
تا که درآمد به باغ چهره گلنار توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۴۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2242
تا که ما از نظر و خوبی تو باخبریمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۵۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1654
تا کی باشی ز دور نظارهٔ ماPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #38
تا کی به حبس این جهان من خویش زندانی کنمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1391
تا کی گریزی از اجل در ارغوان و ارغنونPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1788
تا گوهر جان در این طبایع افتادPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۰۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #609
تاخت رخ آفتاب گشت جهان مست وارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۲۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1124
تازه شد از او باغ و بر منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۹۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2093
تتار اگر چه جهان را خراب کرد به جنگPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۲۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1327
تدبیر کند بنده و تقدیر نداندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۴۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #647
ترش ترش بنشستی بهانه دربستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3098
ترش رویی و خشمینی چنین شیرین ندیدستمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1416
ترکی که دلم شاد کند خندهٔ اوPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۶۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1560
تشنه بر لب جو بین که چه در خواب شدستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۱۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #415
تشنه خویش کن مده آبمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۵۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1751
تعال یا مدد العیش و السرور تعالArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1369
تعالوا بنا نصفوا نخلی التدللاArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #269
تعالوا کلنا ذا الیوم سکریArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #271
تقصیر نکرد عشق در خماریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۱۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1818
تلخ کنی دهان من قند به دیگران دهیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۸۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2483
تلخی نکند شیرین ذقنمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۵۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1750
تماشا مرو نک تماشا توییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۳۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3130
تمام اوست که فانی شدست آثارشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1282
تمکین و قرار من که دارد در عشقPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۶۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1068
تن مزن ای پسر خوش دم خوش کام بگوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2216
تنت زین جهان است و دل زان جهانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۸۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2089
تنها بمرو که رهزنان بسیارندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۱۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #613
تنها نه همین خنده و سیماش خوشستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۶۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #268
تهدید عدو چه بشنود عاشق راستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۷۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #274
تو آب روشنی تو در این آب گل مکنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2045
تو آب نی خاک نی تو دگریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۱۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1819
تو آبی و ما جمله گیاهیم همهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۱۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1619
تو آسمان منی من زمین به حیرانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۴۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3048
تو آن ماهی که در گردون نگنجیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۵۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2650
تو از خواری همی‌نالی نمی‌بینی عنایت‌هاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #59
تو استظهار آن داری که رو از ما بگردانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۴۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2548
تو بحر لطافتی و ما همچو کفیمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۰۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1204
تو بشکن چنگ ما را ای معلا (To beshkan chang-e mā rā ey mo'allā)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #110
تو بمال گوش بربط که عظیم کاهل است اوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2212
تو تا بنشسته‌ای بر دار فانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2720
تو تا دوری ز من جانا چنین بی‌جان همی‌گردمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۲۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1423
تو توبه مکن که من شکستم توبهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۲۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1620
تو جام عشق را بستان و می‌روPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۷۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2179
تو جان مایی، ماه سماییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۳۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3134
تو جان و جهانی کریما مراPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #240
تو جانا بی‌وصالش در چه کاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۱۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2717
تو جانی و هر زنده غم جان بکشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۱۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #614
تو خدای خویی تو صفات هوییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3112
تو خود دانی که من بی‌تو عدم باشم عدم باشمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۳۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1432
تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی نمی‌دانمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1436
تو در عقیله ترتیب کفش و دستاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۶۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3067
تو دوش رهیدی و شب دوش رهیدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۳۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2631
تو دوش چه خواب دیده‌ای می‌دانیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۲۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1821
تو دیده گشته و ما را بکرده نادیدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۱۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2415
تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا (Azāb ast in jahān bi to)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #64
تو را در دلبری دستی تمامستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۵۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #356
تو را ساقی جان گوید برای ننگ و نامی راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #66
تو را سعادت بادا در آن جمال و جلالPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۵۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1354
تو را پندی دهم ای طالب دینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1911
تو را که عشق نداری تو را رواست بخسبPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #314
تو ز عشق خود نپرسی که چه خوب و دلرباییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۵۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2853
تو ز من ملول گشتی که من از تو ناشتابمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۲۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1622
تو ز هر ذره وجودت بشنو ناله و زاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۲۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2821
تو سبب سازی و دانایی آن سلطان بینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۰۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2002
تو سیر شدی من نشدم درمان چیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۷۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #272
تو سیر شدی من نشدم زین مستیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۲۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1822
تو شاخ خشک چرایی به روی یار نگرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۴۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1143
تو شاه دل منی و شاهی میکنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۴۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1447
تو عاشقی چه کسی از کجا رسیدستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۸۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3081
تو فقیری تو فقیری تو فقیر ابن فقیریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۲۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2822
تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #162
تو مرا می بده و مست بخوابان و بهلPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۴۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1345
تو مردی و نظرت در جهان جان نگریستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۹۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #493
تو می‌خندی بهانه‌ای یافته‌ایPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۸۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1786
تو نفس نفس بر این دل هوسی دگر گماریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2829
تو نقد قلب را از زر برون کنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۰۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1906
تو نقشی نقش بندان را چه دانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2655
تو نه چنانی که منم من نه چنانم که تویی (To na chenān-i ke man-am)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2460
تو نور دیده جان یا دو دیده ماییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3080
تو هر جزو جهان را بر گذر بینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1910
تو هر روزی از آن پشته برآییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۰۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2708
تو هر چند صدری شه مجلسیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3128
تو هیچ نه‌ای و هیچ توبه ز وجودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۱۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #615
تو چرا جمله نبات و شکریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۳۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2930
تو چشم شیخ را دیدن میاموزPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1182
تو چنین نبودی تو چنین چراییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3111
تو چه دانی که ما چه مرغانیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۶۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1767
تو کان جهانی و جهان نیم جو استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۷۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #273
تو کمترخواره‌ای هشیار می‌روPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۷۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2178
تو کیی در این ضمیرم که فزونتر از جهانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۴۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2844
تو گواه باش خواجه که ز توبه توبه کردمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1619
توبه سفر گیرد با پای لنگPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۳۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1332
توبه من درست نیست خموشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1291
توبه نکنم هرگز زین جرم که من دارمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۵۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1456
توبه چکنم که توبه‌ام سایهٔ تستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۶۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #269
توبه کردم ز توبه کردن ای جانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۴۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1446
توبه کردم ز شور و بی‌خویشتنیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۲۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1820
توبه کردم که تا جانم برجاستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۷۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #270
توبه که دل خویش چو آهن کرده استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۷۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #271
توقع دارم از لطف تو ای صدر نکوآیینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۵۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1857
توی که بدرقه باشی گهی گهی رهزنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۷۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2075
تویی نقشی که جان‌ها برنتابدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۶۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #663
تیری ز کمانچهٔ ربابی بجهیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۱۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #616
تیغ را گر تو چو خورشید دمی رنده زنیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2882
جاء الربیع مفتخرا فی جوارناArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #283
جاء الربیع و البطر زال الشتاء و الخطرArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۷۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1172
جائیکه در او چون نگاری باشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۲۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #627
جام پر کن ساقیا آتش بزن اندر غمانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1966
جامم بشکست ای جان پهلوش خلل داردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۰۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #600
جامه سیه کرد کفر نور محمد رسیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #882
جامی که بگیرم میش انوار بودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۱۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #617
جان آمده در جهان سادهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۵۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2353
جان از سفر دراز آمدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۰۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #709
جان باز که وصل او به دستان ندهندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۱۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #619
جان بر کف خود داری ای مونس جان زوترPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1029
جان به فدای عاشقان خوش هوسی است عاشقیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2470
جان بگریزد اگر ز جان بگریزیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۲۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1824
جان جان مایی، خوشتر از حلواییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3110
جان جانی بیا میان جان باشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۳۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1030
جان جانی و جان صد جانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3160
جان جان‌هایی تو جان را برشکنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2011
جان حیوان که ندیده است به جز کاه و عطنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1990
جان خاک آن مهی که خداش است مشتریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2990
جان خراباتی و عمر بهارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۶۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1168
جان در ره ما بباز اگر مرد دلیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۲۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1825
جان دید ز جانان ازل دمسازیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۲۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1826
جان را جستم ببحر مرجان آمدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۲۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #621
جان روز چو مار است به شب چون ماهیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۲۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1827
جان روی به عالم همایون آوردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۲۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #622
جان سوی جسم آمد و تن سوی جان نرفتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۵۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #454
جان ما را هر نفس بستان نوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2228
جان محرم درگاه همی باید بردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۲۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #624
جان من است او هی مزنیدش (Jān-e man ast oo hey mazanidash)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1280
Tajik
جان من جان تو جانت جان منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2016
جان من و جان تو بستست به همدیگرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۳۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1031
جان من و جان تو بود یکی ز اتحادPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۸۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #883
جان منی جان منی جان منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۰۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2107
جان و جهان می‌روی جان و جهان می‌بریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۱۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3015
جان و جهان چو روی تو در دو جهان کجا بودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۵۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #551
جان و جهان! دوش کجا بوده‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3165
جان و سر آن یار که او پرده‌در استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۷۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #277
جان و سر تو ای پسر نیست کسی به پای توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۴۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2148
جان و سر تو که بگو بی‌نفاقPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1313
جان پیش تو هر ساعت می‌ریزد و می‌رویدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۲۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #622
جان چو سمندرم نگاری داردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۲۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #620
جان کیست که او بدیده کار تو کندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۲۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #623
جانا به غریبستان چندین به چه می‌مانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۷۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2572
جانا به هلاک بنده مستیز و بیاPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #40
جانا بیار باده و بختم بلند کنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۴۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2044
جانا بیار باده و بختم تمام کنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۵۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2050
جانا بیار باده که ایام می‌رودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #865
جانا تبش عشق به غایت برسیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۱۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #618
جانا تو بگو رمزی از آتش همراهیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2611
جانا تویی کلیم و منم چون عصای توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2236
جانا جمال روح بسی خوب و بافرستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۴۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #449
جانا ز تو بیزار شوم نی نی نیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۲۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1823
جانا سر تو یارا مگذار چنین ما راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #87
جانا صفت قدم ز ابروت بپرسPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۷۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #979
جانا غم تو ز هرچه گویی بتر استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۷۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #275
جانا قبول گردان این جست و جوی ما راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #193
جانا نخست ما را مرد مدام گردانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2033
جانا نظری فرما چون جان نظرهاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۱۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2618
جانرا که در این خانه وثاقش دادمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۰۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1205
جانم بر آن جان جهان رو کرده استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۷۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #276
جانم بر آن قوم که جانند ایشانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۴۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1448
جانم به فدا بادا آن را که نمی‌گویمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1470
جانم به چه آرامد ای یار به آمیزشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۳۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1230
جانم دارد ز عشق جان‌افزائیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۲۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1828
جانم ز طرب چون شکر انباشته‌ایPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۸۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1787
جانم ز هواهای تو یادی داردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۲۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #625
جانهاست همه جانوران را جز جانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۴۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1449
جانی دارم لجوج و سرمست و فضولPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۹۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1091
جانی و جهانی و جهان با تو خوش استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۸۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #281
جانی که به راه عشق تو در خطر استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۷۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #278
جانی که حریف بود بیگانه شده استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۷۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #279
جانی که در او دو صد جهان میدانمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۰۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1206
جانی که ز نور مصطفی زادPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۹۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #693
جانی که شراب عشق ز آن سو خورده استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۸۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #280
جانیست غذای او غم و اندیشهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۲۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1621
جانیکه در او از تو خیالی باشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۲۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #626
جای دگر بوده‌ای زانک تهی روده‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۲۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3025
جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #21
جز بادهٔ لعل لامکان یاد مکنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۵۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1450
جز جام جلالت اجل نوش مکنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۵۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1451
جز جانب دل به دل نیاییمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1555
جز دمدمهٔ عشق تو در گوش نماندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۲۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #628
جز ز فتان دو چشمت ز کی مفتون باشیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۴۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1644
جز صحبت عاشقان و مستان مپسندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۲۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #629
جز عشق نبود هیچ دمساز مراPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #41
جز لطف و جز حلاوت خود از شکر چه آیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۵۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #852
جز وی چه باشد کز اجل اندررباید کل ماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #8
جسته‌اند دیوانگان از سلسلهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۸۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2384
جسم و جان با خود نخواهم خانه خمار کوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۰۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2203
جفا از سر گرفتی یاد می‌دارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۴۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1040
جفای تلخ تو گوهر کند مرا ای جانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۷۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2072
جمع باشید ای حریفان زانک وقت خواب نیستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۹۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #393
جمع تو دیدم پس از این هیچ پریشان نشومPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1398
جمع مکن تو برف را بر خود تا که نفسریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2491
جمله خشم از کبر خیزد از تکبر پاک شوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2198
جمله یاران تو سنگند و توی مرجان چراPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #141
جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۸۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1989
جهان را بدیدم وفایی نداردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۶۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #961
جهان و کار جهان سر به سر اگر بادستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #491
جهدی بکن ار پند پذیری دو سه روزPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۴۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #948
جود الشموس علی الوری اشراقArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2271
جودت همه آن کند که دریا نکندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۳۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #633
جور و جفا و دوریی کان کنکار می‌کندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۵۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #556
جوزی که درونش مغز شیرین باشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۳۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #634
حاجت نبود مستی ما را به شرابPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #96
حاشا که به عالم از تو خوشتر یاریستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۹۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #291
حاشا که به ماه گویمت میمانیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۴۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1843
حاشا که دل از عشق جهانرا نگردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۴۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #645
حاشا که دلم ز شب‌نشینی سیر استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۹۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #292
حاشا که ز زخم تیر و خنجر ترسیمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۱۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1211
حاشا که شود سینهٔ عاشق غمناکPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۷۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1073
حاشا که کند دل به دگر جا منزلPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۹۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1094
حال ما بی‌آن مه زیبا مپرسPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۰۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1208
حالت ده و حیرت ده ای مبدع بی‌حالتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۲۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #326
حبیب کعبه جانست اگر نمی‌دانیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۲۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #926
حجاب از چشم بگشایی که سبحان الذی اسریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۳۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2538
حد البشیر بشاره یا جارArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۷۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2272
حداء الحادی صباحا بهواکم فاتیناArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #272
حدی نداری در خوش لقاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3133
حرام است ای مسلمانان از این خانه برون رفتنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۴۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1846
حرام گشت از این پس فغان و غمخواریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3088
حرص و حسد و کینه ز دل بیرون کنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۵۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1457
حریف جنگ گزیند تو هم درآ در جنگPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1328
حسنت که همه جهان فسونش بگرفتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۸۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #282
حسودان را ز غم آزاد کردمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۰۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1504
حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دلPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1336
حکم البین بموتی و عمدArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1014
حکم نو کن که شاه دورانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۴۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3142
حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۷۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1474
حیف است که پیش کر زنی طنبوریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۴۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1844
حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو (Hilat rahā kon āshegh-ā)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۳۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2131
English #1 #2
Russian
خائیدن آن لب که چشیدی شکرشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۳۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1032
خامشی ناطقی مگر جانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۶۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3161
خاموش مراز گفت و گفتار تو کردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۴۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #647
خامی سوی پالیز جان آمد که تا خربز خوردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #529
خانه دل باز کبوتر گرفتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۱۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #515
خاک آن کس شو که آب زندگانش روشنستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۸۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #387
خاک توام و خدای حق میداندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۴۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #646
خاک شوم خاک شوم تا ز تو سرسبز شوم (khāk shavam khāk shavam tā ze to sarsabz shavam)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۰۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1400
English #1 #2
Tajik
خاک قدمت سعادت جان من استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۹۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #293
خبر واده کز این دنیای فانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۶۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2668
خبر کن ای ستاره یار ما راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #104
خبرت هست که در شهر شکر ارزان شدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #782
خبری است نورسیده تو مگر خبر نداریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2828
خبری اگر شنیدی ز جمال و حسن یارمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۲۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1624
خداوند خداوندان اسرارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۴۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1048
خداوندا زکات شهریاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2698
خداوندا مده آن یار را غمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1514
خداوندا چو تو صاحب قران کوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۸۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2186
خدایا رحمت خود را به من دهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۴۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2347
خدایا مطربان را انگبین دهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۴۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2342
خدایگان جمال و خلاصه خوبیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۵۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3050
خدمت بی‌دوستی را قدر و قیمت هست نیستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #388
خدمت شمس حق و دین یادگارت ساقیاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #149
خرامان می روی در دل چراغ افروز جان و تنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۴۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1847
خزان عاشقان را نوبهار اوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2177
خسروانی که فتنه‌ای چینیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۷۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #976
خشم مرو خواجه! پشیمان شویPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3171
خشمین بر آن کسی شو کز وی گزیر باشدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۳۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #839
خضری به میان سینه داریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۴۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2747
خضری که عمر ز آبت بکشد دراز گرددPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #766
خفته نمود دلبر گفتم ز باغ زودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #873
خلاصه دو جهان است آن پری چهرهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۱۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2417
خلق را زیر گنبد دوارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۶۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1164
خلق می‌جنبند مانا روز شدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #816
خلقان همه نیکند جز این تن که گزیدیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1491
خلق‌های خوب تو پیشت دود بعد از وفاتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۸۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #385
خنب‌های لایزالی جوش بادPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #812
خنده از لطفت حکایت می‌کندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۲۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #821
خندید فرح تا بزنی انگشتکPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۷۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1074
خنک آن جان که رود مست و خرامان بر اوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2213
خنک آن دم که به رحمت سر عشاق بخاریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2814
خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو (Khonok ān dam ke neshinim dar eyvān man-o to)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2214
English
French
خنک آن کس که چو ما شد همه تسلیم و رضا شدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #760
خنک آن کس که چو ما شد همگی لطف و رضا شدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۶۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #763
خنک جانی که او یاری پسنددPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #665
خواب آمد و در چشم نبد موضع خوابPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #97
خواب از پی آن آید تا عقل تو بستاندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۱۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #615
خوابم ببسته‌ای بگشا ای قمر نقابPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #308
خوابم ز خیال روی تو پشت بدادPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۴۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #648
خواجه اگر تو همچو ما بیخود و شوخ و مستییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۸۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2484
خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دِگَربار بیا (Khāje biyā, khāje biyā, khāje degar bār biyā)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #36
خواجه ترش مرا بگو سرکه به چند می‌دهیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۹۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2496
خواجه سلام علیک گنج وفا یافتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۰۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3008
خواجه غلط کرده‌ای در روش یار منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۵۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2056
خواجه غلط کرده‌ای در صفت یار خویشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1277
خواجه چرا کرده‌ای روی تو بر ما ترشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۷۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1274
خواهم که به عشق تو ز جان برخیزمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۱۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1212
خواهم که دلم با غم هم‌خو باشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۵۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #650
خواهم که روم زین جا پایم بگرفتستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2582
خواهم که کفک خونین از دیگ جان برآرمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1691
خواهم گردی که از هوای تو رسدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۴۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #649
خواهم گرفتن اکنون آن مایه صور راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #194
خواهی بستان حلقهٔ مستان بنگرPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۹۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #892
خواهی ز جنون بویی ببریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۳۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3136
خواهی که ترا کشف شود هستی دوستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۹۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #294
خواهی که حیات جاودانه بینیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۴۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1845
خواهی که در این زمانه فردی گردیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۴۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1846
خواهی که مقیم و خوش شوی با ما توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۶۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1562
خواهیم یارا کامشب نخسپیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۳۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3132
خود حال دلی بود پریشانتر از اینPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۵۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1459
خود را به خیل درافکنم مست آنجاPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #43
خود را چو دمی ز یار محرم یابیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۴۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1847
خود راز چنین لطف چه مانع باشیمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۱۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1213
خود هیچ بسوی ما نگاهی نکنیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۴۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1848
خورانمت می جان تا دگر تو غم نخوریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۵۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3056
خورشید رخت ز آسمان بیرونستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۹۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #296
خورشید مگر بسته به پیشت میردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۵۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #653
خورشید همی زرد شود بر دیوارPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۹۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #893
خورشید و ستارگان و بدرما اوستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۹۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #297
خورشید که باشد که بروی تو رسدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۵۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #651
خورشید که در خانه بقا می نکندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۵۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #652
خوش باش که خوش نهاد باشد صوفیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۴۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1849
خوش باش که هر که راز داندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #712
خوش بنوشم تو اگر زهر نهی در جاممPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۵۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1650
خوش بود فرش تن نور دیدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۱۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2419
خوش بود گر کاهلی یک سو نهیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۱۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2915
خوش خرامان می‌روی ای جان جان بی‌من مروPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2195
خوش خوش صنما تازه رخان آمده‌ایPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۸۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1788
خوش سوی ما آ دمی ز آنچ که ما هم خوشیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۲۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1721
خوش عادت خوش خو که محمد داردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۵۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #654
خوش می گریزی هر طرف از حلقه ما نی مکنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1811
خوش می‌سازی مرا و خوش می‌سوزیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۵۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1850
خوشدلم از یار همچنانک تو دیدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۳۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3031
خوشی آخر بگو ای یار چونیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2670
خوشی خوشی تو ولی من هزار چندانمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۴۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1740
خون دل عاشقان چو جیحون گرددPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۵۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #655
خون دلبر من میان دلداران نیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۸۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #287
خوی با ما کن و با بی‌خبران خوی مکنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1992
خوی بد دارم ملولم تو مرا معذور دارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1073
خویش را چون خار دیدم سوی گل بگریختمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۸۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1586
خویی به جهان خوبتر از خوی تو نیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۹۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #295
خیاط روزگار به بالای هیچ مردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #869
خیال ترک من هر شب صفات ذات من گرددPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۶۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #562
خیره چرا گشته‌ای خواجه مگر عاشقیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۲۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3026
خیری بنمودی و ولیکن شریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۵۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1851
خیز تا فتنه‌ای برانگیزیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1766
خیز صبوحی کن و درده صلاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #255
خیز که امروز جهان آن ماستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۰۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #504
خیزید عاشقان که سوی آسمان رویمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1713
خیزید مخسپید که نزدیک رسیدیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1480
خیزید که آن یار سعادت برخاستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۹۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #298
خیزید که تا بر شب مهتاب زنیمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۱۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1214
خیک دل ما مشک تن ماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #242
داد جاروبی به دستم آن نگارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1095
داد دهی ساغر و پیمانه راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #256
دارد به قدح می حرامی که مپرسPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۸۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #981
دارد درویش نوش دیگرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۵۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1057
داروی ملولی رخ و رخسارهٔ توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۶۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1563
دام دگر نهاده‌ام تا که مگر بگیرمشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1220
دامان جلال تو ز دستم نشودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۵۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #656
دامن کشانم می‌کشد در بتکده عیاره‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۳۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2439
دانم که برای ما نخفتی همه دوشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۳۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1033
دانی شب چیست بشنو ای فرزانهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۲۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1622
دانی صوفی بهر چه بسیار خوردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۵۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #657
دانی کامروز از چه زردمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۵۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1558
دانی که کجا جویی ما را به گه جستنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1873
دانیکه چه میگوید این بانگ ربابPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #98
دایم ز ولایت علی خواهم گفتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۲۹۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #299
دایم پیش خود نهی آینه را هرآینهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۸۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2289
در آب فکن ساقی بط زاده آبی راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #91
در آتش خویش چون دمی جوش کنمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۱۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1215
در آینه چون بینم نقش تو به گفت آرمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۵۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1453
در اصل یکی بد است جان من و توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۶۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1564
در انجمنی نشسته دیدم دوششPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۳۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1034
در این جو دل چو دولاب خرابستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۵۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #359
در این خانه کژی ای دل گهی راستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #355
در این دم همدمی آمد خمش کنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1897
در این رقص و در این های و در این هوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2188
در این سرما سر ما داری امروزPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۸۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1187
در این سرما و باران یار خوشترPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۴۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1047
در این سلام مرا با تو دار و گیر جداستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #488
در باده‌کشی تو خویش را ریشه مکنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۶۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1460
در بادیهٔ عشق تو کردم سفریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۵۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1852
در باغ آیید و سبز پوشان نگریدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۵۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #658
در باغ در نیامدم گرد آورPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۹۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #894
در باغ درآب با گل اگر خار نه‌ایPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۷۸۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1789
در باغ شدم صبوح و گل می‌چیدمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۱۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1216
در باغ من ار سرو و اگر گلزار استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۰۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #300
در باغ هزار شاهد مهرو بودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۵۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #659
در بتکده تا خیال معشوهٔ ما استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۰۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #301
در بحر خیال غرقهٔ گردابمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۱۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1217
در بحر صفا گداختم همچو نمکPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۷۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1075
در بحر کرم حرص و حسد پیمودنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۶۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1461
در بندم از آن دو زلف بند اندر بندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۶۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #660
در بندگیت حلقه بگوشم ای شاهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۲۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1624
در بگشا کآمد خامی دگرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1171
در بی‌خبری خبر نبودی چه بدیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۵۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1853
در تابش خورشیدش رقصم به چه می‌بایدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۲۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #621
در جای تو جا نیست به جز آن جان راPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #44
در جنبش اندرآور زلف عبرفشان راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #196
در جهان گر بازجویی نیست بی‌سودا سریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۸۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2784
در حضرت توحید پس و پیش مدانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۶۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1464
در حضرت حق ستوده درویشانندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۶۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #661
در حلقه عشاق به ناگه خبر افتادPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۴۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #641
در حلقهٔ مستان تو ای دلبر دوشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۳۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1035
در خاموشی چرا شوی کند و ملولPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۹۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1096
در خانه خود یافتم از شاه نشانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2633
در خانه دل ای جان آن کیست ایستادهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۸۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2389
در خانه غم بودن از همت دون باشدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۰۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #609
در خانه نشسته بت عیار کی داردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۴۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #642
در خاک اگر رفت تن بیجانیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۵۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1856
در خاک در وفای آن سیمین برPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۹۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #895
در خدمتت ای جان چو بدن میافتدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۶۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #662
در خشکی ما بنگر وآن پرده تر برگوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۷۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2175
در خلاصه عشق آخر شیوه اسلام کوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۰۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2207
در خواب مهی دوش روانم دیده استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۰۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #302
در خون دلم رسید فتویPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۶۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2761
در دایرهٔ وجود موجود علیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۰۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #303
در دست اجل چو درنهم من پائیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۵۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1857
در دل خیالش زان بود تا تو به هر سو ننگریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۵۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2450
در دل من پردهٔ نو می‌زنیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۷۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3178
در دل نگذارمت که افگار شویPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۵۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1859
در دل نگذشت کز دلم بگذاریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۵۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1858
در دل و جان خانه کردی عاقبتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۲۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #427
در دلت چیست عجب که چو شکر می‌خندیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۶۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2868
در دلم چون غمت ای سرو روان برخیزدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۸۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #781
در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #44
در دو چشم من نشین ای آن که از من منتریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۹۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2798
در دور سپهر و مهر ساقی مائیمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۱۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1219
در دیدهٔ صورت ار ترا دامی هستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۰۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #304
در دیدهٔ ما نگر جمال حق بینPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۶۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1465
در راه طلب رسیده‌ای میبایدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۶۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #664
در راه طلب عاقل و دیوانه یکیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۰۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #305
در راه نیاز فرد باید بودنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۶۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1466
در راه یگانگی چه طاعت چه گناهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۲۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1623
در رخ عشق نگر تا به صفت مرد شویPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2865
در رنگ یار بنگر تا رنگ زندگانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۶۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2961
در ره معشوق ما ترسندگان را کار نیستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۹۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #396
در روزه چو از طبع دمی پاک شویPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۶۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1860
در زهد اگر موسی و هارون آئیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۶۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1861
در زیر غزل‌ها و نفیر و زاریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۶۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1862
در زیر نقاب شب این زنگیکان را بینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1880
در ستایش‌های شمس الدین نباشم مفتتنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۷۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1977
در سر دارم ز می پریشانیهاPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #46
در سر هوس عشق تو دارم همه روزPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۵۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #951
در سفر هوای تو بی‌خبرم به جان توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۵۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2151
در سلسله‌ات هر آنکه پا بست شودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۶۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #665
در سماع عاشقان زد فر و تابش بر اثیرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1069
در سینهٔ هر که ذره‌ای دل باشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۶۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #666
در شرابم چیز دیگر ریختی درریختیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2780
در شهر شما یکی نگاریستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #369
در صحبت حق خموش میباید بودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۶۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #667
در صورت تست آنچه معنا همه اوستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۰۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #306
در طریقت دو صد کمین دارمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1755
در ظاهر و باطن آنچه خیر است و شر استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۰۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #307
در عالم حسن اینت سلطان که توئیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۶۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1863
در عالم گل گنج نهانی مائیمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۲۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1221
در عشق آتشینش آتش نخورده آتشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۶۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1267
در عشق اگرچه خرده بینم کردندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۶۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #668
در عشق اگرچه که قدم بر قدم استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۰۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #308
در عشق تو خون دیده بارید بسیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۶۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1864
در عشق تو شوخ و شنگ باید بودنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۶۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1467
در عشق تو عقل ذوفنون میخسبدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۷۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #671
در عشق تو معرفت خطا دانستیمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۲۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1223
در عشق تو هر حیله که کردم هیچستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۰۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #309
در عشق تو گر دل بدهم جان ببرمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۲۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1222
در عشق توام نصیحت و پند چه سودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۶۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #669
در عشق توام وفا قرین میبایدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۷۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #670
در عشق توم وفا قرین می‌بایدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۸۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #686
در عشق خلاصهٔ جنون از من خواهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۲۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1625
در عشق زنده باید کز مرده هیچ نایدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۴۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #843
در عشق سلیمانی من همدم مرغانمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1466
در عشق قدیم سال خوردیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1571
در عشق موافقت بود چون جانیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۶۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1866
در عشق نه پستی نه بلندی باشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۷۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #673
در عشق نوا جزو زند آنگه کلPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۹۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1097
در عشق هر آن که برگزیند چیزیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۶۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1867
در عشق هر آنک شد فداییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۶۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2762
در عشق هزار جان و دل بس نکندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۷۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #674
در عشق کجا باشد مانند تو عشقینیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۰۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2609
در عشق که جز می بقا خوردن نیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۱۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #310
در عهد و وفا چنانکه دلدار منستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۱۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #311
در غم یار یار بایستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3155
در غم یار، یار بایستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۵۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3156
در غیب هست عودی کاین عشق از او است دودیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۴۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2949
در غیب پر این سو مپر ای طایر چالاک منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1799
در فروبند که ما عاشق این انجمنیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1633
در فروبند که ما عاشق این میکده‌ایمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۳۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1631
در فقر فقیر باش و در صفوت صافPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۶۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1062
در فنای محض افشانند مردان آستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۷۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2774
در لشکر عشق چونکه خونریز کنندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۷۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #678
در لطف اگر بروی شاه همه چمنیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۱۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3115
در مجلس آن رستم در عربده بنشستمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۴۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1448
در مجلس سلطان بشکستم جامشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۳۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1036
در مجلس عشاق قراری دگر استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۱۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #313
در مدرسهٔ عشق اگر قال بودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۷۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #679
در مرگ حیات اهل داد و دین استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۱۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #314
در مصطبه‌ها گر دو خرابات نگرPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۹۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #896
در معنی هست و در عیان نیست که دیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۸۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #681
در مغز فلک چو عشق تو جا گیردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۸۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #682
در من غم شبکور چرا پیچیده استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۱۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #315
در میان جان نشین کامروز جان دیگریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۰۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2800
در میان ظلمت جان تو نور چیست آنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1965
در میان عاشقان عاقل مباPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #172
در میان پرده خون عشق را گلزارهاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #132
در می‌طلبی ز چشمه در بر نایدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۸۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #680
در نفی تو عقل را امان نتوان دیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۸۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #684
در نوبت عشق چشم باشد در بارPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۹۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #897
در هر دو جهان دلبر و یارم تو بسیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۶۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1869
در هر فلکی مردمکی می‌بینمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۲۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1226
در هوایت بی‌قرارم روز و شبPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #302
در وصالت چرا بیاموزمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۵۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1758
در وصل جمالش گل خندان منستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۱۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #318
در پرده خاک ای جان عیشی است به پنهانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2573
در پرده دل بنگر صد دختر آبستانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۶۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1864
در پوش سلاح وقت جنگ است ای جانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۶۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1462
در چرخ نگنجد آنکه شد لاغر توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۶۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1565
در چشم آمد خیال آن در خوشابPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #99
در چشم ببین دو چشم آن مفتون راPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #45
در چشم منست ابروی همچو کمانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۶۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1463
در چشم منست این زمان ناز کسیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۵۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1854
در چشم منی و گرنه بینا کیمیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۵۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1855
در چشمهٔ دل مهی بدیدیم به چشمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۲۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1220
در چمن آیید و بربندید دیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۰۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1107
در چنگ توام بتا در آن چنگ خوشمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۱۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1218
در کام دل آنچه بود نفسم همه راندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۷۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #675
در کوی خرابات تکبر نخرندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۷۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #677
در کوی خرابات مرا عشق کشان کردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۴۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #643
در کوی خرابات نگاری دیدمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۲۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1225
در کوی خرابات گذر میکردمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۲۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1224
در کوی خیال خود چه میپوئی توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۶۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1566
در کوی غم تو صبر بیفرمانستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۱۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #312
در کوی کی می‌گردی ای خواجه چه می‌خواهیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2612
در گذر آمد خیالش گفت جان این است اوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۰۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2201
در گریهٔ خون مرا شکر خند تو کردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۷۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #676
درآ تا خرقه قالب دراندازم همین ساعتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۲۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #324
درآمد در میان شهر آدم زفت سیلابیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2514
درخت اگر متحرک بدی به پا و به پرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۴۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1142
درخت اگر متحرک بدی ز جای به جاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #214
درخت و آتشی دیدم ندا آمد که جانانمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1414
درخت و برگ برآید ز خاک این گویدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #916
درد تو علاج کس پذیرد هرگزPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۵۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #950
درد شمس الدین بود سرمایه درمان ماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #150
درد ما را در جهان درمان مبادا بی‌شماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #140
درد و زخم ار زلف تو در چنگ آیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۶۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #663
درده شراب یک سان تا جمله جمع باشیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۰۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1702
دردی داری که بحر را پر داردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۸۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #688
درنه قدم ار چه راه بی‌پایانستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۱۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #316
درنه قدمی که چشمه حیوانستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۱۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #317
درها همه بسته‌اند الا در توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۶۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1567
درهم شکن چو شیشه خود را، چو مست جامیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3195
دروازه هستی را جز ذوق مدان ای جانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۶۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1868
درون ظلمتی می‌جو صفاتشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1233
درویش که اسرار جهان میبخشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۸۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #685
درویشان را عار بُوَد محتشمی (Darvishān rā 'ār bovad mohtashami)Persian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۶۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1868
درویشی و عاشقی به هم سلطانیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۱۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #319
دریا نکند سیر مرا جو چه کندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۸۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #687
دریغا کز میان ای یار رفتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۴۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2648
دریوزه‌ای دارم ز تو در اقتضای آشتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۵۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2451
دزدید جمله رخت ما لولی و لولی زاده‌ایPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۳۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2438
دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من (Dozdide chon jan miravi andar miaan-e jaan-e man)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۸۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1786
دست بنه بر دلم از غم دلبر مپرسPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1212
دست تو به جود طعنه بر میغ زندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۸۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #689
دست من گیر ای پسر... (Dast-e Man Gir Ey Pesar...)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۵۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1659
دست و دل ما هرچه تهی‌تر خوشترPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۹۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #898
دستار نهاده‌ای به مطرب ندهیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۷۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1870
دستارم و جبه و سرم هر سه به همPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۲۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1227
دستان کسی دست‌زنان کرد مراPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #47
دستت دو و پایت دو و چشمت دو رواستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۲۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #320
دشمن خویشیم و یار آنک ما را می‌کشدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #728
دشنام که از لب تو مهوش باشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۹۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #690
دشنامم ده که مست دشنام توامPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۲۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1228
دعا گویی است کار من بگویم تا نطق دارمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۲۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1425
دفع مده دفع مده من نروم تا نخورمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1394
دل آتش پذیر از توست برق و سنگ و آهن توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۶۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2167
دل آتش پرست من که در آتش چو گوگردیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۲۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2523
دل آمد و دی به گوش جان گفتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۶۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #367
دل آمد و گفت هست سوداش درازPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۵۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #952
دل از طلب خوبی بی‌چون گشتنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۶۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1468
دل از می عشق مست می‌پنداریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۷۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1871
دل با دل دوست در حنین باشدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۸۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #685
دل با هوس تو زاد و بودی داردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۹۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #691
دل باغ نهانست و درختان پنهانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۶۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1469
دل بر سر تو بدل نجوید هرگزPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۵۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #953
دل بر ما شدست دلبر ماPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #249
دل برد ز من دوش به صد عشق و فسونPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۷۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1470
دل بی‌قرار را گو که چو مستقر نداریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۴۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2847
دل بی‌لطف تو جان نداردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #697
دل جمله حکایت از بهار تو کندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۹۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #693
دل خون خواره را یک باره بستانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1899
دل داد مرا که دلستان را بزدمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۹۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #694
دل داد مرا که دلستان را بزدمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۳۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1236
دل در بر من زنده برای غم تستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۲۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #326
دل در بر هر که هست از دلبر ماستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۲۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #327
دل در تو گمان بد بر دور از توPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۶۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1568
دل در هوس تو چون ربابست ربابPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #100
دل دست به یک کاسه با شهره صنم کردهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۱۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2315
دل دل دل تو دل مرا مرنجانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۸۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1889
دل دوش در این عشق حریف ما بودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۹۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #697
دل دی خراب و مست و خوش هر سو همی‌افتاد از اوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۴۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2140
دل را بدهم پند که عمدا نرودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۹۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #698
دل را تمام برکن ای جان ز نیک نامیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۵۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2956
دل را ز من بپوشی یعنی که من ندانمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1699
دل رفت بر کسیکه بیماش خوش استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۲۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #328
دل رفت و سر راه دل استان بگرفتPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۲۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #329
دل زار وثاق سینه آواره کنمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۳۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1230
دل معشوق سوزیده است بر منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۰۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1909
دل من دل من دل من بر توPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۵۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2254
دل من رای تو دارد سر سودای تو داردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۵۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #759
دل من چون صدف باشد خیال دوست در باشدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۷۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #576
دل من کار تو دارد گل و گلنار تو داردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۵۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #758
دل من که باشد که تو را نباشدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۶۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #963
دل میگوید که نقد این باغ دریمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۳۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1231
دل ناظر جمال تو آن گاه انتظارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۱۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1117
دل هرچه در آشکار و پنهان گویدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۷۰۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #700
دل و جان را در این حضرت بپالاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #103
دل و جان را طربگاه و مقام اوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۸۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2181
دل پردرد من امشب بنوشیده‌ست یک دردیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۲۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2522
دل چه خورده‌ست عجب دوش که من مخمورمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1629
دل چو بدید روی تو چون نظرش به جان بودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۵۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #557
دل چو دانه ما مثال آسیاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #181
دل کیست همه کار و گیائیش توئیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۷۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1875
دل گردون خلل کند چو مه تو نهان شودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #965
دل گرسنهٔ عید تو شد چون رمضانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۷۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1471
دل گفت به جان کای خلف هر دو سراPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #48
دل گفت مرا بگو کرا می‌جوئیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۷۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1874
دل یاد تو آرد برود هوش ز هوشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۳۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1038
دل یاد تو کرد چون به عشرت بنشستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۳۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #330
دل یاد تو کرد چون طرب می انگیختPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۳۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #331
دلا تا نازکی و نازنینیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۵۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2657
دلا تو شهد منه در دهان رنجورانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2073
دلا در روزه مهمان خداییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۷۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2672
دلا رو رو همان خون شو که بودیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۶۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2662
دلا مشتاق دیدارم غریب و عاشق و مستمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۱۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1418
دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر داردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۶۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #563
دلا همای وصالی بپر چرا نپریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3071
دلا چون واقف اسرار گشتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۴۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2647
دلا گر مرا تو ببینی ندانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3116
دلارام نهان گشته ز غوغاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #99
دلاراما چنین زیبا چراییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۰۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2709
دلبر بیگانه صورت مهر دارد در نهانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1935
دلبری و بی‌دلی اسرار ماستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۲۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #424
دلتنگ مشو که دلگشائی آمدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۹۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #692
دلتنگم و دیدار تو درمان منستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۲۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #321
دلدار ابد گرد دلم میگرددPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۹۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #695
دلدار اگر مرا بدراند پوستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۲۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #322
دلدار به زیر لب بخواند چیزیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۷۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1872
دلدار ز پرده‌ای کز آن سوسو نیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۲۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #323
دلدار ظریف است و گناهنش اینستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۲۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #324
دلدار مرا وعده دهد نشنومشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۳۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1037
دلدار مرا گفت ز هر دلداریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۷۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1873
دلدار من در باغ دی می گشت و می گفت ای چمنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1790
دلدار چنان مشوش آمد که مپرسPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۸۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #982
دلدار چو دید خسته و غمگینمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۲۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1229
دلدارم گفت کان فلان زنده ز چیستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۲۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #325
دلم امروز خوی یار داردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۵۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #659
دلم را ناله سرنای بایدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #671
دلم همچون قلم آمد در انگشتان دلداریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۳۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2530
دلم چو دیده و تو چون خیال در دیدهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2411
دلها مثل رباب و عشق تو کمانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۷۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1472
دلی دارم که گرد غم نگرددPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۶۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #664
دلی کز تو سوزد چه باشد دوایشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۸۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1289
دلی یا دیده عقلی تو یا نور خدابینیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۵۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2551
دل‌ها به سماع بی‌قرار افتادند (Delhā be samā' bigharār oftādand)Persian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۶۹۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #699
دم به دم از ره دل پیک خیالش رسدمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1635
دم ده و عشوه ده ای دلبر سیمین بر منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۰۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2001
دو ماه پهلوی همدیگرند بر در عیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۲۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #925
دو هزار عهد کردم که سر جنون نخارمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۲۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1625
دو چشم آهوانش شیرگیرستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۶۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #362
دو چشم اگر بگشادی به آفتاب وصالPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1355
دو چیز نخواهد بد در هر دو جهان می دانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۷۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1871
دو کون خیال خانه‌ای بیش نبودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۷۰۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #703
دود دل ما نشان سوداستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #366
دود دل ما نشان سوداست دلاPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۴۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #49
دور است ز تو نظر بهانه اینستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۳۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #332
دوری ز برادر منافق بهترPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۸۹۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #899
دوست همان به که بلاکش بودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۹۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #994
دوش آمد آن خیال تو رهگذریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۷۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1876
دوش آمد بر من آنک شب افروز منستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۱۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #410
دوش آمد پیل ما را باز هندستان به یادPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #735
دوش آمده بود از سر لطفی یارمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۳۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1232
دوش آن بت من همچو مه گردون بودPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۷۰۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #701
دوش آن جانان ما افتان و خیزان یک قباPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #152
دوش آنچه برفت در میان تو و منPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۷۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1473
دوش ارچه هزار نام بر ننگ زدمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۳۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1235
دوش از بت من جهان چه می‌شدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۸۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #689
دوش از سر عاشقی و از مشتاقیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۷۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1877
دوش از سر لطف یار در من نگریستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۳۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #333
دوش از سر مستی بخراشید رخمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۳۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1233
دوش از طربی بسوی اصحاب شدیمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۳۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1234
دوش از قمر تو آسمان مینوشیدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۷۰۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #702
دوش خوابی دیده‌ام خود عاشقان را خواب کوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۰۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2205
دوش دل عربده گر با کی بودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۰۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1004
دوش رفتم در میان مجلس سلطان خویشPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۴۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1246
دوش عشق شمس دین می باختیمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۷۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1675
دوش من پیغام کردم سوی تو استاره راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #143
دوش می گفت جانم کی سپهر معظمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۵۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1655
دوش همه شب دوش همه شبPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3035
دوش همه شب دوش همه شب گشتم من بر بام حبیبیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۰۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3007
دوش چه خورده‌ای بگو ای بت همچو شکرمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۰۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1402
دوش چه خورده‌ای دلا راست بگو نهان مکنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۲۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1827
دوشست دیدم یار جدائی جویانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۷۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1474
دوشینه مرا گذاشتی خوش خفتیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۷۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1878
دولتی همسایه شد همسایگان را الصلاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #142
دگربار این دلم آتش گرفتستPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۴۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #340
دگربار دگربار ز زنجیر بجستمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۷۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1472
دگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو (Degarbāre beshooridam bedān sān-am be jān-e to)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۶۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2162
دگرباره سر مستان ز مستی در سجود آمدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۷۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #579
دگرباره شه ساقی رسیدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۸۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2685
دگرباره چو مه کردیم خرمنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2120
دی آنکه ز سوی بام بر ما نگریستPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۳۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #334
دی از تو چنان بدم که گل در بستانPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۷۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1475
دی از سر سودای تو من شوریدهPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۶۲۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1626
دی باغ ز وی شکر سلامت میکردPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۷۰۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #704
دی بر سرم تاج زری بنهاده است آن دلبرمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۸۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1380
دی بلبلکی لطیفکی خوش گوئیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۷۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1879
دی بنده بر آن قمر جانی شدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۷۰۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #705
دی بنواخت یار من بنده غم رسیده راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #46
دی بود چنان دولت و جان افروزیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۸۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1880
دی دامنش گرفتم کای گوهر عطاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۶۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2964
دی سحری بر گذری گفت مرا یارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۲۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1022
دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۸۹۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #891
دی عاقل و هشیار شدم در کاریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۸۲ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1882
دی عهد و توبه کردی امروز درشکستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۴۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2946
دی مست بدی دلا و چست و سفریPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۸۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1883
دی میان عاشقان ساقی و مطرب میر بودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۳۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #732
دی می‌رفتی بر تو تو نظر می‌کردندArabic, Persian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۷۰۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #708
دی می‌رفتی بر تو تو نظر می‌کردندArabic, Persian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۷۱۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #711
دی چشم تو رای سحر مطلق میزدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۷۰۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #706
دیدم در خواب ساقی زیبا راPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۵۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #50
دیدم رخ ترسا را با ما چو گل اشکفتهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2312
دیدم رخ خوب گلشنی راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #122
دیدم رخت از غم سر موئیم نماندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۷۰۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #707
دیدم رویت بتا تو روپوش مکنPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۷۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1476
دیدم سَحَر آن شاه را، بر شاهراهِ هَلْ اَتی (Didam sahar ān shāh rā bar shāhrāh-e hal atā)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #32
دیدم شه خوب خوش لقا راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۲۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #123
دیدم نگار خود را می‌گشت گرد خانهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2395
دیدن روی تو هم از بامدادPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۹۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #995
دیده از خلق ببستم چو جمالش دیدمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1628
دیده حاصل کن دلا آنگه ببین تبریز راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #154
دیده خون گشت و خون نمی‌خسبدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #966
دیده‌ها شب فراز باید کردPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #970
دیدی چه گفت بهمن هیزم بنه چو خرمنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۴۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2043
دیدی که چه کرد آن پری روPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۱۹۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2190
دیدی که چه کرد آن یگانهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۵۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2351
دیدی که چه کرد یار ما دیدیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۲۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2723
دیر آمده‌ای سفر مکن زودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #716
دیر آمده‌ای مرو شتابانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۹۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1920
دیروز فسون سرد برخواند کسیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۸۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1881
دیوانه شدم خواب ز دیوانه خطا استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۳۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #335
دیوانه میان خلق پیدا باشدPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۷۰۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #709
دیوانه‌ام نیم ولیک همی خوانندمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۳۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1237
ذات تو ز عیبها جدا دانستمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۳۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1238
ذاتت عسلست ای جان گفتت عسلی دیگرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۲۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1028
ذره ذره آفتاب عشق دردی خوار بادPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #733
ذوق روی ترشش بین که ز صد قند گذشتPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۴۲۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #420
راح بفیها و الروح فیهاArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۶۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #265
راز تو فاش می کنم صبر نماند بیش از اینPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۳۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1831
راز را اندر میان نه وامگیرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۰۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1106
راز چون با من نگوید یار منPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۱۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2014
رازیکه بگفتی ای بت بدخویمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۳۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1239
راهی ز زبان ما بدل پیوسته استPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۳۳۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #336
رباب مشرب عشقست و مونس اصحابPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #313
ربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۴۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #940
ربود عقل و دلم را جمال آن عربیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۴۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3049
رجب بیرون شد و شعبان درآمدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۶۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #668
رحت انا من بینکم غبت کذا من عینکمArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۷۷۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1778
رحم بر یار کی کند هم یارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۵۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1158
رحم کن ار زخم شوم سر به سرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1170
رخ نفسی بر رخ این مست نهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۲۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2422
رخ‌ها بنگر تو زعفرانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۷۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2770
رستم از این نفس و هوا زنده بلا مرده بلاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #38
رسم نو بین که شهریار نهادPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۶۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #967
رسید آن شه رسید آن شه بیارایید ایوان راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #58
رسید ترکم با چهره‌های گل وردیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۶۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3066
رسید ساقی جان ما خمار خواب آلودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۲۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #923
رسیدم در بیابانی که عشق از وی پدید آیدPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۸۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #583
رشاء العشق حبیبی لشرود و مضلArabic
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۶۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1367
رشک آیدم از شانه و سنگ ای دلجوPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۵۶۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1569
رضیت بما قسم‌الله لیArabic, Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۱۲۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3129
رغبت به عاشقان کن ای جان صدر غایبPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #306
رفت آنکه نبود کس به خوبی یارشPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۰۳۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1039
رفت عمرم در سر سودای دلPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۴۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1346
رفتم آن جا مست و گفتم ای نگارPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۱۰۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1103
رفتم بدر خانهٔ آنخوش پیوندPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۷۱۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #710
رفتم بر یار از سر سر دستیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۸۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1884
رفتم به سر گور کریم دلدارPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۰۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #900
رفتم به سوی مصر و خریدم شکری راPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #97
رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۴۴۷ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1447
رفتم به طبیب و گفتم ای زین‌الدینPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۷۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1477
رفتم به طبیب گفتم ای بینائیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۸۵ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1885
رفتم به کوی خواجه و گفتم که خواجه کوPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۲۳۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2239
رفتم تصدیع از جهان بردمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۵۴۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1546
رفتم ز دست خود من در بیخودی فتادمPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۸۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1688
رفتی و ز رفتن تو من خون گریمPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۲۴۰ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1240
رفتی و نرفت ای بت بگزیدهٔ منPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۷۸ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1478
رفتیم بقیه را بقا بادPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۶۹۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #692
رقص آن نبود که هر زمان برخیزیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۸۶ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1886
رقصان شو ای قراضه کز اصل اصل کانیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۹۶۰ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2960
رنج تن دور از تو ای تو راحت جان‌های ما (Ranj-e tan door az to ey to rāhat-e janhā-ye me)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #139
Turkish
رندان سلامت می‌کنند جان را غلامت می‌کنند (rendān salāmat mikonand)Persian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۳۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #533
رندان همه جمعند در این دیر مغانهPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۳۳۵ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2335
رندی دیدم نشسته بر خنگ زمینPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۷۹ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1479
رها کن ماجرا ای جان فروکن سر ز بالاییPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۵۱۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2512
رهید جان دوم از خودی و از هستیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۳۰۸۲ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #3082
رو آن ربابی را بگو مستان سلامت می‌کنندPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۵۳۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #534
رو ای غم و اندیشه خطا می‌گوئیPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۸۸۷ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1887
رو بنمودی به تو گر همگی نه جانمیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۴۹۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2493
رو ترش کردی مگر دی باده‌ات گیرا نبودPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۷۴۴ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #744
رو ترش کن که همه روترشانند این جاPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #169
رو در صف بندگان ما باش و مترسPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۸۳ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #983
رو درد گزین درد گزین درد گزینPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۱۴۸۱ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #1481
رو رو ای جان سبک خیز غریب سفریPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۸۷۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2873
رو رو که از این جهان گذشتیPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۷۴۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2743
رو رو که نه‌ای عاشق ای زلفک و ای خالکPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۳۱۶ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1316
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کنPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۳۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2039
رو قرار از دل مستان بستانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۲۰۲۳ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #2023
رو مذهب عاشق را برعکس روش‌ها دانPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۸۶۹ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1869
رو مرکب عشق را قوی ران و مترسPersian
دیوان شمس - رباعیات - شمارۀ ۹۸۴ | Divān-e Shams - Rubāiyāt #984
رو نیکی کن که دهر نیکی داندPersian
رو چشم جان را برگشا در بی‌دلان اندرنگرPersian
دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۱۰۱۸ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #1018
رو که به مهمان تو می‌نروم ای اخی